สมบัติของการบวกและคูณของจำนวนจริง

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมบัติของการบวกและคูณของจำนวนจริง by Mind Map: สมบัติของการบวกและคูณของจำนวนจริง

1. สมบัติการการแจกแจง

1.1. ถ้า a,b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ จะได้ว่า a(b+c) = ab+ac,(b+c)a = ba+ca

2. สมบัติการมีเอกลักษณ์

2.1. การบวก

2.1.1. จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง คือ 0 ซึ่งทำให้ 0+a = a+0 โดยที่ a เป็จำนวนจริงใดๆ และเรียก 0 ว่า "เอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริง"

2.2. การคูณ

2.2.1. จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง คือ 1 ซึ่งทำให้ 1.a = a.1 โดยที่ a เป็จำนวนจริงใดๆ และเรียก 1 ว่า "เอกลักษณ์การคูณของจำนวนจริง"

3. สมบัติการเปลี่ยนหมู่

3.1. การบวก

3.1.1. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว (a+b)+c = a+(b+c)

3.2. การคูณ

3.2.1. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว (ab)c = a(bc)

4. สมบัติปิด

4.1. การบวก

4.1.1. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว a+b เป็นจำนวนจริง (a และ b อาจเท่ากันก็ได้)

4.2. การคูณ

4.2.1. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว ab เป็นจำนวนจริง

5. สมบัติการมีอินเวอร์ส

5.1. การบวก

5.1.1. ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆ จะมีจำนวนจริง -a ซึ่งทำให้ a+(-a) = 0 = (-a)+a และเรียก -a ว่า "อินเวอร์สสำหรับการบวกของ a"

5.2. การคูณ

5.2.1. ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆ ที่ a ≠ 0 จะมีจำนวนจริง a⁻ˡ ซึ่งทำให้ a.a⁻ˡ = 1 = a⁻ˡ.a และเรียก a⁻ˡ ว่า "อินเวอร์สสำหรับการคูณของ a"

6. แบบฝึกทักษะ

6.1. Download