Dydaktyka

Piątkowska Izabela, Podgórska Joanna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dydaktyka by Mind Map: Dydaktyka

1. Definicja: nauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez.

2. Systemy i treści kształcenia

2.1. system dydaktyczny

2.2. cele kształcenia

2.3. treści kształcenia

3. Proces dydaktyczny

3.1. metody nauczania

3.2. środki dydaktyczne

3.3. ocena szkolna

3.4. niepowodzenia szkolne

3.5. nauczanie

3.6. uczenie się

3.7. kształcenie

3.8. samokształcenie

3.9. praca domowa

3.10. dojrzałość szkolna

3.11. program ukryty

3.12. formy kształcenia

3.13. cele dydaktyczne i poznawcze

4. Dydaktyka szczegółowa (przedmiotowa), np.

4.1. nauki ścisłe

4.2. nauki przyrodnicze

4.3. nauki humanistyczne

5. Dydaktyka ogólna- teoria nauczania i uczenia się.

5.1. zadania dydaktyki ogólnej

5.1.1. analiza i opis celów

5.1.2. analiza treści

5.1.3. analiza metod

5.1.4. analiza form organizacyjnych i środków

5.1.5. opis systemów dydaktycznych

6. Etymologia: z gr. didasco- uczę, nauczam kogoś; didascalos- nauczyciel.