อัตราการเกิดปฏิกริยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตราการเกิดปฏิกริยา by Mind Map: อัตราการเกิดปฏิกริยา

1. หลักการ

1.1. จลนพลศาตร์

1.2. ปัจจัยที่มีผลต่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

2. อุปกรณ์

2.1. สารเคมี

2.1.1. โพแทสเซียมไอโอไดด์ ความเข้มข้น 0.200M

2.1.2. แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต ความเข้มข้น0.100M

2.1.3. โพแทสเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น0.200M

2.1.4. แอมโมเนียมซัลเฟต ความเข้มข้น 0.100M

2.1.5. โซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น0.500M

2.1.6. คอปเปอร์(ll)ซัลเฟต ความเข้มข้น0.1M

2.1.7. 1%น้ำแป้ง(เตรียมใหม่ๆก่อนใช้)

2.2. เครื่องมือ

2.2.1. ขวดรูปชมพู่ ขนาด250และ50ลบ.ซม.อย่างละ 5 ใบ

2.2.2. ปิเปต ขนาด10ลบ.ซม.

2.2.3. เทอร์โมมิเตอร์

2.2.4. นาฬิกาจับเวลา

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อศึกษาการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

3.2. เพื่อกากฎอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอออนเปอร์ออกซีไดซัลเฟต และไอออนไอโอไดด์

3.3. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตรการเกิดปฏิกิริยา และหาค่าพลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยา

3.4. เพื่อศึกษาผลของตัวเร่ง

4. การทดลอง

4.1. ตอนที่1 ผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และการหากฏอัตรา

4.1.1. ปฏิกิริยาที่ 1

4.1.2. ปฏิกิริยาที่ 2-5

4.2. ตอนที่2 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิรกยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิรกยา

4.3. ตอนที่3 ผลของตัวเร่ง