สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลเคมี by Mind Map: สมดุลเคมี

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล

1.2. 2.เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล

2. สถานะสมดุล

2.1. สมบัติทางกายภาพคงที่

2.2. ระบบไม่หยุดนิ่ง

2.3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับปฏิกิริยาย้อนกลับ

3. หลักของเลอชอเตลิเยร์

3.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบระบบจะเสียสมดุลไป

3.2. เปลี่ยนความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิ

3.3. ระบบจะกลับสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

4. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

4.1. เป็นตัวกำหนดให้ระบบจะเข้าสู่สภาวะสมดุลเร็ว

4.2. ที่สถานะสมดุลค่าคงที่จะเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตภัณหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้น

4.3. ความเข้มข้นของสารละลายมีหน่าวเป็นโมลต่อลิตร

5. อุปกรณ์

5.1. 1.หลอดทดลอง

5.2. 2.ขวดรูปชมพู่

5.3. 3.บีกเกอร์

5.4. 4.กระบอกตวง

5.5. 5.เทอร์โมมิเตอร์

5.6. 6.กระดาษกรอง

6. สารเคมี

6.1. 1.COCl2

6.2. 2.Co(NO3)2

6.3. 3.เอธานอล

6.4. 4.อะซิโตน

6.5. 5.กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

7. วิธีทดลอง

7.1. ตอนที่ 1. สถานะสมดุล

7.2. ตอนที่ 2. ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

7.3. ตอนที่ 3. ผลของอุณหภูมิต่อสภาวะสมดุล

8. ขั้นตอนการทดลอง

8.1. 1. สังเกตสีของสารประกอบ

8.2. 2. หลอดสอลหลอดใส่CoCl2 และ Co(NO3)2

8.3. 3. บันทึกผลการทอลองเสร็จการทดลองตอนที่1