Дълготрайни активи

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценка

1.1. Отчетна ст-ст

1.1.1. Историческа цена

1.1.1.1. Цена на придобиване

1.1.1.1.1. Покупна цена

1.1.1.1.2. Преки разходи

1.1.1.2. Себестойност на ДА

1.1.1.3. Справедлива стойност

1.1.1.3.1. Продажна

1.1.1.3.2. Борсова

1.1.1.3.3. Пазарна

1.1.2. Преоценъчна цена на актива

1.2. Балансова ст-ст

1.3. Остатъчна ст-ст

1.4. Възстановима ст-ст

1.5. Ликвидационна ст-ст

2. Структура

2.1. Икономическа

2.2. Технологична

2.3. Възрастова

3. Състав

3.1. Дълготрайни материални активи

3.1.1. Производствени ДМА

3.1.1.1. Активни

3.1.1.2. Пасивни

3.1.2. Непроизводствени ДМА

3.2. Дълготрайни нематериални активи

3.2.1. Права върху собственост

3.2.2. Програмни продукти

3.2.3. Продукти от развойна дейност

3.2.4. Други

3.3. Дългосрочни финансови активи

3.3.1. Дялове и съучастия в т.ч.:

3.3.1.1. Дъщерни предприятия

3.3.1.2. Смесени предприятия

3.3.1.3. Асоциирани предприятия

3.3.1.4. Други предприятия

3.3.2. Инвестиционни имоти

3.3.3. Други дългоср ценни книжа

3.3.4. Дългосрочни вземания в т.ч.:

3.3.4.1. От свързани предприятия

3.3.4.2. Търговски заеми

3.3.4.3. Други дългосрочни вземания

3.4. Търговска репитация

3.4.1. Положителна

3.4.2. Отрицателна

3.5. Разходи за бъдещи периоди