ไวรัสโคโรน่า (โควิด -19

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ไวรัสโคโรน่า (โควิด -19 by Mind Map: ไวรัสโคโรน่า (โควิด -19

1. 1.มาตรการด้านสาธารณสุข “ไม่มีการปิดเมือง หรือปิดประเทศ (การห้ามเข้า-ออก)”

1.1. 1.ชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (4 ประเทศ + 2 เขตปกครองพิเศษ) 2.ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (ยังไม่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย)

1.1.1. - ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน- ต้องมีประกันสุขภาพ- มีที่พํานักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย- ยินยอมใช้ Application ติดตามของรัฐ- มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทุกทาง ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ- มาตรการกักกันของรัฐ ถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน

1.2. 3. ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจําเป็น และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่ง เป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

2. ที่มาของชื่อ

2.1. องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศชื่อทางการพยาบาลว่าด้วยการโจมตีจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า "โคโค - ไนน์ทีน" (Covid-19) โดยชื่อนี้มาจากคำย่อในภาษา คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าโคโรนาไวรัส และซีซี (ภาษาอังกฤษ) ที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งตัวเลข 19 คำว่า แสดงถึงปีที่มีรายงานการแพร่ระบาดครั้งแรก

3. การอุบัติ

3.1. เส้นทางของเชื้อนี้มีอยู่ในค้างคาว แล้วงูกินค้างคาวก็ได้รับเชื้อต่อ เป็นพาหะ และเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน มีตลาดขายสัตว์แปลกเป็นอาหาร (ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรค) เมื่อคนกินเชื้อนั้นก็ถ่ายทอดเข้าสู่มนุษย์ https://www.bbc.com/thai/thailand-51089461

3.2. ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาด คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27768

4. 5 ลักษณะที่สัมผัสได้ถึงความเจ็บป่วยจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4.1. 1. มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่นไอเจ็บคอหายใจได้เร็วขึ้น

4.2. 2. มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่โควิด -19

4.3. 3. มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่โควิด-19 ระบาด

4.4. 4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ใช้โค้ก -19

4.5. 5. มีอาชีพที่ต้องพบชาวต่างชาติ และบุคลากรทางการแพทย์

5. การป้องกันด้วยตนเอง

5.1. 1. ใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา

5.2. 2. เฟอร์รี่เลี่ยงการสัมผัสลูกบิดประตูลิฟต์ บันไดปุ่มสลิงหรืออื่น ๆ

5.3. 3. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเป็นเวลานาน

5.4. 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือหรือร่างกายของบุคคล

5.5. 5. หมั่นล้างมือด้วยสบู่และแฮลกอฮอล์อยู่เสมอ

5.6. 6.งดใช้มือสัมผัสใบหน้าหรือขยี้ตา

5.7. 7. ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

5.8. 8. หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราว

5.9. 9. งดการสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย

5.10. 10. ทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกเท่านั้น และออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ

6. อาการแบบวันต่อวัน

6.1. ลำดับอาการของผู้ป่วย Covid-19 ตามข้อมูลของ The Johns Hopkins researchers ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ควบคุมโรคระบาดประเทศจีน มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และกระทรวงสาธารณสุขไทย

6.1.1. ช่วง 1-4 วันแรก เราจะเริ่มมีไข้เล็กน้อย อุณหภูมิในร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส มีอาการเหนื่อย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอแห้งๆ เริ่มเจ็บคอ ท้องเสีย คลื่นไส้ ประมาณ 1-2 วัน

6.1.2. วันที่ 5-6 วัน จะเริ่มมีไข้สูงขึ้นถึง 38 องศาฯ หายใจลำบาก โดยเฉพาะคนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

6.1.3. วันที่ 7 อาการจะเริ่มทรุดหนัก ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

6.1.4. วันที่ 8 จะมีอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน เนื่องจากเชื้อเข้าสู่ปอด ทำให้ปอดทำงานแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลง

6.1.5. วันที่ 9-10 คนไข้จะมีอาการหนักขึ้นมาก อาจต้องเข้า ICU กรณีรุนแรงจะกินอะไรไม่ได้เลย

6.1.6. วันที่ 11-17 หากผู้ป่วยอยู่ในมือแพทย์และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และมีการตอบสนองอย่างดี ผู้ป่วยก็จะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่หากร่างกายไม่ตอบสนองอาการ ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ

7. การรักษา

7.1. โรงพยาบาลความปัจจุบันทั่วโลก ใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง: การสำคัญแสดงอาการของโรคโควิด -19 เช่น ยาฆ่าเชื้อ, ลดไข้ยาตามอาการของโรค ทางทหารบางออกประเทศที่กำลังคิดค้นหรือพัฒนายาที่รักษาโควิด -19 ได้โดยเฉพาะ ซึ่ง ป่วยแต่ละคุณผู้ของคุณคนก็มีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกัน https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1799568

8. มาตรการ 6 ด้านเพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

8.1. 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน :“เร่งผลิตในประเทศและจัดหาจากต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการ”

8.1.1. เร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผ้า

8.1.2. ตรวจสอบการขาย Online การกักตุน และการระบายของสินค้า

8.2. 3. ด้านข้อมูล : การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาลมาจาก 2 แหล่ง

8.2.1. 1. กระทรวงสาธารณสุข เป็นการแถลงเฉพาะด้านข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข

8.2.2. 2.ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เป็นการแถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

8.3. 4. ด้านต่างประเทศ

8.3.1. การจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ - ให้ กต. ใช้ประโยชน์จาก TEAM THAILAND ในต่างประเทศ เพื่อเป็นทีมเฉพาะกิจ (Team Thailand COVID-19) ดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีท่านทูตเป็นหัวหน้าทีม

8.4. 5. ด้านมาตรการป้องกัน “ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง”

8.4.1. ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น เช่น สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ

8.5. 6. มาตรการช่วยเหลือเยียวยา

8.5.1. กลุ่มธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการ โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว

8.5.2. กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

9. ระยะการแพร่ระบาด 3 ระยะ

9.1. ระยะที่ 1 พบผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

9.2. ระยะเวลา 2 การติดเชื้อในประเทศในวง จำกัด และคนในประเทศติดเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

9.3. ระยะเวลา 3 การแพร่กระจายในประเทศหมายถึงการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จากภายในประเทศ

10. การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น จะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล

10.1. โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422