CHƯƠNG 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Nguyễn Lâm Tâm Như - TTMKT A1 K39

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG by Mind Map: CHƯƠNG 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. QUAN HỆ GIỮA CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1. Độc quyền

1.2. Tiền đề xuất hiện độc quyền

1.3. Các loại quan hệ giữa Cạnh tranh và Độc quyền

2. ĐỘC QUYỀN

2.1. Nguyên nhân hình thành của độc quyền

2.1.1. Nguyên nhân hình thành

2.1.2. Giá cả và lợi nhuận độc quyền

2.1.3. Tác động của độc quyền

2.2. Đặc điểm của độc quyền

2.2.1. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

2.2.1.1. Khái niệm tổ chức độc quyền

2.2.1.2. Nguyên nhân hình thành tổ chức độc quyền

2.2.1.3. Các hình thức tổ chức độc quyền

2.2.1.4. Biểu hiện mới của tập trung sản xuất và tổ chức độc quyền

2.2.2. Tư bản tài chính và hệ thống tài phiệt

2.2.2.1. Khái niệm tư bản tài chính và tài phiệt

2.2.2.2. Vai trò

2.2.2.3. Biện pháp thống trị

2.2.2.4. Các biểu hiện mới

2.2.3. Xuất khẩu tư bản

2.2.3.1. Khái niệm xuất khẩu tư bản

2.2.3.2. Nguyên nhân và chiều hướng

2.2.3.3. Các hình thức xuất khẩu tư bản

2.2.3.4. Chủ thể và mục tiêu

2.2.3.5. Các biểu hiện mới

2.2.4. Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tập đoàn độc quyền

2.2.4.1. Bản chất

2.2.4.2. Nguyên nhân hình thành sự phân chia thế giới giữa các tổ chức độc quyền

2.2.4.3. Biện pháp

2.2.4.4. Các biểu hiện mới

2.2.5. Sự phân chia thế giới về địa lý giữa các đại cường quốc

2.2.5.1. Bản chất và biểu hiện

2.2.5.2. Nguyên nhân hình thành

2.2.5.3. Hậu quả

2.2.5.4. Các biểu hiện mới

3. ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

3.1. Bản chất

3.2. Nguyên nhân ra đời

3.3. Các biểu hiện

3.4. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản

3.4.1. Vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản

3.4.2. Những giới hạn phát triển của chủ nghĩa tư bản

3.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản