Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Anvendt makro by Mind Map: Anvendt makro
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Anvendt makro

vern mot kriser  

The economic og money,banking and financial markets

1.Introduksjon

hvorfor studere det finansielle markedet

"1/2".Utviklingen av det finansielle markedet

finansielle mellomspillere

regulering av markedet

utviklingen av pengesystemet

2.Det finansielle markedet

aksjemarkedet, effisient teorie, forventnings teori

3.Finansielle instutisjoner

påvirkelser av økonomiske faktorer

opphav til finansielle kriser, asymetrisk informasjon

bank indusrien-strukturen og konkurransen, evolusjonen til bank industrien, ulike typer banker

Bank regulasjoner, hvordan reguleringer skjermer mot kriser, regulasjoner mot asymetrisk informasjon

Vern mot kriser

4. Bankkrisen i mellomkrigstiden

Fra oppgang til konkurser

Antall banker og omsetning økte dramatisk i krigsperioden

"Vendepunktsfasen", flere banker kom i vansker, Bankstøtte politikken legges om

8.Deregulering og regimestøtte

Økt grad av innflytelse for sentralbanken

økt liberalisering

oljekrisen 1970, Oljekranene til OPEC ble skrudd igjen, Kraftig prishopp på oljen, "Stagflasjon"

Internasjonalisering av kapitalmarkeder, Mye pga. ekspandering og for å møte utenlandske kunder, Valutaregulering, Kapitalressursene strakk ikke til/importerte valuta, "Bretton woods" avtalen

Deregulering av finansinstutisjoner, Valutaregulering,rentepolitikk og kredittpolitikk, Sikre styring av kredittvolumet

9.Fra liberalisering og vekst til krise

1983-1987:oppgangstider

1987-1989: vendepunkt

1990-1992: Bankkrisen

1993-1994:Opprydding og avvikling

10. finanstilsynet styrkes

1993: Enda et vendepunkt, Rentene sank kraftig, Bedret sin økonomiske stilling markant

Styrking av av offentlige tilsyn, Økt beskyttelse mot krise, Forbygging og beskytte kunder og innskytere