güncel kapitalizm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
güncel kapitalizm by Mind Map: güncel kapitalizm

1. üç önemli temel eğilim

1.1. Toplam büyüme oranının yavaşlaması

1.2. Tekelci (ya da oligopolcü) çokuluslu şirketlerin dünya çapında yayılması

1.3. Sermaye birikim sürecinin malileşmesi olarak adlandırılabilecek olan durum

2. Bu sembiyozun üç yaşamsal cephesi mevcuttur

2.1. Temeldeki ekonominin durgunluğu kapitalistlerin para sermayelerini korumak ve genişletmek için finansın büyümesine giderek daha fazla bağımlı hale gelmeleri demekti.

2.2. Kapitalist ekonominin mali üstyapısı alttaki üretken ekonomideki temellerinden tamamen bağımsız biçimde genişleyemezdi; yani spekülatif köpüklerin patlaması sürekli tekrarlanan ve büyüyen bir sorundu.

2.3. Malileşme, ne kadar genişlerse genişlesin, üretim içindeki durgunluğu asla alt edemezdi.

3. saptamalar

3.1. Malileşme belirli mali köpükleri aşan süreğen bir süreç olarak değerlendirilebilir.

3.2. Tekelci-mali sermaye, Hilferding ve diğerlerinin, özellikle yatırım bankacılığının hâkimiyetinden kaynaklanan ve erken yirminci yüzyıl döneminin “mali sermaye”si olarak tarif ettikleri mali sermayeden niteliksel olarak farklı bir görüngüdür.

3.3. Son derece önemli mali varlıkların mülkiyeti açıkçası kapitalist sınıf üyeliğinin temel belirleyicisidir. Toplumun mali zenginlik ve gelir bakımından en tepesi ve en altı arasındaki uçurum şimdi astronomik oranlara ulaşmıştır.

3.4. Durgunluk-malileşme dinamiğinin merkezi bir cephesi konut spekülasyonu.

3.5. Solda şu anda popüler olan tezlerden birisi mali küreselleşmenin dünya ekonomisini, artık devletlerin önem taşımadığı bir ölçüde değiştirmiş olduğu tezidir.

3.6. “Neo liberalizm” olarak adlandırmakta olduğumuz durum, tıpkı Keynesçiliğin klasik tekelci sermayenin daha eski evresinin ideolojik karşılığı olması gibi, tekelci-mali sermayenin ideolojik karşılığıdır.

3.7. Dünya ekonomisinin artan oranda malileşmesi azgelişmiş ekonomilere yönelik daha fazla emperyal nüfuz etme etkinliği ve neoliberal küreselleşme siyasetleri tarafından damgalanan daha fazla mali bağımlılıkla sonuçlanmaktadır.

3.8. Kapitalizmin malileşmesi daha denetlenemez bir sistemle sonuçlanmıştır.

4. olgular

4.1. malileşme

4.1.1. üretimden hatta hizmetlerden fnansa kayma vaar

4.1.2. tekelci-mali sermaye

4.2. küreselleşme

4.3. neoliberalizm