Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลัการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

2.เพื่การศึกษาวิธีเเยกสลายด้วยไฟฟ้าด้วยน้ำ

3.เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทอแดงโดยวิธีทางการแยกสลายดไฟฟ้า

อุปกรณ์

1.บีกเกอร์

3.กระบอกตวง

2.บิวเรต

4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

6.นาฬิกาจับเวลา

7.แอมป์มิเตอร์

8.เครื่องจ่ายไฟฟ้า

9.ไม้บรรทัด

วิธีการทดลอง

1.นำลวดทองแดงและนิโครมขัดให้สะอาดแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

2.งอลวดทองแดงและนิโครมจากนั้นสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์ให้ปลายลวดทั้งสองเท่ากัน

3.เติมกรดซัลฟุริกลงบีกเกอร์ ดูดสารละลายนี้เข้าบิวเรตให้สูง แล้วบันทึกระดับ

4.ใช้คลิปที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้าที่ลวดนิโครมและคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง แล้วจ่ายไฟให้กับระบบและจับเวลา

5.ปรับปุ่มของตัวต้านให้คงที่ สังเกตก๊าซไฮโดรเจนให้ได้30-35 ลบ.ซม. แล้วหยุดการทดลอง หยุดจับเวลา

6.อ่านระดับสารละลายที่เหลืออยู่ในบิวเรต บันทึกเวลาและระดับความสูงของสารละลาย

7.ทดลองซ้ำ แล้วนำค่ามาคำนวณ

สรุปผลการทดลอง

1.น้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้ผลดังนี้

1.1 น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาณไฟฟ้าในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ60.2 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 2.4

1.2 น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ64.55 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 1.00

สารเคมี

กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M