Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลัการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

2.เพื่การศึกษาวิธีเเยกสลายด้วยไฟฟ้าด้วยน้ำ

3.เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทอแดงโดยวิธีทางการแยกสลายดไฟฟ้า

อุปกรณ์

1.บีกเกอร์

3.กระบอกตวง

2.บิวเรต

4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

6.นาฬิกาจับเวลา

7.แอมป์มิเตอร์

8.เครื่องจ่ายไฟฟ้า

9.ไม้บรรทัด

วิธีการทดลอง

1.นำลวดทองแดงและนิโครมขัดให้สะอาดแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

2.งอลวดทองแดงและนิโครมจากนั้นสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์ให้ปลายลวดทั้งสองเท่ากัน

3.เติมกรดซัลฟุริกลงบีกเกอร์ ดูดสารละลายนี้เข้าบิวเรตให้สูง แล้วบันทึกระดับ

4.ใช้คลิปที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้าที่ลวดนิโครมและคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง แล้วจ่ายไฟให้กับระบบและจับเวลา

5.ปรับปุ่มของตัวต้านให้คงที่ สังเกตก๊าซไฮโดรเจนให้ได้30-35 ลบ.ซม. แล้วหยุดการทดลอง หยุดจับเวลา

6.อ่านระดับสารละลายที่เหลืออยู่ในบิวเรต บันทึกเวลาและระดับความสูงของสารละลาย

7.ทดลองซ้ำ แล้วนำค่ามาคำนวณ

สรุปผลการทดลอง

1.น้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้ผลดังนี้

สารเคมี

กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M