ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 7 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า

1. อุปกรณ์

1.1. 1.บีกเกอร์

1.2. 3.กระบอกตวง

1.3. 2.บิวเรต

1.4. 4.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดนิโครมที่มีหลอดหุ้ม

1.5. 5.ขั้วไฟฟ้าทำด้วยลวดทองแดง

1.6. 6.นาฬิกาจับเวลา

1.7. 7.แอมป์มิเตอร์

1.8. 8.เครื่องจ่ายไฟฟ้า

1.9. 9.ไม้บรรทัด

2. สรุปผลการทดลอง

2.1. 1.น้ำหนักอะตอมของทองแดงจากการทดลองได้ผลดังนี้

2.1.1. 1.1 น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาณไฟฟ้าในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ60.2 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 2.4

2.1.2. 1.2 น้ำหนักอะตอมทองแดงจากการใช้ปริมาตรก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในการคำนวณได้ค่าเท่ากับ64.55 คิดเป็นความผิดพลาดร้อยละ 1.00

3. วัตถุประสงค์

3.1. 1. เพื่อศึกษาหลัการของกระบวนการการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

3.2. 2.เพื่การศึกษาวิธีเเยกสลายด้วยไฟฟ้าด้วยน้ำ

3.3. 3.เพื่อหาน้ำหนักอะตอมของทอแดงโดยวิธีทางการแยกสลายดไฟฟ้า

4. วิธีการทดลอง

4.1. 1.นำลวดทองแดงและนิโครมขัดให้สะอาดแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

4.2. 2.งอลวดทองแดงและนิโครมจากนั้นสอดเข้าที่ปลายบิวเรตที่คว่ำอยู่ในบีกเกอร์ให้ปลายลวดทั้งสองเท่ากัน

4.3. 3.เติมกรดซัลฟุริกลงบีกเกอร์ ดูดสารละลายนี้เข้าบิวเรตให้สูง แล้วบันทึกระดับ

4.4. 4.ใช้คลิปที่ต่อเข้ากับขั้วลบของเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคีบเข้าที่ลวดนิโครมและคลิปที่ต่อผ่านแอมป์มิเตอร์คีบเข้าที่ลวดทองแดง แล้วจ่ายไฟให้กับระบบและจับเวลา

4.5. 5.ปรับปุ่มของตัวต้านให้คงที่ สังเกตก๊าซไฮโดรเจนให้ได้30-35 ลบ.ซม. แล้วหยุดการทดลอง หยุดจับเวลา

4.6. 6.อ่านระดับสารละลายที่เหลืออยู่ในบิวเรต บันทึกเวลาและระดับความสูงของสารละลาย

4.7. 7.ทดลองซ้ำ แล้วนำค่ามาคำนวณ

5. สารเคมี

5.1. กรดซัลฟุริก ความเข้มข้น 0.5 M