พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง by Mind Map: พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. หมวดที่ 1 คณะกรรมการ

1.1. ประธาน 🤵🏻 แต่งตั้งโดย คณะรัฐมนตรี

2. หมวดที่ 2 คำสั่งทางปกครอง

2.1. 8 ส่วน

2.1.1. 1. เจ้าหน้าที่ 👨🏻‍💼

2.1.1.1. ใช้อำนาจตามกฎหมาย

2.1.1.2. 🚫 เอง + หมั้น + ญาติ + แทน + หนี้ + อื่น

2.1.1.3. คัดค้าน

2.1.1.3.1. เจ้าหน้าที่ = หยุด >> แจ้งผู้บังคับบัญชา

2.1.1.3.2. กรรมการ = ปธ.ประชุม >> ชี้แจง >> ที่ประชุมลงมติ (2ใน 3)

2.1.2. 2. คู่กรณี 👫

2.1.2.1. บุคคล /คณะบุคคล /นิติบุคคล

2.1.2.2. เกิน 50 ใช้ตัวแทนร่วม (ระบุ,โหวต)

2.1.3. 3. การพิจารณา

2.1.3.1. เริ่มต้น เมื่อ ❗️

2.1.3.1.1. คู่กรณี ยื่นเอกสาร

2.1.3.1.2. เอกสาร ภาษาไทย 🇹🇭

2.1.3.1.3. แก้ไขไม่เกิน 7 วัน

2.1.4. 4. รูปแบบและผล

2.1.4.1. 3 รูปแบบ

2.1.4.1.1. หนังสือ

2.1.4.1.2. วาจา

2.1.4.1.3. อื่นๆ (ข้อความ,ชัดเจน)

2.1.5. 5.การอุทธรณ์

2.1.5.1. ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

2.1.5.2. ต้อง! ทำเป็นหนังสือ

2.1.5.2.1. ข้อโต้แย้ง / ข้อเท็จจริง / ข้อกฎหมาย

2.1.5.3. เจ้าหน้าที่พิจารณา ไม่เกิน 30 วัน

2.1.5.3.1. เห็นด้วย

2.1.5.3.2. ไม่เห็นด้วย

2.1.6. 6. การเพิกถอน

2.1.6.1. ยกเลิก / ให้คำสั่งสิ้นสุด

2.1.6.2. เพิกถอนโดย

2.1.6.2.1. เจ้าหน้าที่

2.1.6.2.2. ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่

2.1.6.3. ลักษณะเป็นประโยชน์ ภายใน 90 วัน

2.1.6.4. ผู้มีผลกระทบ

2.1.6.4.1. ค่าทดแทนความเสียหาย (ภายใน 180 วัน)

2.1.7. 7. การขอพิจารณาใหม่

2.1.7.1. กระทำภายใน 90 วัน

2.1.8. 8. การบังคับทางการปกครอง

2.1.8.1. ไม่ใช้ กับ หน่วยงานรัฐด้วยกัน

2.1.8.2. บังคับทางปกครอง

2.1.8.2.1. ชำระเงิน

2.1.8.2.2. กระทำหรือละเว้นกระทำ

3. มิให้ใช้กับ

3.1. ฝ่ายนิติบัญญัติ / ฝ่ายบริหาร / องค์กรอิสระ / อัยการ / ตุลาการ / ร้องทุกข์ / กระทรวง ตปท. / ทหาร / ศาสนา

4. วิธีปฏิบัติทางการปกครอง

4.1. เกิด “คำสั่งทางปกครอง”

4.1.1. มีผลเฉพาะบุคคล/เรื่อง

4.1.2. เป็นกฎหมายระดับล่างกว่า 1-7

4.1.3. การสร้างนิติสัมพันธ์

4.1.3.1. เจ้าหน้าที่

4.1.3.2. คู่กรณี

4.2. และ “กฎ”

5. ข้อมูลทั่วไป (จำ)

5.1. ฉบับที่ 1

5.1.1. ผู้รับสนอง : บรรหาร ศิลปอาชา (นายก)

5.1.2. 14 พ.ย.39 บังคับใช้ 14 พ.ค.40

5.2. ฉบับที่ 2

5.2.1. เหตุผล : ป้องกันทุจริต / ประพฤติมิชอบ

5.3. ฉบับที่ 3

5.3.1. 27 พ.ค.62 บังคับใช้ 27 พ.ย.62

5.3.2. ผู้รับสนอง : ประยุทธ์ จันทร์โอชา

5.3.3. เหตุผล : บังคับทางปกครอง

5.4. ประกาศใช้

5.4.1. เมื่อพ้น 180 วัน

6. หมวดที่ 3 ระยะเวลาและอายุความ

6.1. กรณีเจ้าหน้าที่

6.1.1. วันสิ้นสุดวันไหนจบวันนั้น

6.2. กรณีบุคคลใด

6.2.1. วันสิ้นสุดเป็นวันหยุด >> นับวันถัดไป

6.3. ขยายเวลา ภายใน 15 วัน

6.4. ไม่นับวันแรกรวมเข้าด้วย

7. หมวดที่ 4 การแจ้ง

7.1. คำสั่งทางปกครอง

7.1.1. มีผลเมื่อบุคคลได้รับแจ้ง

7.2. วาจา

7.3. หนังสือ

7.3.1. ไปรษณีย์

7.3.1.1. ในประเทศ >> ครบกำหนด 7 วัน

7.3.1.2. ต่างประเทศ >> ครบกำหนด 15 วัน

7.3.2. ผู้รับเกิน 50 คน >>51 คนขึ้น

7.3.2.1. ปิดประกาศ

7.3.2.1.1. ล่วงพ้นระยะเวลา 15 วัน

7.3.3. ข้อมูลผู้รับไม่เพียงพอ / ผู้รับเกิน 100 คน

7.3.3.1. หนังสือพิมพ์

7.3.3.1.1. ล่วงพ้นระยะเวลา 15 วัน

7.3.4. เร่งด่วน

7.3.4.1. Fax

8. หมวดที่ 5 คณะกรรมการพิจารณา

8.1. ผู้ทรงคุณวุฒิ >> ระบุตัวบุคคล