FALSAFAH DALAM KEHIDUPAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FALSAFAH DALAM KEHIDUPAN by Mind Map: FALSAFAH DALAM KEHIDUPAN

1. FALSAFAH TEORITIKAL

1.1. FALSAFAH TABIAT *MEMBAHASKAN SEGALA YANG BERCAMPUR DENGAN KEWUJUDAN ALAM,GERAK DAN BENDA SEPERTI HASIL GALIAN DAN BINTANG

1.2. Falsafah Ketuhanan Membahaskan segala yang ada yang × bercampur dengan gerak dan benda sama seperti wujudanya Allah.

2. FALSAFAH PRAKTIKAL

2.1. Falsafah akhlakiyyah Berkaitan dengan pengurusan manusia tentang diri dari segi kelakuan yang dapat memberi kebahagiaan .

2.2. Falsafah Ekonomi Berkaitan dengan pengurusan diri,keluarga dan masyarakat.Contohnya,menetapkan bajet dan menentukan cara mendapatkan bahan-bahan kehidupan.

2.3. Falsafah politik Membahaskan soal-soal yqng Berkaitan dengan pemerintahan dan menentukan kebaikan dan keburukannya.

3. 3 cabang utama teoritikal

3.1. FALSAFAH PSIKOLOGI Terdapat 3 bahagian iatu kajian mental ,kajian saintifik dan kajian tingkah laku manusia. "Phyche" berasal daripada perkataan Greece yang bermaksud jiwa,mental dan rohani manakala logos bermaksud kajian. *Falsafah ini adalah untuk membincangkan tentang habitat yang berkait dengan jiwa,rohani dan jasmani.

3.2. Epistemologi "Episteme" berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud pengetahuan manakala logos bermaksud ilmu. Falsafah ini adalah untuk menjelaskan sumber, metode,struktur dan kesahihan ilmu pengetahuan . Landasan epistemologi ilmu ialah metode ilmiah iatu cara yang dilakukan dalam menyusun ilmu pengetahuan yang benar.

3.3. Falsafah estetika Perkataan estetika berasal daripada yunani yang bermaksud hal-hal dapat diserapkan oleh pencaindera .Estetika adalqn juga bermaksud persepsi pencaindera. Berkait dengan persoalan kritis yang mengambarkan,mentafsir dan menilai karya-karya seni dan juga ahli sastera, dan seni. Secara umum, falsafah estetika ialah hubung kait dengan persoalan keindahan senindan lain-lain.

3.4. METAFIZIK Tidak bersifat fizikal seperti tentang ketuhanan,pahala ,konsep dan dosa. Mengambil berat tentang asal usul kejadian sama ada manusia atau alam. Metafizik berasal daripada perkataan greek iatu 'metaphysical bermaksud after physics atau beyond physics.Ia menunjukkan kepada disiplin ilmu tentang fenomena non -material. Soalan yang selalu dikemukakan ialah dari mana dunia ini datang, adakah ia pemulaan dan pengakhiran.

4. 3 Cabang Utama Praktikal

4.1. Etika (falsafah akhlak baik/buruk)

4.2. Falsafah politik (falsafah kerajaan dan governan negara.

4.3. Falsafah ekonomi ( Falsafah pengagihan kekayaan dan keadilan.

5. PERKEMBANGAN DAN KEMUNCULAN TERBARU DALAM DUNIA FALSAFAH

5.1. Falsafah organisasi Hakikat dan tujuan organisasi serta kebaikan dan keburukan datang daripadanya.

5.1.1. Falsafah Riyadiyyah *Membahaskan segala yang bercampur dengan kewujudan alam tetapi tidak pada gerak Dan benda seperti keadaan rajah

5.2. Falsafah teknologi Hakikat dan tujuan teknologi dalam kehidupan manusia dan kegunaan teknologi yang mendatangkan kebaikan dan keburukan.

5.3. Falsafah Ekologi Falsafah ini berkait dengan hubungan Ankara organisms hidup dengan alam sekeliling. Semua organisasi hidup perlu bergantung dengan sesama sendiri dan dengan persekitarannya.

6. Perbezaan antara ilmu sains dengan ilmu falsafah

6.1. Ilmu falsafah adalah umum manakala falsafah sains adalah lebih khusus . Falsafah sains berfokus dalam sains falak, sains perubatan dan lain-lain. Pembahasan ilmu adalah lead seminar melengkapi segala yang ada kepada suatu masalah dan kemudian cuba menentukan langkah untuk mengatasi masalahnya dengan segala akal .