Tööpraktika

Tööpraktika SWOT analüüs.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tööpraktika by Mind Map: Tööpraktika

1. Tugevused

1.1. 1. Töö mitte leidmise puhul suunamine praktikale

1.2. 2. Praktilise töökogemuse saamine

1.3. 3. Töölesaamiseks vajalike oskuste ja teadmiste ja kogemuste omandamine

1.4. 4. Võetakse arvesse töösoovi, vastavalt huvile ja kogemusele

1.5. 5. Tööharjumuse säilimine

1.6. 6. Uute kontaktide loomine

1.7. 7. Kõige paremini korraldatud tööturu teenus võrreldes teiste teenustega, 66% rahul teenuse saajatest (Riigikontrolli auditist 2008)

1.8. 8. Praktiseeriate info parema tööpraktika korraldamise ja organiseerimise kohta

1.9. 9. Suurem tõenöosus töökoht leida tänu tööpraktikale

2. Ohud

2.1. 1. Tööandja peab nõus olema.

2.2. 2. Tööandja võib teenust tasuta tööjõuna ära kasutada.

2.3. 3. Inimeste eelarvamused.

2.3.1. 1. Praktikant võib tunda ennast orjatöölisena.

2.3.2. 2. Tööandja kasutab praktikante tasuta tööjõuna.

2.3.3. 3. Praktikant ei pruugi tunda praktika tulemusi.

3. Nõrkused

3.1. 1. Madal stipendium.

3.2. 3. Pakutakse vähestele.

3.3. 4. Ei pruugi toimuda samas asutuses, kuhu tahetakse tööle minna.

3.4. 5. Praktika halb korraldus.

3.4.1. 1. Praktikakoha ametil on juba varem töötatud. (Müüja läheb müüja praktikale.)

3.4.2. 2. Puudub selge sisuline koolituse komponent.

3.4.3. 3. Vähe asutusi kus saaks praktikat läbi viia

3.4.4. 4. Olukorrad, kus töötukassa ei ole eelnevalt kontrollinud praktika asutust.

3.4.5. 5. Kommunikatsiooni probleemid osapoolte vahel info jagamises.

3.5. 6. Lihttööliste, ametnike ja keskastme spetsialistide madal rakendumine peale praktikat.(2008-2009)

3.6. 7. Praktika läbimine ei garanteeri töökohta samal ametil.

4. Võimalused

4.1. 1. Leida lahendus meelepärase tööpraktika asutuse leidmisel

4.1.1. 1. Võimalus otsida praktika koht ise

4.1.2. 2. Vajadusel aitab praktika kohta leida töövahenduskonsultant või juhtumikorraldaja

4.2. 2. Praktika võimalus maksimaalselt 4 kuud

4.2.1. 1. 8 tundi päevas kuni 40 tundi nädalas

4.2.2. 2. 16–17-aastased osalevad tööpraktikal 7 tundi päevas kuni 35 tundi nädalas

4.3. Puudega inimestele tööpraktika võimalus kuni 6 kuud

4.4. 3. Mõjuval põhjusel puudumine ja teavitamine tööandjale

4.5. 4. Stipendium 3,84€ päevas osavõtugraafiku alusel. Makstakse kord kuus.

4.6. 5. Sõidu- ja majutustoetus.

4.6.1. 1. 10 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest.