บางคล้าอยู่สุข

บางคล้าน่าอยู่เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บางคล้าอยู่สุข by Mind Map: บางคล้าอยู่สุข

1. ข้อมูลชุมชน

1.1. บริบทชุมชน

1.1.1. ประวัติศาสตร์ชุมชน

1.1.1.1. Timeline

1.2. ผู้รู้ในท้องถิ่น

1.3. ทุนทางสังคม

1.4. องค์ความรู้

2. เยาวชน

2.1. พี่สอนน้อง

2.2. เยาวชนสื่อสร้างสรรค์

2.3. สภาเด็ก

2.4. รรร.หนูจะเป็นเด็กดี

3. พื้นที่สีเขียว

3.1. ปลูกต้นไม้ในใจฅน

3.2. ปลูกรั้วชื้นใจ

3.3. ปลูกต้นไม้กินได้

3.4. บวร ร่มเย็น

3.5. สวนสาธารณะประโยชน์

4. สายน้ำ

4.1. พายเรือน้ำใส

4.2. การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

4.3. การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา

4.4. ค่ายสายน้ำแห่งชีวิต

5. พลังงาน

5.1. รวมพลังหาร๔

5.2. พลังงานทางรอด

5.2.1. แสงอาทิตย์

5.2.2. ไบโอแก๊ส

5.2.3. ไบโอดีเซล

5.2.4. ลม

5.2.5. ถ่าน/ชีวมวล

6. จักรยาน

6.1. เส้นทางสีเขียว

6.2. จักรยานวันสุข

7. ขยะ/ของเสีย

7.1. เลิก ละ ลด

7.1.1. ตลาดน้ำต้นแบบ

7.1.1.1. บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ

7.2. ใช้ซ้ำ

7.3. นำกลับมาใช้ใหม่

7.3.1. เวทีหารือ

7.4. เมืองสะอาด ใจก็สะอาด

8. สหกรณ์/องค์กรชุมชน

8.1. ตลาดนัด

8.2. สหเฮ็ด

9. ชุมชนพอเพียง

9.1. ขั้นตอนสู่ความพอเพียง

9.1.1. สัมมาชีพ

9.1.2. บุญ

9.1.3. ทาน

9.1.4. เก็บรักษา/แปรรูป

9.2. กสิกรรมธรรมชาติ

9.2.1. ข้าว/ผัก/ผลไม้อืนทรีย์

9.2.2. เลี้ยงสัตว์อินทรีย์

9.2.2.1. สัตว์บก

9.2.2.2. สัตว์น้ำ

9.3. ชุมชนต้นแบบ

9.3.1. โจ๋วฉู่

10. สูงวัย

10.1. ผู้เฒ่าเล่าขานลูกหลานจดบันทึก

10.1.1. ประวัติ

10.1.1.1. ลุงหล่อ ปากน้ำ

10.2. สภาสว.

10.3. ชาญชรากีฬาสี