Kỹ năng giới thiệu sản phẩm

4 kỹ năng giới thiệu sản phẩm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kỹ năng giới thiệu sản phẩm by Mind Map: Kỹ năng giới thiệu sản phẩm

1. 2. Tạo ra mối liên hệ giữa sản phẩm với khách hàng tiềm năng

1.1. khuếch trương lợi ích của việc sử dụng sản phẩm

1.2. cho khách hàng biết cái họ được hưởng khi dùng sản phẩm

2. 3. Đi vào trọng tâm

2.1. xác định rõ đâu là điểm khách hàng muốn biết

3. 1. Giới thiệu sản phẩm phù hợp với khách hàng tiềm năng

3.1. lựa chọn sản phẩm giới thiệu phù hợp với từng người

3.2. thay đổi để đưa ra điểm đặc thù, độc đáo với từng khách hàng cụ thể

4. 4. Tạo sự sống động

4.1. tăng hiệu quả giọng nói bằng âm điệu uyển chuyển

4.2. giới thiệu sản phẩm lôi cuốn và đầy sinh lực