Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng by Mind Map: Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

1. 1. Thế giới quan và phương pháp luận

1.1. a.Vai trò:

1.1.1. Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí con người trong thế giới đó.

1.1.2. Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

1.2. b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm

1.2.1. Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

1.2.2. Thế giới quan có 2 loại

1.2.2.1. Thế giới quan duy vật: Vật chất có trước, quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập đối với ý thức của con người, không do ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được.

1.2.2.2. + Thế giới quan duy tâm: Ý thức có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.

1.2.3. Thế giới quan duy vật có vai trò tích cực trong việc phát triển khoa học, nâng cao vai trò của con người đối với giới tự nhiên và sự tiến bộ xã hội.

1.3. c. Phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình

1.3.1. Phương pháp luận là học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới

1.3.2. Phương pháp luận có 2 loại

1.3.2.1. Phương pháp luận biện chứng: Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.

1.3.2.2. Phương pháp luận siêu hình: Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác.

2. 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng-sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng

2.1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

2.2. Thế giới vật chất là cái có trước, phép biện chứng phản ánh nó có sau; thế giới vật chất luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng gắn bó với nhau, không tách rời nhau. Sự thống nhất này đòi hỏi chúng ta trong từng vấn đề, trong từng trường hợp cụ thể:

2.2.1. Về thế giới quan: Phải xem xét chúng với quan điểm duy vật biện chứng.

2.2.2. - Về phương pháp luận: Phải xem xét chúng với quan điểm biện chứng duy vật.