Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TSVD 2009 by Mind Map: TSVD  2009

1. นโยบาย

1.1. ด้านวัฒนธรรม

1.1.1. สร้างความสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาไทยในประเทศเยอรมนี

1.1.2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาไทยในประเทศเยอรมนี กับกลุ่มคน องค์กรในประเทศเยอรมนี โดยมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นผลดีต่อสมาคม

1.1.3. เปิดโอกาสให้สมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ(ภายใต้กฎหมาย)

1.1.4. เป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่่กลุ่มการเมืองฝ่ายใด

1.1.5. มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

1.2. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

1.2.1. มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของสมาชิก

1.2.2. มุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของสมาชิก และบุคคลที่สนใจ

1.3. ด้านเศรษฐกิจ

1.3.1. เปิดโอกาสให้มีการหารายได้เข้าสู่สมาคม

2. ประชุม

2.1. ประชุมสามัญ เลือกตั้ง 7 มีนาคม 2009 ที่เมือง คาสรู

2.2. ประชุมคณะกรรมการฯ

2.2.1. หลังวันที่ 7 เดือนเมษายน2009 เพราะกรรมการติดสอบ

2.3. ประชุมสามัญ 2009

2.3.1. อาจจะเป็นช่วงใบไม้ร่วง

3. Todo

3.1. กิจกรรมประจำปี2009 ที่จะทำ

3.1.1. When?

3.1.2. where?

3.1.3. whom?

3.1.4. which?

3.2. Bankkonto für Verein bei skatbank.de ?

4. สมบัติของสมาคม

4.1. เงินสด

4.1.1. ???

4.2. สิ่งของ

4.2.1. โทรโข่ง 1อัน

4.2.2. ตราประทับสมาคม 1อัน

4.2.3. เสื้อ 39ตัว ?

4.2.4. Beamer 1อัน

4.2.5. ??

5. กรรมการบริหารปี 2009(Vorstand)

5.1. ฝ่ายการประชาสัมพันธ์และการตลาด( T1)

5.1.1. อุปนายกฝ่าย T1

5.1.1.1. นายปพน ตันติวณิชชานนท์

5.1.2. สมาชิกสัมพันธ์

5.1.2.1. นางสาวจิรวรรณ ดาน้อย?

5.1.3. กรรมการด้านการตลาด

5.1.3.1. Parinat Hemphak?

5.1.4. นายทะเบียน

5.1.4.1. นายปพน ตันติวณิชชานนท์

5.1.5. คุณ?

5.1.6. คุณ?

5.2. ฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยี(T2)

5.2.1. อุปนายกฝ่าย T2

5.2.1.1. นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์

5.2.2. เว็บมาสเตอร์

5.2.2.1. นายเอกชัย ทวินันท์

5.2.3. กรรมการฝ่ายวิชาการ

5.2.3.1. นายวรเดช มโนสร้อย

5.2.3.2. นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์

5.2.3.3. นางสาวนันท์ชญาน์ ชาญณรงค์

5.2.3.4. คุณ?

5.2.4. คุณ?

5.2.5. คุณ?

5.3. ฝ่ายวัฒนธรรม T3(กีฬา,บันเทิง,ฯลฯ)

5.3.1. อุปนายกฝ่าย T3

5.3.1.1. นายธีรภัทร ศรีจันทร์

5.3.2. สวัสดิกร

5.3.2.1. นายเอกชัย จงเสรีเจริญ

5.3.3. ปฏิคม

5.3.3.1. นางสาวมนัสวี เฮงสุวรรณ

5.3.4. กรรมการกีฬาและบันเทิง

5.3.4.1. นายปรัชญา อุตมัง

5.3.4.2. นายชุญหวิท คำประเสริฐ

5.3.4.3. นายเกรียวศักดิ์์ แสล้ประเสริฐ

5.3.4.4. นายเอกชัย แก้วคำ

5.3.4.5. นายประวิทย์ จำปาเรือง

5.3.5. กรรมการสนทนา

5.3.5.1. คุณ?

5.3.5.2. คุณ?

5.4. เหรัญญิก

5.4.1. นางสาวอมรศรี อมรวัชรพงศ์

5.5. โฆษกสมาคมฯ

5.5.1. คุณ?

5.6. เลขานุการ

5.6.1. นางสาวจิตติกานต์ ผลโลก

5.6.2. นายเอกวิทย์ มุกนิค

5.7. นายก(Vorsitzender)

5.7.1. นายธวัชชัย ศิริปัญญา

5.8. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

5.8.1. คุณ?

5.9. ที่ปรึกษาด้านภาษาเยอรมัน

5.9.1. นายณัฐติพงษ์ เมฆขลา

6. ความต้องการของสมาชิก2009

6.1. ฝ่ายการประชาสัมพันธ์และการตลาด

6.1.1. Alumni Netwerk

6.1.2. อยากให้มีการลงบทความหน้าเว็บสมำ่เสมอในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนร.ไทยในเยอรมัน

6.1.3. เพิ่มจำนวนสมาชิก

6.2. ฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยี

6.2.1. Stop Spam in website

6.2.2. Search engine optimization (SEO)

6.2.3. อยากให้มีการระดมความคิดของนร.ไทยในเยอรมันนีเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาของประเทศชาติ

6.2.4. อยากให้มีการประชุมวิชาการของนรไทยในเยอรมัน เฉกเช่นประเทศอื่นๆบ้าง

6.2.5. Update Links in website

6.2.6. wikipedia for KM

6.3. ฝ่ายวัฒนธรรม (กีฬา,บันเทิง,ฯลฯ)

6.3.1. ร่วมกับนร.ทหาร กิจกรรม

6.3.2. อยากเห็น สนทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของนรไทยในเยอรมัน

6.3.3. อยากให้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีก อาจแบ่งทีมได้หลายประเภทเช่นตามเมือง,ตามรัฐ หรือ ฯลฯ

6.3.4. อยากให้มีการจัดงานกีฬานร.ในยุโรปอีกทุกปีโดยติดต่อกับสมาคมนร.ไทยในประเทศอื่นๆ

6.3.5. อยากให้มีการจัดแข้งขั้นฟุตบอลของนรไทย

6.3.6. อยาก้มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มากขึ้น

6.3.7. จัดการทัวร์โดยจักรยานภายในเยอรมันรวมถึง สวิตซ์ ออสเตรีย ฯลฯ

6.4. ทั่วไป

6.4.1. ระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงของสมาคมฯ

6.4.2. ทำงานแบบ Dezentral