BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ by Mind Map: BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

1. Nitel Verilerin Analizi

1.1. Betimsel Analiz

1.1.1. İçerik analizine göre daha yüzeysel, genellikle kavramsal yapı önceden belirli ise kullanılır.

1.2. İçerik Analizi

1.2.1. Toplanan veriler derinlemesine analiz edilir. Farklı temaların ve farklı boyutların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

2. Nicel Verilerin Analizi

2.1. Süreksiz Değişkenlerin Analizi

2.1.1. Süreksiz değişkenler sınırlı sayıda değer alır. (Örn: Cinsiyet, memleket, saç rengi). Yüzdesel olarak ölçülür.

2.2. Sürekli Değişkenlerin Analizi

2.2.1. Sürekli değişkenler çok farklı değer alabilir. (Örn: Yaş, boy, kilo)

2.2.1.1. Varyans Analizi (ANOVA)

2.2.1.2. t Testi

2.2.1.3. Korelasyon (Bağıntı) Analizi

2.3. Veri Analiz Programları

2.3.1. SPSS, BMDB, MAT-LAB,Minitab, SAS, STATA vs.

3. Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik

3.1. Nitel araştırmalarda geçerlik; araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu gibi ve yansız olarak yansıtmasıdır.

3.2. Nitel araştırmalarda güvenirlik; toplanan verilerin, kendi içinde tutarlılığı, araştırmayı yapanlar ve araştırma raporunu okuyanlar için verilerin anlamlı oluşuyla sağlanmaktadır.

4. Nicel Araştırmalarda Geçerlik Güvenilirlik

4.1. Güvenirlik

4.1.1. Test-Yeniden Test Güvenirliği

4.1.1.1. Belirli süre sonra aynı gruba yeniden test yapılmasıdır.

4.1.2. Paralel Formlar Güvenirliği

4.1.2.1. Aynı gruba farklı sorular ile yeniden test yapılmasıdır.

4.1.3. Bölünmüş Yarılar Güvenirliği

4.1.3.1. Verilerin ikiye bölünerek sonuçların karşılaştırılmasıdır.

4.1.4. Puanlayıcı Güvenirliği

4.1.4.1. Puanlanabilen durumlarda farklı puanlayıcıların sonuçlarının tutarlı olmasıdır.

4.1.5. KuderRichardson Güvenirliği

4.1.5.1. Doğru-yanlış, boşluk doldurma test şeklindeki nesnel sorularda kullanılır. Doğru cevaplarda 1, yanlış cevaplarda 0 yazılır. 0,70 üzeri güvenilir kabul edilir.

4.1.6. Cronbach Alfa Güvenirliği

4.1.6.1. Cevapların net olmadığı, puanlandığı durumlarda kullanılır. Likert Ölçeği gibi. Güvenilirlik için 0,70 üzeri olması beklenir.

4.2. Geçerlik

4.2.1. Görünüş Geçerliliği

4.2.1.1. Ölçme aracının kağıt veya ekran üzerinde açıkça ve anlaşılır şekilde algılanmasına dayalıdır.

4.2.2. Yapı Geçerliği

4.2.2.1. Ölçme aracının, ölçülmek istenen özelliği doğru, yeterli ve dengeli ölçebilme gücüdür.

4.2.3. İçerik Geçerliği

4.2.3.1. Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği ve bu özelliğin alt boyutlarını amaca uygun biçimde ölçebilmesidir.

4.2.4. Kestirim Geçerliği

4.2.4.1. Ölçme aracının uygulanmasıyla elde edilen puanlarla daha sonra belirli bir anda elde edilen sonuçlara ilişkin tutarlı çıkarımlar yapabilmesidir.

4.2.5. İç Geçerlik

4.2.5.1. Çalışmada geçerliğin deney vb. yöntemler ile açıklanabilmesidir.

4.2.6. Dış Geçerlik

4.2.6.1. Sonuçların genele uyarlanabilmesidir.

4.3. Güvenirlik-Geçerlik İlişkisi

4.3.1. Geçerli bir test güvenilirdir ama güvenilir bir test her zaman geçerli değildir.

5. Nitel Veri Toplama Araçları

5.1. Görüşmeler

5.1.1. Yapılandırılmamış Görüşme

5.1.1.1. Soruların önceden belirlenmediği görüşmelerdir.

5.1.2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme

5.1.2.1. Soruların ana hatları ile önceden belirli olduğu ancak görüşmenin durumuna göre farklı soruların ortaya çıkabildiği görüşmelerdir.

5.1.3. Yapılandırılmış Görüşme

5.1.3.1. Soruların önceden belirli olduğu görüşmelerdir.

5.2. Odak Grup Görüşmesi

5.2.1. Görüşmelerin birden fazla birey ile aynı anda gerçekleştirilmesidir.

5.3. Gözlem

5.4. Doküman İncelemesi

6. Nicel Veri Toplama Araçları

6.1. Anketler

6.1.1. Yüz Yüze Anketler

6.1.2. Çevrimiçi Anketler

6.1.3. Telefonda Anketler vs.

6.2. Ölçekler

6.2.1. Sınıflama Ölçekleri

6.2.1.1. Farklılık ve benzerlikler sınıflandırılır.

6.2.2. Sıralama Ölçekleri

6.2.2.1. Nesnelerin özelliklerine göre sıralanmasıdır.

6.2.3. Eşit Aralıklı Ölçekler

6.2.3.1. Ölçeklerin eşit birimlere bölünmesidir.

6.2.4. Oranlı Ölçekler

6.2.4.1. Oranlanarak incelenir. Başlangıç noktası sıfırdır. Metre, terazi ile ölçümler örnek verilebilir.

6.3. Testler

6.3.1. Başarı Testleri

6.3.2. Yetenek Testleri

6.3.3. İlgi Envanterleri

6.3.4. Kişilik Envanterleri

7. 4. Nicel araştırmalarda Evren ve Örneklem

7.1. Araştırmanın Evreni

7.1.1. Araştırmacıların çalışma alanı, sonuçların genellendiği topluluktur.

7.2. Örneklem

7.2.1. Evreni temsil eden belirli sayıda birimlerdir. Nitel Araştırmalarda çalışma grubu olarak karşımıza çıkmaktadır.

7.2.1.1. Nicel Araştırma Örnekleme Yöntemleri

7.2.1.1.1. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri

7.2.1.2. Örneklem Büyüklüğü

7.2.1.2.1. İstatistiksel Hesaplama

7.2.1.2.2. Diğer Yöntemler ile Hesaplama

7.2.1.3. Örnekleme Sorunları

7.2.1.3.1. Evreni tanımadan örneklem alınması

7.2.1.3.2. Örneklem büyüklüğünün uygun olmaması

7.2.1.3.3. Yanlış örnekleme tekniği kullanılması

7.2.1.3.4. Kolaylı örneklem ile çalışılması

7.2.1.3.5. Gönüllü örneklem ile yetinilmesi

7.2.1.3.6. Kayıp deneklerin göz ardı edilmesi

7.2.1.3.7. Evren ve örneklemin yeterince betimlenmemesi

8. 2. Alanyazın Taraması

8.1. Amaçları

8.1.1. Kavramsal çerçeve oluşturmak

8.1.2. Araştırma sorusunu sınırlamak

8.1.3. Yeni yaklaşımlar bulmak

8.1.4. Olanaksızla uğraşmayı önlemek

8.1.5. Alandaki güzel tartışmaları saptamak

8.1.6. Araştırma sorusunu geliştirmek

8.1.7. Önemli çalışmaları ve araştırmacıları tespit etmek

8.1.8. Elde edilen sonuçları karşılaştırmak

8.1.9. Toplu değerlendirmeler yapmak

8.1.10. Alandaki boşlukları görmek

8.2. Aşamaları

8.2.1. Konuyu seçme

8.2.2. Anahtar sözcükleri listeleme

8.2.3. İlgili kaynakları toplama

8.2.4. Kaynakları okuma

8.2.5. Yazma ve düzeltme

8.2.6. Kaynakçayı hazırlama

8.3. Bilgi Kaynakları

8.3.1. Veritabanlar

8.3.2. Özler ve Dizinler

8.3.2.1. Tamamına ulaşılamayan çalışmaların indeks kısımları ve özetleri

8.3.3. Kaynakçalar

8.3.4. Tezler

8.3.5. Referans Kaynaklar

8.3.5.1. Tüm çalışmaları incelemek yerine onları kapsayan katalog kaynakların incelenmesi

8.3.6. İnternet Taramaları

8.4. Akademik İncelemeler

8.5. Kaynak Türleri

8.5.1. Birincil Kaynaklar

8.5.1.1. Ulaşılan orijinal kaynaklardır.

8.5.2. İkincil Kaynaklar

8.5.2.1. Birincil kaynakları alıntılayan kaynaklardır.

8.6. Alanyazın Yoğunluğu

8.6.1. Derin Alanyazın

8.6.2. Yüzeysel Alanyazın

8.7. Alanyazın Tarama Teknikleri

8.7.1. Geleneksel Tarama

8.7.1.1. Okuyup uygun yerlerin not alınmasıdır.

8.7.2. Oy Sayma

8.7.2.1. Tarama sonucunda araştırma konusunu destekleyen ve desteklemeyen literatürün ayrıştırılmasıdır.

8.7.3. Meta Analiz

8.7.3.1. Literatür taramasından sonra araştırmacının ölçütlerini karşılayan çalışmaların seçilmesidir. Ortak sonuçlara odaklanır.

8.7.4. En İyi Kanıt

8.7.4.1. Meta analizin uzantısı gibidir. Ancak tüm araştırmalar değil güvenilen çalışmaların sonucu ele alınır.

8.8. Tarama Ölçütleri

8.8.1. Kapsamlılık

8.8.2. Eleştirellik

8.8.3. Özümseyicilik

8.8.4. Güncellik

8.8.5. Sistemlilik

8.8.6. Bütünsellik

9. 1. Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Sınırlandırılması

9.1. Araştırma Sorusu Seçme Ölçütleri

9.1.1. Genel Ölçütler

9.1.1.1. Çözülebilirlik

9.1.1.2. Önemlilik

9.1.1.3. Yenilik

9.1.1.4. Etik Kurallara Uygunluk

9.1.2. Özel Ölçütler

9.1.2.1. Araştırmacının Yeterliliği

9.1.2.2. Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Yeterliliği

9.1.2.3. Veri Toplama İzni

9.1.2.4. Zaman ve Olanaklar

9.1.2.5. Araştırmacının İlgisi

9.2. Değişkenler

9.2.1. Bağımlı Değişken

9.2.1.1. Bağımlı değişken etkisi araştırılan sonuçtur. (okul başarısı)

9.2.2. Bağımsız Değişken

9.2.2.1. Araştırılan sonucu etkileyen değişkenlerdir. (Tv izleme)

9.2.3. Kontrol Değişkeni

9.2.3.1. Bağımsız değişken dışında sonucu etkileyen değişkenlerdir. (zeka)

9.2.4. Konu Dışı Değişken

9.2.4.1. Bağımlı değişken üzerinde tahmin edilmeyen bir etki gösteren değişkendir. ( İzlenen Program)

9.2.5. Moderatör Değişken

9.2.5.1. Bağımlı ve bağımsız değişkeni etkileyen değişkenlerdir. (TV programları-> TV izleme oranı (Gecelerin Uzaması)

9.3. Hipotezler

9.3.1. İstatistiksel Hipotez

9.3.1.1. Sıfır Hipotezi/Yokluk Hipotezi (Test Edilen Hipotez)

9.3.2. Araştırma Hipotezi

9.3.2.1. Değişkenler arası ilişkinin var olduğu hipotezlerdir.

9.3.3. Özellikleri

9.3.3.1. -Nicel araştırmalarda bulunur.

9.3.3.2. Açık ve net olmalı.

9.3.3.3. Değişkenler arası ilişkiyi göstermeli.

9.3.3.4. Alanyazını yansıtmalı.

9.3.3.5. Kısa, öz ve konuya odaklı olmalı.

9.3.3.6. Veriler ile test edilebilmeli.

10. Etik

10.1. Etik İlkeler

10.1.1. Gerçeğe Uygunluk

10.1.2. Bilimsel Araştırmanın Zarar Vermemesi

10.1.3. Sorumluluk ve Haklar

10.1.4. Yazarlar

10.1.5. Kaynak Gösterme ve Alıntılar

10.1.6. Akademik Etkinliklerde Etik ve Bilim

10.2. Bilimsel Yanıltma Biçimleri

10.2.1. Sorumsuz Yazarlık

10.2.2. Korsanlık (Plajerizm)

10.2.3. Uydurmacılık (Fabrikasyon)

10.2.4. Bölerek Yayınlama (Salamizasyon

10.2.5. Kaynakların Taraflı Seçilmesi

10.2.6. Taraflı Yayın (Çıkar Çatışması)

10.2.7. İnsan-Hayvan Etiğine Saygısızlık

10.2.8. Çoklu Yayın (Duplikasyon)

11. 3. Araştırmanın Yöntemi

11.1. Nicel Araştırma

11.1.1. Gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal ifade edilebilen araştırmalardır.

11.1.2. Nicel Araştırma Modelleri

11.1.2.1. Tarama Modelleri

11.1.2.1.1. Genel Tarama Modeli

11.1.2.1.2. Örnek Olay Tarama Modeli

11.1.2.2. Deneme Modelleri

11.1.2.2.1. Deneme Öncesi Modeller

11.1.2.2.2. Gerçek Deneysel Modeller

11.1.2.2.3. Yarı Deneme Modelleri

11.2. Nitel Araştırma

11.2.1. Sosyal olguları içinde bulundukları çevre içerisinde araştıran ve anlamlandıran araştırmalardır.

11.2.2. Nitel Araştırma Desenleri

11.2.2.1. Kültür Analizi Deseni

11.2.2.1.1. Kültürün (değerler, inançlar ve uygulamalar) ve kültürün davranışları nasıl etkilediğini açıklama

11.2.2.2. Olgubilin Deseni

11.2.2.2.1. Bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamların ortaya çıkarılması

11.2.2.3. Kuram Oluşturma

11.2.2.3.1. Olay ve olgulara ilişkin süreci açıklayan kavramları ve aşamaları ortaya çıkarma

11.2.2.4. Durum Çalışması

11.2.2.4.1. Bir veya birkaç durumu kendi sınırları içinde (ortam, zaman vb.) bütüncül olarak analiz etme

11.2.2.5. Eylem Araştırması

11.2.2.5.1. Uygulamada karşılaşılan sorunları araştırma ve çözüm üretme

11.3. Karma Araştırma

11.3.1. Farklı yöntemleri değişik zamanlarda kullanma veya eş zamanlı olarak kullanma söz konusudur. Nicel araştırmaların nitel araştırmalar ile veya nitel araştırmaların nicel araştırmalar ile desteklenmesidir.

12. Nitel araştırmalarda Evren Örneklem Yöntemleri

12.1. Nitel araştırmalarda örneklem kullanılırken nitel araştırmalarda Çalışma Grubu yer almaktadır.

12.2. Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri

12.2.1. Amaçlı Örnekleme

12.2.1.1. Sonuca ulaştıracağı düşünülen örneklemin seçilmesidir.

12.2.2. Kota Örneklemesi

12.2.2.1. Tabakalı örneklemenin olasılıklı olmayan halidir.

12.2.3. Kartopu Örneklemesi

12.2.3.1. Burada bağlantılar yoluyla sonuca ulaşılmaya çalışılır.

12.2.4. Kolayda Örnekleme

12.2.4.1. Kolay ulaşılabilen örneklemin seçilmesidir.

12.2.5. Gönüllü Örnekleme

12.2.5.1. Bireylerin gönüllü olarak örneklem olmasıdır.

12.2.6. Aşırı veya Aykırı Durum Örneklemesi

12.2.6.1. Farklı nitelikteki katılımcıların seçilmesidir.

12.2.7. Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi

12.2.7.1. Uç noktalardaki durumları temsil edenlerin seçilmesidir.

12.2.8. Benzeşik Örnekleme

12.2.8.1. Birbirine yakın özellikteki katılımcıların seçilmesidir.

12.2.9. Tipik Durum Örneklemesi

12.2.9.1. Tipik birimlerin örneklem olarak seçilmesidir.

12.2.10. Kritik Durum Örneklemesi

12.2.10.1. Çalışılan duruma göre en doğru birimlerin örneklem olarak seçilmesidir.

12.2.11. Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Durum Örneklemesi

12.2.11.1. Literatürü destekleyen veya zıttı olan birimlerin seçilmesidir.

13. Emik

13.1. Araştırma konusunu, kendi bağlamında değerlendirilmesidir.

13.2. Emik yaklaşım, araştırma konusunun yerel-kültürel olduğunu varsaymaktadır.

13.3. Bu yaklaşım, kültüre özgü veya “içeriden bakış” olarak da nitelendirilmektedir.

13.4. Emik yaklaşım belirli bir kültürde var olan davranış ve tutumların o kültürün kavramlarıyla açıklanabileceği temeline dayanmaktadır. Bu temel, doğası gereği evrenselciliği dışlar ve diğer kültürlerle birebir karşılaştırma imkânı sunmaz.

13.5. Emik odaklı araştırmalar, sosyolojideki etnografik, simgeselci, fenomonolojik çalışmalara benzer ve hâliyle nicel, sayısal analiz teknik ve yöntemlerden ziyade nitel açıklamaları kullanır.

13.6. Özetle Emik yaklaşım, (1) Davranışlar incelenen sistemin içinden araştırılmakta, (2) sadece tek bir kültür ele alınmakta, (3) araştırmanın yapısı araştırmacı tarafından o bağlam içinde keşfedilmekte ve (4) araştırmada kullanılan ölçütler, araştırma yapılan kültürün kendine has özellikleriyle bir ilişki taşımaktadır.