Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Методика викладання англійської мови в школі by Mind Map: Методика викладання англійської
мови в школі
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методика викладання англійської мови в школі

Семінарські заняття (10 год.)

Семінар 1.Навчання лексичного матеріалу

Практичне завдання. Розробити фрагмент уроку щодо формування лексичних навичок англійської мови (5 клас, тема: «Їжа»)

Семінар 2.Навчання граматичного матеріалу

Практичне завдання. Розробити фрагмент уроку щодо формування граматичних навичок англійської мови (5 клас, тема: а)«Шкільне життя», «Plural», б)«Шкільне життя», «Past Continuous»)

Семінар 3.Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні і читанні

Практичне завдання. Розробити завдання до тексту “The Wise old man” (підручник “Dive into English”, 5 клас, ст.151-153) відповідно до трьох етапів: передтекстовий, текстовий, післятекстовий.

Семінар 4.Формування мовленнєвої компетенції в говорінні і письмі

Практичне завдання. Розробити комплекс вправ з формування вмінь говоріння на основі тексту «London» (Підручник, “Dive into English”, с. 26, 5 клас, тема "London").

Семінар 5.Планування та організація уроків англійської мови у школі

Практичне завдання. Розробити план-конспект уроку, спрямованого на розвиток мовленнєвих умінь (5 клас, “Sport”). Провести один з етапів уроку.

Лекційні заняття (12 год.)

Лекція 1. Цілі і зміст навчання англійської мови у школі

Лекція 2. Принципи, методи та засоби навчання англійської мови

Лекція 3. Навчання мовного матеріалу

Лекція 4. Навчання мовленнєвого матеріалу. Говоріння і письмо.

Лекція 5.Навчання мовленнєвого матеріалу. Аудіювання і читання.

Лекція 6.Планування та організація навчального процесу англійської мови

Оцінювання

1. Робота з лекційним матеріалом max. 6 балів

2. Підготовка до семінарських занять та виконання практичних завданнь max. 50 балів

3. Виконання завдань для самостійної роботи max. 30 балів

4. Написання індивідуального навчально-дослідного завдання max. 30 балів

7. Виконання підсумкового тесту max. 25 балів

Мета курсу

ознайомлення з основами викладання англійської мови, розвитком та удосконаленням умінь організації навчального процесу з англійської мови з огляду на сучасні методичні підходи та масовий педагогічний досвід

активізація процесу становлення професійної культури в процесі викладання англійської мови, формування потреб професійного розвитку

Завдання курсу

ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

навчити ефективного використання методів, прийомів та засобів навчання відповідно до етапу навчання

ознайомити із формами і видами позаурочної діяльності з іноземної мови