Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Методика викладання англійської мови в школі by Mind Map: Методика викладання англійської мови в школі
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методика викладання англійської мови в школі

Семінарські заняття (10 год.)

Семінар 1.Навчання лексичного матеріалу

Семінар 2.Навчання граматичного матеріалу

Семінар 3.Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні і читанні

Семінар 4.Формування мовленнєвої компетенції в говорінні і письмі

Семінар 5.Планування та організація уроків англійської мови у школі

Лекційні заняття (12 год.)

Лекція 1. Цілі і зміст навчання англійської мови у школі

Лекція 2. Принципи, методи та засоби навчання англійської мови

Лекція 3. Навчання мовного матеріалу

Лекція 4. Навчання мовленнєвого матеріалу. Говоріння і письмо.

Лекція 5.Навчання мовленнєвого матеріалу. Аудіювання і читання.

Лекція 6.Планування та організація навчального процесу англійської мови

Оцінювання

1. Робота з лекційним матеріалом max. 6 балів

2. Підготовка до семінарських занять та виконання практичних завданнь max. 50 балів

3. Виконання завдань для самостійної роботи max. 30 балів

4. Написання індивідуального навчально-дослідного завдання max. 30 балів

7. Виконання підсумкового тесту max. 25 балів

Мета курсу

ознайомлення з основами викладання англійської мови, розвитком та удосконаленням умінь організації навчального процесу з англійської мови з огляду на сучасні методичні підходи та масовий педагогічний досвід

активізація процесу становлення професійної культури в процесі викладання англійської мови, формування потреб професійного розвитку

Завдання курсу

ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

навчити ефективного використання методів, прийомів та засобів навчання відповідно до етапу навчання

ознайомити із формами і видами позаурочної діяльності з іноземної мови