Методика викладання англійської мови в школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика викладання англійської мови в школі by Mind Map: Методика викладання англійської мови в школі

1. Лекційні заняття (12 год.)

1.1. Лекція 1. Цілі і зміст навчання англійської мови у школі

1.2. Лекція 2. Принципи, методи та засоби навчання англійської мови

1.3. Лекція 3. Навчання мовного матеріалу

1.4. Лекція 4. Навчання мовленнєвого матеріалу. Говоріння і письмо.

1.5. Лекція 5.Навчання мовленнєвого матеріалу. Аудіювання і читання.

1.6. Лекція 6.Планування та організація навчального процесу англійської мови

2. Мета курсу

2.1. ознайомлення з основами викладання англійської мови, розвитком та удосконаленням умінь організації навчального процесу з англійської мови з огляду на сучасні методичні підходи та масовий педагогічний досвід

2.2. активізація процесу становлення професійної культури в процесі викладання англійської мови, формування потреб професійного розвитку

3. Семінарські заняття (10 год.)

3.1. Семінар 1.Навчання лексичного матеріалу

3.1.1. Практичне завдання. Розробити фрагмент уроку щодо формування лексичних навичок англійської мови (5 клас, тема: «Їжа»)

3.2. Семінар 2.Навчання граматичного матеріалу

3.2.1. Практичне завдання. Розробити фрагмент уроку щодо формування граматичних навичок англійської мови (5 клас, тема: а)«Шкільне життя», «Plural», б)«Шкільне життя», «Past Continuous»)

3.3. Семінар 3.Формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні і читанні

3.3.1. Практичне завдання. Розробити завдання до тексту “The Wise old man” (підручник “Dive into English”, 5 клас, ст.151-153) відповідно до трьох етапів: передтекстовий, текстовий, післятекстовий.

3.4. Семінар 4.Формування мовленнєвої компетенції в говорінні і письмі

3.4.1. Практичне завдання. Розробити комплекс вправ з формування вмінь говоріння на основі тексту «London» (Підручник, “Dive into English”, с. 26, 5 клас, тема "London").

3.5. Семінар 5.Планування та організація уроків англійської мови у школі

3.5.1. Практичне завдання. Розробити план-конспект уроку, спрямованого на розвиток мовленнєвих умінь (5 клас, “Sport”). Провести один з етапів уроку.

4. Оцінювання

4.1. 1. Робота з лекційним матеріалом max. 6 балів

4.2. 2. Підготовка до семінарських занять та виконання практичних завданнь max. 50 балів

4.3. 3. Виконання завдань для самостійної роботи max. 30 балів

4.4. 4. Написання індивідуального навчально-дослідного завдання max. 30 балів

4.5. 7. Виконання підсумкового тесту max. 25 балів

5. Завдання курсу

5.1. ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

5.2. ознайомити з теоретичними основами методики викладання англійської мови в школі

5.3. навчити ефективного використання методів, прийомів та засобів навчання відповідно до етапу навчання

5.4. ознайомити із формами і видами позаурочної діяльності з іноземної мови