Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи педагогічних досліджень by Mind Map: Основи педагогічних досліджень
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Основи педагогічних досліджень

ЗаметкаУкладач програми: Іванюк Г.І., кандидат педагогічних наук, доцент

Пояснювальна записка

В наш час у всіх сферах соціального життя визначальним стає фактор соціального використання інтелектуального потенціалу кожної особистості. Тому в процесі підготовки студентів у вищій школі важливо не лише давати знання та формувати навички в галузі певної професійної діяльності, а й розвивати дослідницько-наукові вміння майбутніх педагогів . Система навчання у вищій школі – це багатогранний процес, який складається з цілої низки взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідають уміння працювати з науковою інформацією, правильно визначати мотиви навчання. Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. Курс дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є узагальнюючим. Вивчення його збігається з початком роботи студентів над виконанням курсових, дипломних та магістерських наукових робіт за обраним ними фахом і періодом активної участі молодих спеціалістів у науково-дослідній роботі кафедри. Одним із шляхів творчого сприйняття основ сучасної науки є систематика науково-дослідних робіт із її актуальних питань. Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки. Основні завдання дисципліни торкаються важливих питань, а саме: а) цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; б) загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; в) викладання сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження; г) планування і організація наукового експерименту; д) обробка результатів наукових спостережень та їх оформлення; е) робота з науковою літературою і підготовка матеріалів до друку, у тому числі й оформлення курсових, дипломних та інших науково-дослідних робіт; ж) інформація про місце відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у системі вищих закладів освіти України. Робочу навчальну програму укладено відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневої освіти та Галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики для професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (напряму підготовки «Початкова освіта»). Мета курсу дисципліни «Основи педагогічних досліджень» – формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності. Основні уміння: • обирати проблему наукового дослідження; • формулювати об'єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження; • працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження: • організовувати процедуру психолого-педагогічного дослідження; • добирати оптимальні методики дослідження; • оформляти результати дослідження відповідно до вимог щодо підготовки і написання наукових робіт. Навчальна програма даного курсу розрахована на 72 години і представлена двома змістовними модулями, завданнями для семінарських занять, ІНДЗ та самостійної роботи студентів. У програмі рекомендовано форми контролю за практичною та самостійною роботою студентів до кожного модуля. Форма контролю – залік (ПМК).  

МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лекції

Семінарські

Практичні

Модульний контроль

Самостійна робота

МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекції

Семінарські

Практичні

Модульний контроль

Самостійна робота

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ІНДЗ виконується як пошуковий проект на обрану тему студентом

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Додаткова література