Основи педагогічних досліджень

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи педагогічних досліджень by Mind Map: Основи педагогічних досліджень

1. Пояснювальна записка

2. МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Лекції

2.1.1. Лекція №1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут

2.1.1.1. Основні поняття теми: релігійний світогляд, наука, класифікація наук, соціальний інститут.

2.1.2. Лекція №2. Наука і освіта

2.1.2.1. Основні поняття теми: освіта, реформа освіти, освітня парадигма.

2.1.3. Лекція №3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.

2.1.3.1. Основні поняття теми: інформація, документи, бібліотечний фонд, бібліотечні каталоги, наукова інформація.

2.1.4. Лекція №4. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат.

2.1.4.1. Основні поняття теми: реферат, реферування, наукова публікація

2.2. Семінарські

2.2.1. Семінар №1. Наука – продуктивна сила суспільства

2.2.2. Семінар №2.Особливості пошуку наукової інформації

2.3. Практичні

2.3.1. Практичне №1.Анотування і реферування наукових текстів.

2.4. Модульний контроль

2.4.1. Тести, письмова відповідь

2.5. Самостійна робота

2.5.1. Тема 1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут

2.5.1.1. 1. Схематично зобразити етапи розвитку науки.

2.5.1.2. 2. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять курсу.

2.5.2. Тема 2. Наука і освіта

2.5.2.1. 1. На основі аналізу статей журналу „Початкова школа”, збірників наукових праць визначити коло проблем для психолого-педагогічних досліджень в галузі початкової освіти (запропонувати 3-5 проблем, які доцільно досліджувати на сучасному етапі).

2.5.3. Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2.5.3.1. 1. 1. Ознайомитись з вимогами ВАК щодо оформлення списку літератури.

2.5.3.2. 2. Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

2.5.4. Тема 4. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат.

2.5.4.1. 1. Зробити анотацію та реферувати текст першоджерел (на вибір студента).

3. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

3.1. ІНДЗ виконується як пошуковий проект на обрану тему студентом

3.1.1. Орієнтовна структура проекту:

3.1.1.1. розкрити обрану тему у вигляді реферату та електронної презентації або журналу (каталогу);

3.1.1.2. презентація результатів.

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4.1. Основна література

4.1.1. 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К.: АПН України, 1995. – 45 с. 2. Іванюк Г.І. Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології / Г.І. Іванюк, К.В. Карасьова: Метод.посіб. – К.: «Сім кольорів», 2010. – 110 с. 3. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / Г. Т. Кловак. – Чернігів, 2003. – 260 с. 4. Кочетов, А. И. Культура педагогического исследования / А. И. Кочетов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Ред. журн. «Адукацыя и выхавание», 1996. – 312 с. 5. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г.Лузан, І.В.Сопівник, С.В.Виговська. – К., 2012. – 219 с. Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf 6. Образцов, П. И. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов // Методы и методология психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов. – СПб., 2004. – С. 76–123. 7. Основи наукового педагогічного дослідження // Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С. 23–70. 8. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 116 с. 9. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень / О.П.Рудницька, А.Г.Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова. – К.: Експрес, 1998. – 145 с. 10. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підручник для науковця / Ю.П.Сурмін. - К., 2006. – 250с. 11. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.

4.2. Додаткова література

4.2.1. 1. Безносюк, О. О. В. О. Сухомлинський про відповідальність у науково-педагогічних дослідженнях / О. О. Безносюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 5(44). – С. 267–273. – (Серія: Педагогічні науки). 2. Бордовская, Н. В. Системная методология современных педагогических исследований / Н.В.Бордовская // Педагогика. – 2005. - № 5. – С. 21–29. 3. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике / Б.С.Гершунский. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с. 4. Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на ІІІ Всеукраїнському форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м. Київ// Освіта і управління. – № 3-4 – 2001. – С. 7-13. 5. Закон України «Про вищу освіту»/ Науково-практичний коментар під ред. Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. – 2002. – 322 с. 6. Краевский, В. В. Научное исследование в педагогике и современность / В. В. Краевский // Педагогика. – 2005. - № 2. – С. 13–20. 7. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: [підручник. - 2-ге вид., випр. і доп.] / Н.М.Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2004. – 331 с. 8. Методи науково-педагогічного дослідження // Практикум з педагогіки / за ред. О. А. Дубасенюка. – К., 2004. – С. 32–47. 9. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : історико-педагогічний аспект / О. М. Микитюк. – Х : ОВС, 2001. – 256 с. 10. Руденко, В. А. Анкета и интервью в педагогическом исследовании / В. А. Руденко // Педагогика. – 2002. - № 10. – С. 69–76.

5. МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

5.1. Лекції

5.1.1. Лекція №5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень.

5.1.1.1. Основні поняття теми: наукознавство, методологія, метод дослідження, наукова новизна, практична цінність, апробація результатів.

5.1.2. Лекція №6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження

5.1.2.1. Основні поняття теми: наукове педагогічне дослідження, рівні досліджень, емпіричне дослідження, теоретичне дослідження, наукова проблема , тема дослідження, науковий напрямок дослідження, об'єкт, предмет, мета та гіпотеза дослідження, програма дослідження.

5.1.3. Лекція №7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт.

5.1.3.1. Основні поняття теми: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.

5.1.4. Лекція №8.Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи

5.1.4.1. Основні поняття теми: Винахідництво, відкриття, винаходи, наукові ступені, аспірантура, докторантура.

5.2. Семінарські

5.2.1. Семінар №4.Основи методології наукового дослідження

5.3. Практичні

5.3.1. Практичне №2.Наукове дослідження дітей молодшого шкільного віку

5.3.2. ПРактичне №3.Курсова, бакалаврська, роботи: написання, оформлення, захист

5.4. Модульний контроль

5.4.1. Тести, письмова відповідь

5.5. Самостійна робота

5.5.1. Тема 5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

5.5.1.1. 1. Схематично зобразити теоретичні та емпіричні методи дослідження.

5.5.1.2. 2. Дібрати кілька зразків анкет з психолого-педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.

5.5.2. Тема 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження

5.5.2.1. 1. Розробити анкету для батьків, питання інтерв'ю для педагогів та план бесіди з дітьми (тема «Пізнавальний інтерес шести-семи річних дітей»).

5.5.2.2. 2. Скласти таблицю вимог до студентських наукових робіт.

5.5.2.3. 3. Скласти 10 тестових завдань до теми № 6. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт, з них: 2 - у закритій формі (одноваріантне), 2 - у закритій формі (багатоваріантне), 2 - відкрите запитання (відповідь текстом), 2 - на відповідність, 2 - на встановлення порядку виконання дій (операцій, етапів тощо).

5.5.3. Тема 7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт.

5.5.3.1. 1. Сформулювати об'єкт, предмет, мету, завдання до теми курсової роботи.

5.5.4. Тема 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи.

5.5.4.1. 1. Ознайомитися із програмою «Адаптація до школи» (розробка Е. Александровської, Н. Куренкової) (Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006 . – С. 253 – 282).

5.5.4.2. 2. Розробити та представити елементи програми діагностики розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку (анкети для батьків, педагогів, дітей; тести; ігри; бесіди, аналіз продуктів життєдіяльності дитини (малюнки, зошити тощо).