Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи педагогічних досліджень by Mind Map: Основи педагогічних
досліджень
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Основи педагогічних досліджень

ЗаметкаУкладач програми: Іванюк Г.І., кандидат педагогічних наук, доцент

Пояснювальна записка

В наш час у всіх сферах соціального життя визначальним стає фактор соціального використання інтелектуального потенціалу кожної особистості. Тому в процесі підготовки студентів у вищій школі важливо не лише давати знання та формувати навички в галузі певної професійної діяльності, а й розвивати дослідницько-наукові вміння майбутніх педагогів . Система навчання у вищій школі – це багатогранний процес, який складається з цілої низки взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідають уміння працювати з науковою інформацією, правильно визначати мотиви навчання. Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. Курс дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є узагальнюючим. Вивчення його збігається з початком роботи студентів над виконанням курсових, дипломних та магістерських наукових робіт за обраним ними фахом і періодом активної участі молодих спеціалістів у науково-дослідній роботі кафедри. Одним із шляхів творчого сприйняття основ сучасної науки є систематика науково-дослідних робіт із її актуальних питань. Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки. Основні завдання дисципліни торкаються важливих питань, а саме: а) цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; б) загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; в) викладання сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження; г) планування і організація наукового експерименту; д) обробка результатів наукових спостережень та їх оформлення; е) робота з науковою літературою і підготовка матеріалів до друку, у тому числі й оформлення курсових, дипломних та інших науково-дослідних робіт; ж) інформація про місце відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у системі вищих закладів освіти України. Робочу навчальну програму укладено відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневої освіти та Галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики для професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (напряму підготовки «Початкова освіта»). Мета курсу дисципліни «Основи педагогічних досліджень» – формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності. Основні уміння: • обирати проблему наукового дослідження; • формулювати об'єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження; • працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження: • організовувати процедуру психолого-педагогічного дослідження; • добирати оптимальні методики дослідження; • оформляти результати дослідження відповідно до вимог щодо підготовки і написання наукових робіт. Навчальна програма даного курсу розрахована на 72 години і представлена двома змістовними модулями, завданнями для семінарських занять, ІНДЗ та самостійної роботи студентів. У програмі рекомендовано форми контролю за практичною та самостійною роботою студентів до кожного модуля. Форма контролю – залік (ПМК).  

МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лекції

Лекція №1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут, Основні поняття теми: релігійний світогляд, наука, класифікація наук, соціальний інститут.

Лекція №2. Наука і освіта, Основні поняття теми: освіта, реформа освіти, освітня парадигма.

Лекція №3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень., Основні поняття теми: інформація, документи, бібліотечний фонд, бібліотечні каталоги, наукова інформація.

Лекція №4. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат., Основні поняття теми: реферат, реферування, наукова публікація

Семінарські

Семінар №1. Наука – продуктивна сила суспільства

Семінар №2.Особливості пошуку наукової інформації

Практичні

Практичне №1.Анотування і реферування наукових текстів.

Модульний контроль

Тести, письмова відповідь

Самостійна робота

Тема 1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут, 1. Схематично зобразити етапи розвитку науки., 2. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять курсу.

Тема 2. Наука і освіта, 1. На основі аналізу статей журналу „Початкова школа”, збірників наукових праць визначити коло проблем для психолого-педагогічних досліджень в галузі початкової освіти (запропонувати 3-5 проблем, які доцільно досліджувати на сучасному етапі).

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, 1. 1. Ознайомитись з вимогами ВАК щодо оформлення списку літератури., 2. Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

Тема 4. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат., 1. Зробити анотацію та реферувати текст першоджерел (на вибір студента).

МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекції

Лекція №5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень., Основні поняття теми: наукознавство, методологія, метод дослідження, наукова новизна, практична цінність, апробація результатів.

Лекція №6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження, Основні поняття теми: наукове педагогічне дослідження, рівні досліджень, емпіричне дослідження, теоретичне дослідження, наукова проблема , тема дослідження, науковий напрямок дослідження, об'єкт, предмет, мета та гіпотеза дослідження, програма дослідження.

Лекція №7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт., Основні поняття теми: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.

Лекція №8.Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи, Основні поняття теми: Винахідництво, відкриття, винаходи, наукові ступені, аспірантура, докторантура.

Семінарські

Семінар №4.Основи методології наукового дослідження

Практичні

Практичне №2.Наукове дослідження дітей молодшого шкільного віку

ПРактичне №3.Курсова, бакалаврська, роботи: написання, оформлення, захист

Модульний контроль

Тести, письмова відповідь

Самостійна робота

Тема 5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень, 1. Схематично зобразити теоретичні та емпіричні методи дослідження., 2. Дібрати кілька зразків анкет з психолого-педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.

Тема 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження, 1. Розробити анкету для батьків, питання інтерв'ю для педагогів та план бесіди з дітьми (тема «Пізнавальний інтерес шести-семи річних дітей»)., 2. Скласти таблицю вимог до студентських наукових робіт., 3. Скласти 10 тестових завдань до теми № 6. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт, з них: 2 - у закритій формі (одноваріантне), 2 - у закритій формі (багатоваріантне), 2 - відкрите запитання (відповідь текстом), 2 - на відповідність, 2 - на встановлення порядку виконання дій (операцій, етапів тощо).

Тема 7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт., 1. Сформулювати об'єкт, предмет, мету, завдання до теми курсової роботи.

Тема 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи., 1. Ознайомитися із програмою «Адаптація до школи» (розробка Е. Александровської, Н. Куренкової) (Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006 . – С. 253 – 282)., 2. Розробити та представити елементи програми діагностики розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку (анкети для батьків, педагогів, дітей; тести; ігри; бесіди, аналіз продуктів життєдіяльності дитини (малюнки, зошити тощо).

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ІНДЗ виконується як пошуковий проект на обрану тему студентом

Орієнтовна структура проекту:, розкрити обрану тему у вигляді реферату та електронної презентації або журналу (каталогу);, презентація результатів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К.: АПН України, 1995. – 45 с. 2. Іванюк Г.І. Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології / Г.І. Іванюк, К.В. Карасьова: Метод.посіб. – К.: «Сім кольорів», 2010. – 110 с. 3. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / Г. Т. Кловак. – Чернігів, 2003. – 260 с. 4. Кочетов, А. И. Культура педагогического исследования / А. И. Кочетов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Ред. журн. «Адукацыя и выхавание», 1996. – 312 с. 5. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г.Лузан, І.В.Сопівник, С.В.Виговська. – К., 2012. – 219 с. Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf 6. Образцов, П. И. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов // Методы и методология психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов. – СПб., 2004. – С. 76–123. 7. Основи наукового педагогічного дослідження // Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С. 23–70. 8. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 116 с. 9. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень / О.П.Рудницька, А.Г.Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова. – К.: Експрес, 1998. – 145 с. 10. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підручник для науковця / Ю.П.Сурмін. - К., 2006. – 250с. 11. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.

Додаткова література

1. Безносюк, О. О. В. О. Сухомлинський про відповідальність у науково-педагогічних дослідженнях / О. О. Безносюк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 5(44). – С. 267–273. – (Серія: Педагогічні науки). 2. Бордовская, Н. В. Системная методология современных педагогических исследований / Н.В.Бордовская // Педагогика. – 2005. - № 5. – С. 21–29. 3. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике / Б.С.Гершунский. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с. 4. Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на ІІІ Всеукраїнському форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м. Київ// Освіта і управління. – № 3-4 – 2001. – С. 7-13. 5. Закон України «Про вищу освіту»/ Науково-практичний коментар під ред. Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. – 2002. – 322 с. 6. Краевский, В. В. Научное исследование в педагогике и современность / В. В. Краевский // Педагогика. – 2005. - № 2. – С. 13–20. 7. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: [підручник. - 2-ге вид., випр. і доп.] / Н.М.Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2004. – 331 с. 8. Методи науково-педагогічного дослідження // Практикум з педагогіки / за ред. О. А. Дубасенюка. – К., 2004. – С. 32–47. 9. Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : історико-педагогічний аспект / О. М. Микитюк. – Х : ОВС, 2001. – 256 с. 10. Руденко, В. А. Анкета и интервью в педагогическом исследовании / В. А. Руденко // Педагогика. – 2002. - № 10. – С. 69–76.