НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ "Діловодство в управлінській діяльності керівника НЗ"

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ "Діловодство в управлінській діяльності керівника НЗ" by Mind Map: НАВЧАЛЬНИЙ  МОДУЛЬ   "Діловодство в управлінській діяльності керівника НЗ"

1. Тема 1. Документування як управлінський процес і складова діловодства

1.1. Міні-лекція

1.1.1. документ як засвідчення управлінської дії

1.1.2. Державний класифікатор управлінської документації ДК-010-98.

1.1.3. Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документації».

1.1.4. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»

1.1.5. реквізити, робоча площа документа, береги документа

1.1.6. бланк документа

1.1.7. формуляр-зразок документа

1.2. Практична робота 1. Вимоги державних стандартів щодо оформлення реквізитів управлінської документації

1.2.1. організаційно-розпорядча документація (ідентифікація реквізитів на зразках та шаблонах)

1.2.1.1. розпорядча документація

1.2.1.1.1. реквізити наказу з особового складу

1.2.1.1.2. реквізити наказу з основної діяльності

1.2.1.1.3. реквізити розпорядження

1.2.1.1.4. реквізити доручення

1.2.1.1.5. реквізити вказівки

1.2.1.2. організаційна документація

1.2.1.2.1. реквізити статуту

1.2.1.2.2. реквізити інструкції

1.2.1.2.3. реквізити положення

1.2.1.3. довідково-інформаційна документація

1.2.1.3.1. реквізити акту

1.2.1.3.2. реквізити протоколу

1.2.1.3.3. реквізити доповідної записки

1.2.1.3.4. реквізити пояснювальної записки

1.2.1.3.5. реквізити службового листа

1.2.1.3.6. реквізити телеграми, телефонограми, телефаксу

1.2.2. виявлення помилок в оформленні реквізитів документів-зразків (робота в групах)

1.2.2.1. представлення та обговорення результатів роботи іншим групам слухачів

2. КОНСУЛЬТАЦІЇ

2.1. Форум

2.2. Індивідуальні

3. Тема 2. Документообіг як управлінський процес і складова діловодства

3.1. Міні-лекція

3.1.1. завдання та функції діловодних служб

3.1.2. ДСТУ 3843-99 «Державна уніфікована система документації. Основні положення»

3.1.3. вхідні, вихідні та внутрішні потоки документообігу

3.1.4. стандартна схема документообігу

3.1.5. електронний документообіг, його мета і завдання

3.2. Практична робота 2. Методи і технології ведення діловодного процесу на певних етапах опрацювання документів

3.2.1. сучасні вимоги до реєстраційних форм документів

3.2.1.1. книги (журнали) реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої документації

3.2.1.2. реєстраційно-контрольна картка

3.2.1.3. книги реєстрації наказів

3.2.1.4. журнал реєстрації звернень громадян

3.2.1.5. журнал реєстрації документів з конфіденційною інформацією

3.2.2. Етапи опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх потоків документообігу

3.2.2.1. оперограма роботи з вхідним потоком документообігу (аналіз зразка групою, обговорення результатів аналізу)

3.2.2.2. оперограма роботи з вихідним потоком документообігу (аналіз зразка групою, обговорення результатів аналізу)

3.2.2.3. оперограма роботи з внутрішнім потоком документообігу (аналіз зразка групою, обговорення результатів аналізу)

3.2.3. Номенклатура справ. Мета та принципи її формування

3.2.3.1. справа

3.2.3.1.1. документ тимчасового терміну зберігання

3.2.3.1.2. документ тривалого терміну зберігання

3.2.3.1.3. документ постійного терміну зберігання

3.2.3.2. типова номенклатура справ

3.2.3.3. примірна номенклатура справ

3.2.3.4. індивідуальна номенклатура справ

3.2.3.4.1. алгоритм формування індивідуальної номенклатури справ (робота в групі, представлення результатів роботи)

4. Тема 3. Специфіка діловодства в управлінській діяльності керівника НЗ на сучасному етапі

4.1. семінарське заняття

4.1.1. порівняльний аналіз сучасних вимог щодо створення документа та реального стану речей з проблем документування в конкретній школі (обговорення проблеми - вибіркове опитування)

4.1.2. порівняльний аналіз сучасних вимог щодо опрацювання документа та реального стану речей з проблем документообігу в конкретній школі (обговорення проблеми - вибіркове опитування)

4.1.3. пошук ідей щодо вирішення проблем діловодства (справочинства) в управлінській діяльності керівника НЗ ("мозковий штурм")

5. НАВИЧКИ

5.1. роботи з документами на різних етапах їх створення та руху по організації

5.2. організації та вдосконалення діловодного процесу НЗ

5.3. ідентифікації управлінської інформації та роботи з нею

5.4. роботи з реєстраційними формами документів різних типів

5.5. формування справ, оформлення їх, для використання та зберігання

6. ЗНАННЯ

6.1. процесів документування та документообігу як складових діловодства

6.2. специфіки управлінської інформації та її класифікації

6.3. основ сучасного документування

6.4. основ сучасного документообігу

6.5. етапів опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх документів

6.6. методів і технологій, які забезпечують ритмічну роботу НЗ в організації діловодного процесу

6.7. номенклатури справ (типову, примірну, індивідуальну)

7. УМІННЯ

7.1. створювати документ відповідно до сучасних вимог документування

7.2. визначати рух документа за його реквізитами

7.3. створювати оперограми вхідних, вихідних та внутрішніх документів

7.4. удосконалювати діловодний процес НЗ

7.5. працювати з реєстраційними формами документа

7.6. ідентифікувати документ за його змістом та терміном зберігання

7.7. формувати індивідуальну номенклатуру справ

8. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ Документування та документообіг як складові діловодства

8.1. діловодство, діловодні служби

8.2. документ , класифікація документів

8.3. юридична сила документа

8.4. документування як складова діловодства

8.5. нормативно-правова база документування

8.6. документообіг як складова діловодства