CHƯƠNG V:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG V:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ by Mind Map: CHƯƠNG V:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

1. II-TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

1.1. 1.Vai trờ của đoàn kết quốc tế

1.1.1. a)Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam

1.1.1.1. Thực hiện đoàn kết quốc tế để tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của các trào lưu cách mạng thời đại

1.1.1.2. Sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự tổng hợp của các yếu tố vật chất và tinh thần, song trước hết là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức tự lực, tự cường dân tộc

1.1.1.3. Như vậy, theo Hồ Chí Minh: -Thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế; -Đại đoàn kết dân tộc phải là cơ sở cho việc thực hiện đoàn kết quốc tế. -Đoàn kết dân tộc là để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng chiến thắng kẻ thù

1.1.2. b)Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại

1.1.2.1. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: -Chủ nghĩa yêu nước chân chính phải được gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản, đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kế quốc tế; -Thực hiện đoàn kết quốc tế không phải chỉ vì thắng lợi của cách mạng mỗi nước, mà còn vì sự nghiệp chung của nhân loại tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lục phản động quốc tế vì các mục tiêu cách mạng của thời đại.

1.1.2.2. Khi nắm được đặc điểm của thời đại mới, Hồ Chí Minh đã hoạt động không mệt mỏi để phá thế đơn độc của cách mạng Việt Nam, gắn cách mạng Việt Nam với cách Mạng thế giới=>Để đấu tranh cho mục tiêu chung: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội

1.1.2.3. Trong tác phẩm Thường thức chính trị, Người nói rõ hơn: “tinh thần yêu nước là kiên quyết giữ gìn nền độc lập, tự do, và đất đai toàn vẹn của nước mình. Tinh thần quốc tế là đoàn kết với các nước bạn và nhân dân các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới, chống chính sách xâm lược và chính sách chiến tranh của đế quốc…giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta….đó là lập trường quốc tế cách mạng”

1.1.2.4. Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh: thực hiện đoàn kết quốc tế, kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản là nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc và thời đại. Để làm được như vậy, phải kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, chống lại chủ nghĩa Xôvanh và mọi thứ chủ nghĩa cơ hội khác

1.2. 2.Lực lượng đoàn kết và hình thức tổ chức

1.2.1. a)Các lực lượng cần đoàn kết

1.2.1.1. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

1.2.1.2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

1.2.1.3. Với những lực lượng tiến bộ , những người yêu chuộng hòa bình , dân chủ , tự do và công lý

1.2.2. b)Hình thức tổ chức

1.2.2.1. Đoàn kết quốc tế trong tư tưởng HCM là vấn đề có tính nguyên tắc , một đòi hỏi khách quan của cách mạng VN trong thời đại mới

1.2.2.2. Từ năm 1924, HCM đã đưa ra quan điểm thành lập “Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa ” chống chủ nghĩa đế quốc

1.2.2.3. Năm 1941, thành lập riêng biệt Mặt trận độc lập đồng minh cho từng nước Việt Nam , Lào, Cao Miên tiến tới thành lập Đông Dương độc lập đồng minh

1.2.2.4. Mở rộng ra các nước khác Người chăm lo củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị , hợp tác nhiều mặt theo tinh thần “Vừa là đồng chí vừa là anh em”

1.2.2.5. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, với việc sáng lập Hội Liên Hiệp thuộc địa tại Pháp , HCM đã tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức tại Trung Quốc.

1.2.2.6. Như vậy tư tưởng đại đoàn kết vì thắng lợi cách mạng của Hồ Chí Minh đã định hướng cho việc hình thành 4 tầng mặt trận : Mặt trận đại đoàn kết dân tộc , Mặt trận đoàn kết Việt-Miên-Lào, Mặt trận nhân dân Á-Phi đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lược

1.3. 3.Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

1.3.1. b)Đoàn kết trên cơ sở độc lập,tự chủ,tự lực tự cường

1.3.1.1. Đoàn kết là tranh thủ sự đồng tình,ủng hộ,giúp đỡ của các lực lượng quốc tế, nhằm tăng thêm nội lực,tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đặt ra.

1.3.1.2. Để đoàn kết tốt phải có nội lực tốt.Nội lực là nhân tố quyết định,còn nguồn lực ngoại sinh chỉ có thể phát huy rác dụng thông qua nguồn lực nội sinh.Chính vì vậy,Hồ Chí Minh đã nêu cao khẩu hiệu:”Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính”,”muốn người ta giúp cho,thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. -Người chỉ rõ:”Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”

1.3.1.3. Hồ Chính Minh muốn tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế,Đảng ohair có đường lối độc lập,tự chủ và đúng đắn. Người đã nói:”Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi,không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Người xác định:”Các đảng dù lớn dù nhỏ đều độc lập và bình đẳng,đồng thời đoàn kết nhất trí giúp đỡ lẫn nhau”