KONSEP INSAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONSEP INSAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH by Mind Map: KONSEP INSAN DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH

1. Konsep insan yang mempunyai unsur metafizika.

1.1. Menganjurkan tentang tindakan yang akan dilakukan oleh manusia untuk mencapai darjat yang lebih tinggi.

1.2. Konsep kefahaman kelahiran semula yang dimana sifat kelahiran semula bergantung kepada kebaikan yang dilakukan di muka bumi.

2. TAMADUN ASIA

2.1. TAMADUN CINA

2.1.1. KONFUSIANISME

2.1.1.1. Bukan bersifat keagamaan kerana idea-ideanya adalah hasil pemikiran yang rasional.

2.1.1.1.1. Idea ini berkait dengan prinsip yang harus diikuti untuk mencari kebahagiaan.

2.1.1.1.2. Cara untuk menadbir masyarakat dengan secara adil dan saksama.

2.1.2. TAOISME

2.1.2.1. Sesuatu tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa apa kewujudan.

2.1.2.2. Manusia dilihat dalam konteks perhubungan dengan alam sekitar yang dikaitkan dengan sifat feminin.

2.1.2.2.1. Manusia perlu mencetuskan hubungan yang hormoni dengan alam keran alam itu sebahagian daripada manusia.

2.1.2.3. KONSEP WU WEI

2.1.2.3.1. Fahaman fatalistik yang hanya menyerahkan diri kepada takdir.

2.2. TAMADUN INDIA

2.2.1. KEAGAMAAN

2.2.1.1. BUDHISME

2.2.1.1.1. Agama yang tidak mempunyai konsep ketuhanan.

2.2.1.1.2. Konsep diri itu tidak wujud

2.2.2. HINDUNISME

2.2.2.1. Manusia dianggap sebagai suatu kejadian yang mempunyai roh. (Athman)

2.2.2.1.1. Ideal: Atman jika bergabung dengan Brahman boleh dikatakan sebgai alam ketuhanan.

3. KONSEP J.E.R.I

3.1. JASMANI

3.1.1. Tubuh badan manusia dipelihaa untuk mencapai kesejahteraan hidup.

3.2. EMOSI

3.2.1. Memberi perhatian yang berat terhadap emosi manusia.

3.3. ROHANI

3.3.1. Penekanan dalam fahaman dan keagaman.

3.4. INTELEK

3.4.1. Pemikiran rasional diberi kepentingan bagi proses pembelajaran dan pengajaran ilmu.

4. KONSEP INSAN DALAM MENGHADAPI CABARAN KEHIDUPAN

4.1. Mampu memberi pertimbangan yang saksama kepada aspek pemikiran rasional dan intelektualnya kepada emosi.

4.2. Mempunyai kekuatan dalaman untuk menghadapi tekanan psikologi dan tekanan luaran

5. TAMADUN ISLAM

5.1. Falsafah yang berteraskan kepada fahaman Islam mestilah berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan kepercayaan dalam agama Islam.

5.1.1. Mementingkan konsep ketuhanan dalam memahami konsep insan.

5.1.1.1. Hubungan diantara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam tidak dapat dileraikan.

5.1.1.2. Manusia itu adalah hamba kepada Tuhan

5.1.1.2.1. Hamba: Ianya tidak bebas kerana hubungan antara hamba dan Tuhannya.

5.1.1.2.2. Manusia harus patuh kepada Tuhannya.

5.1.2. Manusia ialah khalifah Tuhan di muka bumi.

5.1.2.1. Befungsi sebagai wakil Tuhan dan cuma menjalankan amanah dimua bumi ini sahaja.

5.1.2.2. Tidak boleh bertindak sesuka hati tehadap alam ini dan mempunyai kekangan yanga jelas.

6. TAMADUN BARAT

6.1. Konsep insan bukan bersifat monolitik dan mempunyai kepelbagaian konsep insan.

6.1.1. ARISTOTLE: Ciri dan sifat utama manusia adalah pemikiran yang rasional.

6.1.1.1. Membezakan manusia dari kewujudan lain.

6.1.1.2. Bersifat Logosentrisme: Berpusatkan kepada akal fikiran yang rasional dan intelektual sahaja.

6.1.2. FRIEDRICH NIETZSCHE: Aspek kemanusiaan manusia addalah berteraskan kepada emosi manusia yang mungkin tidak bersifat rasional.

6.1.2.1. Menetang konsep yang dibawa oleh Aristotle.

6.1.2.2. Lebih merujuk kepada sastera Greek silam.

6.1.3. COUNTER-ENLIGHTMET: Menekankan aspek emosi dan intuitif dalam kehidupan dan sifat insan.

6.1.4. ZAMAN PERTENGAHAN: Konsep manusia dipengaruhi oleh fahaman agama.

6.1.4.1. Manusia sebagai makhluk tuhan yang sepatutnya patuh keada hukum tuhan.

6.1.5. FAHAMAN EXISTENTIALISME: Manusia dilahirkan tanpa panduan dan sifat kerohanian yang semua jadi

6.1.5.1. Tugas manusia di dunia adalah untuk mencari makna kehidupannya sendiri.