Qard al-Hassan : Isu dan Amalannya di Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Qard al-Hassan : Isu dan Amalannya di Malaysia by Mind Map: Qard al-Hassan : Isu dan Amalannya di Malaysia

1. ABSTRAK

1.1. mekanisme penting dalam membantu membangunkan masyarakat islam

1.2. diperkenalkan dalam sistem kewangan islam melalui beberapa produk dan skim

1.3. pemantapan produk mendorong pembangunan ekonomi Islam di Malaysia

2. PENDAHULUAN

2.1. produk Qard al-Hassan sangat penting dalam meyumbang kepada pembangunan ekonomi masyarakat Islam di Malaysia

2.1.1. menekankan aspek kebajikan ini dilihat penting untuk difahami dan teliti isu perlaksanaanya di Malaysia untuk kelangsungan amalanya tidak menjejaskan mana-mana

2.2. sistem kewangan dan perbankan Islam dilihat telah melalui transformasi pesat untuk penuhi permintaan masyarakat

2.3. produk yang ditawarkan menepati prinsip ekonomi Islam

2.3.1. menekankan aspek pemilikan, kebebasan, keadilan. kesejahteraan individu dan masyarakat

2.4. sistem ekonomi Islam bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah

2.4.1. berteraskan akidah, syariah, akhlak dan ilmu untuk menjamin kesejahteraan sosial

3. KONSEP QARD AL-HASSAN

3.1. Di malaysia dikenali al-Qardul hassan, Iran pula Qard al Hasanah, di Pakistan Qarz-e-Hasna dan Farid Scoon di sebut beautiful loan

3.2. secara terminologinya dari enam temapt berbeza dalam al-Quran sepeti Surah al Baqarah: ayat 245, surah al-Maidah: ayat 12, surah al-Hadid: ayat 11 dan 18, surah al-Taghabun ayat 17 dan surah al-Muzammil ayat 20

3.3. al-Qardu al-Hassan bermaksud pinjman yang baik untuk manifestasikeprihatinan seseoarang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan dalam segi kewangan

3.4. hadith diriwayat Anas, Rasulullah SAW : kontrak pinjaman ini tidak sesekali boleh dijadikan sebagai alat untuk perniagaan atau meraih keuntungan dalam Islam

3.5. Sabran Osman, 2001 bertajuk Urus Niaga al-Qard al-Hassan

3.5.1. yang dijalankan oleh bank, koperasi dan pajak gadai Islam al-Rahn

3.5.2. merupakan pinjaman kebajikan dimana peminjam perlu bayar hutang dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa apa-apa bayaran tambahan

3.5.3. hanya menjadi produk disediakan oleh koperasi islam dan produknya seperti pinjaman kebajukan, overdraf, pinjaman al-Rahnu, terbitan pelaburan kerajaan, pinjaman pendidikan dan kebajikan am

3.6. Ahmad As'as Mahmud

3.6.1. maksud amnya bertujuan menginfakkan pada jalan Allah dan menyedekahkan kepada orang fakir serta oang memerlukan bedasarkan kemampuan atas mereka

3.6.2. kemiskinan satu penyakit utama dalam meneruskan kehidupan dan merupakan satu pendekatan yang terbaik dalam memenangani kemiskinan hidup

3.6.3. makna lain beramal soleh secara mutlak

3.6.4. makna khasnya pula bertujuaan berhutang mengikut syara serta bebas daripada faedah serta jauh daripada pertambahan dan kemudharatan

3.7. Bhuiyan

3.7.1. sebagai model alternatif untuk pembasmian kemiskinan dan memastikan kehidupan lestari terutamanya zakat bedasarkan mod pembiayaan Islam dan al-Qard al Hassan atas dasar nilai rohaniah

3.8. Seyed Kazem Sadr bertajuk Qard Hasan Financing In Islamic Banks

3.8.1. konsep pinjaman atau hutang yang dibenarkan oleh Islam iaitu pinjaman tanpa ada faedah

3.8.2. mempunyai ciri tersendiri yang bezakan dengan instrumen kedermawanan lain dengan kaedah pembiayaan lain yang digunakan dalam institusi kewangan

3.8.3. zakat disyariatkan pada tahun kedua selepas hijrah Rasulullah SAW ke madinah

3.8.4. Allah mensyariatkan al-Qard al-Hasan untuk berperanan sebagai satu cara dalam membantu orang islam yang hidup dalam kemiskinan

4. PENAWARAN PRODUK QARD AL-HASSAN DI MALAYSIA

4.1. Urusniaga Qard Al-Hassan sebelum ini dikenali sebagai pinjaman tanpa riba dan salah satu produk kebajikan

4.2. diaplikasikan dalam produk pelbagai institusi kewangan seperti produk pembiayaan , terbitan pelaburan kerajaan, overdraf, pinjaman al-Rahn, wakaf tunai, kad kredit, pinjaman pendidikan dan pinjaman kebajikan am

5. QARD AL-HASSAN DALAM SKIM PINJAMAN

5.1. prinsip muamalah islam secara jelas mengharamkan sebarang bentuk pinjaman wang yang mempunyai faedah

5.1.1. kerana pinjaman yang mempunyai faedah mempunyai unsur penindasan dan ketidakadilan sehingga membebankan pihak yang meminjam wang

5.2. islam hanya benarkan transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba serta utamakan kebajikan dan keadilan sosial yang dikenali Qard al-Hassan

5.3. diaplikasikan beberapa institusi dan agensi di Malaysia dengan inisiatif untuk pembiayaan secara mikroedit

5.3.1. unruk tingkatkan taraf hidup mereka di samping menjadi pemangkin dan memajukan sektor ekonomi

5.4. agensi yang menawarkan skim pinjaman Qard al-Hassan ialah Amanah Ikhtiar Malaysia dan beberapa koperasi islam di negara ini

5.5. beberapa institusi kewangan dan koperasi di Malaysia untuk menawarkan skim pinjaman kewangan untuk menunaikan haji atau umrah

5.6. prinsip perundangan Islam bersifat "Murunah"

5.6.1. dibenarkan berhutang atau membuat pinjaman kewangan bagi tujuaan menunaikan rukun islam yang kelima sekiranya yakin mampu bayar balik pinjaman

5.7. untuk melahirkan lebih ramai usahawan

5.7.1. pelbagai jenis bantuan , pinjaman dan pembiayaan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu usahawan di Malaysia ialah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD), Bank kerjasama Rakyat Malaysia Berhad , Agro Bank Malaysia dan beberapa bank lain

5.8. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad turut menawarkan Skim Pembiayaan Mikri-I (Musk) yang turut mengaplikasikan prinsip Qard al- Hasan

6. QARD AL-HASAN DALAM GADAIAN ISLAM

6.1. digunakan secara meluas dalam skim pajak gadai Islam atau "al-rahnu" di Malaysia yang ditawarkan oleh koperasi dan bank

6.2. skim al-rahnu ,merupakan transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang di mana seorang penggadai (al-rahin) akan meletakkan barang gadaian (al-marhun) yang bernilai seperti emas kepada pemegang gadaian

6.3. jumlah pinjaman yang dibenarkan adalah sekitar 50 peratus sehingga 75 peratus

6.4. pinjaman yang ditawarkan berlandaskan Qard al-Hasan tidak dikenakan kadar faedah

6.5. pemegang barang gadaian dibenarkan untuk mengenakan caj upah simpan pada kadar yang rendah

6.6. cukup tempoh matang, penggadai hendaklah mengambil barang gadaian dan membayar jumlah pinjaman beserta kos upah simpan

6.7. tamat tempoh matang, pemegang barang gadaian berhak jual barang gadaian melalui proses lelongan terbuka dan adil

6.8. pemegang pajak gadai dibenarkan mengambil jumlah wang yang dipinjam dengan kos upah simpan

6.9. jika ada lebihan maka dipulangkan kepada penggadai

7. QARD AL-HASSAN DALAM PRODUK HIMPUNAN KONTRAK

7.1. Instrument kewangan yang melibatkan himpunan kontrak seperti instrument kewangan derivatif

7.1.1. menghasilkan produk deposit berasaskan himpunan kontrak mudrabah dan qard

7.2. institusi kewangan islam mencadangkan produk deposit berasaskan himpunan kontrak mudarabah dan qard

7.2.1. kadar mudarabah 60 peratus dan qard 40 peratus

7.3. Majlis Penasihat Syariah memutuskan himpunan kontrak mudarabah dan qard dalam satu produk deposit adalah dibenarkan

8. ISU - ISU BERKAITAN QARD AL-HASAN

8.1. faktor yang menyebabkan produk berasaskan Qard al-Hasan kurang ditawarkan oleh perbankan islam

8.1.1. risiko pembiyaanya yang tinggi

8.1.2. perbankan Islam mengalami kesukaran dalam mendapatkan semula dana pembiyaan dan meningkatkan kadar tunggakan pinjaman

8.1.3. mengurangkan kadar keuntungan dan menjadi penyebab kepada penutupan sebuah bank

8.1.4. pinjaman Qard al-Hasan ini diminta oleh individu yang memerlukan wang serta para peminjam akan tangguhkan pembayaran balik pinjaman mereka

8.1.5. masalah Moral Hazard di kalangan peminjam mengurangkan keyakinan bank Islam untuk memberi pinjaman kepada mereka

8.1.6. persepsi masyarakat mengatakan bahawa pinjaman Qard al-Hasan tidak wajib dibayar

8.1.7. perbankan Islam untuk bantu individu yang memerlukan akan terhalang sekiranya masyarakat masih beranggapan pinjaman ini tidak perlu bayar

8.2. isu pengenaan bayaran tambahan oleh bank

8.2.1. pelaksanaan Qard al-Hasan pada masa kini telah banyak menyimpang dari tujuan asalnya kerana telah dijadikan sebagai salah satu produk perbankan

8.2.2. untuk datangkan keuntungan bagi pihak bank

8.2.3. bank dibenarkan mengenakan caj perkhidmatan atau caj pengurusan

9. PENUTUP

9.1. Meskipun islam mengharuskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan tetapi tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya

9.2. tabiat gemar berhutang wajar dihindari kerana boleh seseorang hidup dalam kegusaran, kerisauan dan tertekan

9.3. menjalani kehidupan secara serdehana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah

9.4. diseru supaya berhati-hati ketika membuat pinjaman kewangan agar tidak terjebak dalam kancah hutang

9.5. Islam mensyariatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membebankan pengguna menerusi prinsip Qard al-Hasan

9.6. pelan dan produk Qard al-Hasan wajar diketengahkan dan diperluaskan

9.7. salah satu asas dalam menggerakkan sistem ekonomi Islam yang bebas daripada elemen riba