Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

історія України by Mind Map: історія України
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

історія України

Давня та Середньовічна історія України

Середньовічна історія України

4. Політичні та соціальні процеси в українських землях у складі Вели-кого князівства литовського і Польського королівства в добу піз-нього середньовіччя

3. Монгольська навала та її значення в українській історії

2. Київська Русь: тенденції політичного та соціального розвитку

1. Східні слов’яни у ранньому середньовіччі

Давня історія України

Давні слов’яни

Антична цивілізація в Північному Причорномор’ї

Доба раннього заліза

Доба бронзи

Неоліт і енеоліт

Палеоліт і мезоліт

Нова та новітня історія України

Новітня історія України

5. Україна в роки незалежності (1991 – 2012).

4. Україна у другій половині ХХ ст.

3. Україна під час Другої світової війни.

2. Україна у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

1. Українська революція 1917 – 1921 рр.

Нова історія України

5. Правобережна та Західна Україна під владою Речі Посполитої у ХVІIІ ст.

4. Громадсько-політичні рухи другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

3. Українофільство першої половини ХІХ ст.

2. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, періодиза-ція, регіональні особливості.

1. Соціальна історія України нового часу

Ранньонова історія України

4. Лівобережна Україна у складі Російської держави з другої половини ХVIІ до кінця ХVІIІ ст.

3. Україна в добу Руїни.

2. Національно-визвольна війна середини ХVIІ ст.

1. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVI – першій половині ХVIІ ст.