історія України

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
історія України by Mind Map: історія України

1. Давня та Середньовічна історія України

1.1. Середньовічна історія України

1.1.1. 4. Політичні та соціальні процеси в українських землях у складі Вели-кого князівства литовського і Польського королівства в добу піз-нього середньовіччя

1.1.2. 3. Монгольська навала та її значення в українській історії

1.1.3. 2. Київська Русь: тенденції політичного та соціального розвитку

1.1.4. 1. Східні слов’яни у ранньому середньовіччі

1.2. Давня історія України

1.2.1. Давні слов’яни

1.2.2. Антична цивілізація в Північному Причорномор’ї

1.2.3. Доба раннього заліза

1.2.4. Доба бронзи

1.2.5. Неоліт і енеоліт

1.2.6. Палеоліт і мезоліт

2. Нова та новітня історія України

2.1. Новітня історія України

2.1.1. 5. Україна в роки незалежності (1991 – 2012).

2.1.2. 4. Україна у другій половині ХХ ст.

2.1.3. 3. Україна під час Другої світової війни.

2.1.4. 2. Україна у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

2.1.5. 1. Українська революція 1917 – 1921 рр.

2.2. Нова історія України

2.2.1. 5. Правобережна та Західна Україна під владою Речі Посполитої у ХVІIІ ст.

2.2.2. 4. Громадсько-політичні рухи другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

2.2.3. 3. Українофільство першої половини ХІХ ст.

2.2.4. 2. Українське національне відродження ХІХ ст.: сутність, періодиза-ція, регіональні особливості.

2.2.5. 1. Соціальна історія України нового часу

2.3. Ранньонова історія України

2.3.1. 4. Лівобережна Україна у складі Російської держави з другої половини ХVIІ до кінця ХVІIІ ст.

2.3.2. 3. Україна в добу Руїни.

2.3.3. 2. Національно-визвольна війна середини ХVIІ ст.

2.3.4. 1. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVI – першій половині ХVIІ ст.