ระบบต่อมไร้ท่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบต่อมไร้ท่อ by Mind Map: ระบบต่อมไร้ท่อ

1. 2.ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland)

1.1. เป็นต่อมาไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

1.2. ผลิตฮอร์โมนไทร็อกซิน

1.3. ควบคุมการใช้พลังงานเรียกว่า เมตาบอลิซึม

1.4. ควบคุมสมดุลแคลเซียมในเลือด

2. 4.ต่อมไมทัส (Thymus Gland)

2.1. ฮอร์โมนไทโมซิน (Thymosin) ที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

3. 6.ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland)

3.1. รูปร่างแบนคล้ายหมวก

3.2. ผลิตฮอร์โมนและกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย

4. 8.ต่อมเพศ (Gonad หรือ Reproductive Gland)

4.1. อันฑะ (Testis)

4.1.1. มีลักษณะคล้ายรูปไข่ อยู่ภายในถุงอัณฑะทั้ง 2 ข้าง

4.1.2. สร้างอสุจิ ซึ่งเป็นเซลล์ สืบพันธุ์เพศชาย

4.1.3. สร้างฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเทอโรน (Testosterone)

4.2. รังไข่ (Ovary)

4.2.1. สร้างเซลล์ไข่

4.2.2. สร้างฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) เอสโทรเจน (Estrogen)

5. การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

5.1. -รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

5.2. -ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว

5.3. -หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5.4. หลี่กเลี่ยงสภาพแวดล้อม มีส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ

5.5. พักผ่อนให้เพียงพอและ ผ่อนคลายความเครียด

5.6. ออกกำลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

6. 1.ต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland)

6.1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior Pituitary)

6.1.1. growth hormone ฮอร์โมนควบคุมการ เจริญเติบโตของร่างกาย

6.1.2. prolactin ฮอร์โมนที่กระตุ้น การเจริญเติบโต ของเต้านมและต่อมน้ำนม

6.2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (Posterior Pituitary)

6.2.1. ฮอร์โมนควบคุมสมดุลน้ำ vaspressin หรือ antidiuretic hormone (ADH) ถ้าฮอร์โมนน้อย น้ำ จะถูกขับออกไป ทำให้เป็นโรคเบาจืด

6.2.2. oxytocin ฮอร์โมนควบคุม การหลั่งน้ำนมและ การบีบตัวของมดลูก

7. 3.ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Gland)

7.1. อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์

7.2. ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือด

8. 5.ต่อมไพเนียล (Pineal Gland)

8.1. อยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองส่วนเซรีบรัมซ้ายและขวา

8.2. เมลาโทนิน (Melatonim) การรับรู้กลางวัน-กลางคืน

8.3. สร้างฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ยับยั้งการ เจริญเติบโตของต่อมเพศในช่วงวัยรุ่น เมื่อโตขึ้นจะฝ่อลง

9. 7.ต่อมที่อยู่ในตับอ่อน (Islets of Langernans)

9.1. ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลของร่างกาย