การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น by Mind Map: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

1. กังวลความงดงามของร่างกาย

2. วัยรุ่นและการเปลียนแปลง

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

3.1. พันธุกรรม = ปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น

3.1.1. ลักษณะทางกาย

3.1.2. จิตใจและสติปัญญา

3.1.3. โรคทางกายบางอย่าง ; เบาหวาน ตาบอดสี

3.1.4. โรคทางจิตบางอย่าง ; จิตเภท

3.1.5. หมู่เลือด

3.2. สิ่งแวดล้อม

3.2.1. สภาพสังคม

3.2.2. อาหาร

3.3. การอบรมเลี้ยงดู

3.3.1. เจตคติของพ่อแม่ผู้ปกครอง ; ความรัก เอาใจใส่ ทำให้มีพัฒนาการดี เติบโตสมวัย มีบุคลิกที่ดี

3.3.2. ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู

3.3.3. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

3.3.3.1. พ่อแม่กับเด็ก ๆ ; ทำหน้าที่เลี้ยงดู ให้การศึกษา รัก เมตตา ใช้เหตุผล ให้อภัย ยุติธรรม

3.3.3.2. เด็ก ๆ กับพ่อแม่ ; เชื่อฟัง เคารพ ตั้งใจเรียน ประหยัด ช่วยงานบ้าน เกรงใจ

4. วัยแรกรุ่น 10-13 ปี ; หงุดหงิดง่าย

5. วัยรุ่นตอนกลาง 14-16 ปี ; หาเอกลักษณ์ อุดมการณ์ เอาชนะความรู้สึกแบบเด็ก ๆ ที่พึ่งพาพ่อแม่

6. วัยรุ่นตอนปลาย 17-20 ปี ; เลือกอาชีพ ผูกพันกับเพื่อนต่างเพศ

7. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

7.1. ขนาดและความสูง

7.1.1. กระดูกแข็งแรงขึ้น

7.1.1.1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง จมูกโตขึ้น ขากรรไกรบนและล่าง ช.เสียงแตกห้าว

7.1.2. ไขมันและกล้ามเนื้อ ช. จะมีกล้ามเนื้อมากกว่าหญิง

7.1.3. ระดับฮอร์โมน มีสิว กลิ่นตัว

7.2. อวัยวะเพศ เริ่มผลิตเซลส์สืบพันธุ์ ญ.มีรอบเดือนครั้งแรก 12-13 ปี ช.อาจมีฝันเปียกช่วง 14-16 ปี

8. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์

8.1. วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

8.2. วิตกกังวลอารมณ์เพศที่สูงขึ้น

8.3. กลัวการเป็นผู้ใหญ่

8.4. ต้องการความรัก

8.5. ต้องการอิสระ

8.6. ต้องการเป็นตัวของตัวเอง

8.7. ต้องการความถูกต้องยุติธรรม

8.8. ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย ความแปลกใหม่

8.9. มีความอยากรู้อยากเห็น

9. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ; ห่างเหินครอบครัว สนใจเพื่อน สิ่งแวดล้อม สนใจเรื่องเพศ เข้าสังคม ปรับตัว แต่งกายตามสมัยนิยม มีเอกลักษณ์

10. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา

10.1. คิดเป็นเหตุเป็นผล จินตนาการ หาข้อมูลตัดสินใจ ปรับตัวทางความคิด