การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น by Mind Map: การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

1. วัยรุ่นและการเปลียนแปลง

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

2.1. พันธุกรรม = ปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น

2.1.1. ลักษณะทางกาย

2.1.2. จิตใจและสติปัญญา

2.1.3. โรคทางกายบางอย่าง ; เบาหวาน ตาบอดสี

2.1.4. โรคทางจิตบางอย่าง ; จิตเภท

2.1.5. หมู่เลือด

2.2. สิ่งแวดล้อม

2.2.1. สภาพสังคม

2.2.2. อาหาร

2.3. การอบรมเลี้ยงดู

2.3.1. เจตคติของพ่อแม่ผู้ปกครอง ; ความรัก เอาใจใส่ ทำให้มีพัฒนาการดี เติบโตสมวัย มีบุคลิกที่ดี

2.3.2. ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู

2.3.3. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

2.3.3.1. พ่อแม่กับเด็ก ๆ ; ทำหน้าที่เลี้ยงดู ให้การศึกษา รัก เมตตา ใช้เหตุผล ให้อภัย ยุติธรรม

2.3.3.2. เด็ก ๆ กับพ่อแม่ ; เชื่อฟัง เคารพ ตั้งใจเรียน ประหยัด ช่วยงานบ้าน เกรงใจ

3. วัยแรกรุ่น 10-13 ปี ; หงุดหงิดง่าย

4. วัยรุ่นตอนกลาง 14-16 ปี ; หาเอกลักษณ์ อุดมการณ์ เอาชนะความรู้สึกแบบเด็ก ๆ ที่พึ่งพาพ่อแม่

5. วัยรุ่นตอนปลาย 17-20 ปี ; เลือกอาชีพ ผูกพันกับเพื่อนต่างเพศ

6. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ; ห่างเหินครอบครัว สนใจเพื่อน สิ่งแวดล้อม สนใจเรื่องเพศ เข้าสังคม ปรับตัว แต่งกายตามสมัยนิยม มีเอกลักษณ์

7. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา

7.1. คิดเป็นเหตุเป็นผล จินตนาการ หาข้อมูลตัดสินใจ ปรับตัวทางความคิด

8. กังวลความงดงามของร่างกาย

9. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

9.1. ขนาดและความสูง

9.1.1. กระดูกแข็งแรงขึ้น

9.1.1.1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง จมูกโตขึ้น ขากรรไกรบนและล่าง ช.เสียงแตกห้าว

9.1.2. ไขมันและกล้ามเนื้อ ช. จะมีกล้ามเนื้อมากกว่าหญิง

9.1.3. ระดับฮอร์โมน มีสิว กลิ่นตัว

9.2. อวัยวะเพศ เริ่มผลิตเซลส์สืบพันธุ์ ญ.มีรอบเดือนครั้งแรก 12-13 ปี ช.อาจมีฝันเปียกช่วง 14-16 ปี

10. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์

10.1. วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

10.2. วิตกกังวลอารมณ์เพศที่สูงขึ้น

10.3. กลัวการเป็นผู้ใหญ่

10.4. ต้องการความรัก

10.5. ต้องการอิสระ

10.6. ต้องการเป็นตัวของตัวเอง

10.7. ต้องการความถูกต้องยุติธรรม

10.8. ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย ความแปลกใหม่

10.9. มีความอยากรู้อยากเห็น