Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

พื้นฐานทางสังคม by Mind Map: พื้นฐานทางสังคม
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

พื้นฐานทางสังคม

หมายถึง กฏ ข้อระเบียบ แบบแผน ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม

ประเภทของสังคม

แบบปฐมภูมิ

แบบทุติยภูมิ

ความหมายทางสังคม

คือ คนทุกเพศทุกวัยที่อยู่รวมกัน โดยมีอาณาเขตที่แน่นอนเป็นระยะเวลานาน

หน้าที่ของสังคม

ผลิตและกระจายสินค้าต่างๆ แก่สมาชิกของสังคม

ผลิตสินค้าใหม่ของสังคม

สร้างและรักษาระเบียบกฏเกณฑ์ของสังคม

สร้างความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจของสมาชิก

ให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สมาชิกใหม่

การจัดระเบียบทางสังคม

องค์ประกอบสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคม

วัฒนธรรม

หมายถึง สิ่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นผลรวมของแบบแผนในการดำรงชีวิตโดยเกิดจากการเรียนรู้ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ประเภทของวัฒนธรรม

ลักษณะของวัฒนธรรม

ลักษณะของวัฒนธรรมไทย

ปัญหาทางสังคม

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อสังคม

ค่านิยม

หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ และกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าต้องทำ เป็นสิ่งที่คนบูชายกย่อง

ชนิดของค่านิยม

ค่านิยมที่ควรปฎิบัติ