HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ by Mind Map: HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

1. ความหมายของผู้นำ และ ภาวะผู้นำ

1.1. ผู้นำ หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อกลุ่มหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อที่จะนำกลุ่มดังกล่าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

1.2. ภาวะผู้นำ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหนึ่งในกลุ่มมีอิทธิพลเหนือกลุ่มนั้นเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผู้นำ

2.1. ทฤษฏีคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำ

2.1.1. มีความฉลาดหลักแหลมที่ช่วยให้ผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้

2.1.2. มีความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำเพื่อที่จะปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

2.1.3. มีความมั่นใจในตนเองจะช่วยให้ผู้นำสามารถนำลูกน้องผ่านเหตุการณ์ที่ยากๆได้

2.1.4. มีพลังในการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองงานได้เต็มที่

2.1.5. มีความทนทานต่อความเครียดเพื่อช่วยให้ผ่านเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้

2.1.6. มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์เพื่อสร้างความเชื่อใจและไว้วางใจของลูกน้อง

2.1.7. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม และสามารถยอมรับคำวิพากษ์วิจารที่เกิดขึ้นได้

2.1.8. มีสามารถควบคุมผู้อื่นได้คือสามารถควบคุมและมีอิทธิพลเหนือลูกน้องได้ จะช่วยผู้นำสามารถดึงความสามารถของลูกน้องมาใช้ได้อย่างเต็มที่

2.2. ทฤษฏีพฤติกรรมของผู้นำ

2.2.1. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์.

2.2.2. การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ

2.2.3. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน

2.2.4. โครงข่ายการจัดการของเบลคและมิวตัน

2.3. ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์

3. แบบของผู้นำ

3.1. ผู้นำแบบเผด็จการ

3.2. ผู้นำแบบประชาธิปไตย

3.3. ผู้นำแบบตามสบายหรือแบบเสรี

4. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

4.1. มีความเชื่อในตนเองโดยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เสริมในเรื่องบุคลิกภาพ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการทนทานต่อแรงกดดันได้ดี

4.2. มีความซื่อสัตย์และความเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกน้องหวังให้มีในตัวของผู้นำ

4.3. มีความยืนหยัดต่อความต้องการ ความคิดเห็น และทัศนคติที่แสดงออก เพื่อช่วยทำให้ผํนำสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

4.4. มีอารมณ์ขันเพื่อช่วยลดความตึงเครียดในการทำงาน

4.5. มีความตระหนักในตนเองคือการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อเพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนของตนเองนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด

4.6. มีทักษะทางด้านการใช้ความคิดและปัญญาเพื่อที่สามารถตัดสินใจและสามารถในการแก้ไขปัญหา

4.7. มีความฉลาดทางอารมณ์ คือเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง

4.8. มีความรักและกระตือรือรันในการทำงานเพื่อผลักดันงานให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. อำนาจของผู้นำ

5.1. อำนาจอันชอบธรรม

5.2. อำนาจการให้รางวัล

5.3. อำนาจจากการบังคับ ลงโทษ

5.4. อำนาจจากความเชี่ยวชาญ

5.5. อำนาจอ้างอิง

6. การพัฒนาภาวะผู้นำ

6.1. ศึกษาเพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ

6.2. เลียนแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับกับผู้นำที่มีประสบการณ์น้อย สามารถนำไปปรับปรุงให้เหมาะตัวเองและงานบริหาร

6.3. การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการหาจุดเด่น ของตนเองก่อนและพยายามพัฒนาทักษะนั้นด้วยตนเอง

6.4. พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

6.5. เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ