Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ by Mind Map: HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

ความหมายของผู้นำ และ ภาวะผู้นำ

ผู้นำ หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อกลุ่มหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อที่จะนำกลุ่มดังกล่าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ภาวะผู้นำ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหนึ่งในกลุ่มมีอิทธิพลเหนือกลุ่มนั้นเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผู้นำ

ทฤษฏีคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำ

ทฤษฏีพฤติกรรมของผู้นำ

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์

แบบของผู้นำ

ผู้นำแบบเผด็จการ

ผู้นำแบบประชาธิปไตย

ผู้นำแบบตามสบายหรือแบบเสรี

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

มีความเชื่อในตนเองโดยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เสริมในเรื่องบุคลิกภาพ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการทนทานต่อแรงกดดันได้ดี

มีความซื่อสัตย์และความเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกน้องหวังให้มีในตัวของผู้นำ

มีความยืนหยัดต่อความต้องการ ความคิดเห็น และทัศนคติที่แสดงออก เพื่อช่วยทำให้ผํนำสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

มีอารมณ์ขันเพื่อช่วยลดความตึงเครียดในการทำงาน

มีความตระหนักในตนเองคือการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อเพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนของตนเองนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด

มีทักษะทางด้านการใช้ความคิดและปัญญาเพื่อที่สามารถตัดสินใจและสามารถในการแก้ไขปัญหา

มีความฉลาดทางอารมณ์ คือเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง

มีความรักและกระตือรือรันในการทำงานเพื่อผลักดันงานให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

อำนาจของผู้นำ

อำนาจอันชอบธรรม

อำนาจการให้รางวัล

อำนาจจากการบังคับ ลงโทษ

อำนาจจากความเชี่ยวชาญ

อำนาจอ้างอิง

การพัฒนาภาวะผู้นำ

ศึกษาเพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ

เลียนแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับกับผู้นำที่มีประสบการณ์น้อย สามารถนำไปปรับปรุงให้เหมาะตัวเองและงานบริหาร

การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการหาจุดเด่น ของตนเองก่อนและพยายามพัฒนาทักษะนั้นด้วยตนเอง

พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ