Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ by Mind Map: HUMAN RELATIONS บทที่ 6
มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HUMAN RELATIONS บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

ความหมายของผู้นำ และ ภาวะผู้นำ

ผู้นำ หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อกลุ่มหรือสมาชิกในองค์กรเพื่อที่จะนำกลุ่มดังกล่าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ภาวะผู้นำ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหนึ่งในกลุ่มมีอิทธิพลเหนือกลุ่มนั้นเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มบรรลุเป้าหมาย

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผู้นำ

ทฤษฏีคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำ

มีความฉลาดหลักแหลมที่ช่วยให้ผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้

มีความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทำเพื่อที่จะปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

มีความมั่นใจในตนเองจะช่วยให้ผู้นำสามารถนำลูกน้องผ่านเหตุการณ์ที่ยากๆได้

มีพลังในการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองงานได้เต็มที่

มีความทนทานต่อความเครียดเพื่อช่วยให้ผ่านเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้

มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์เพื่อสร้างความเชื่อใจและไว้วางใจของลูกน้อง

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสม และสามารถยอมรับคำวิพากษ์วิจารที่เกิดขึ้นได้

มีสามารถควบคุมผู้อื่นได้คือสามารถควบคุมและมีอิทธิพลเหนือลูกน้องได้ จะช่วยผู้นำสามารถดึงความสามารถของลูกน้องมาใช้ได้อย่างเต็มที่

ทฤษฏีพฤติกรรมของผู้นำ

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์.

การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน

โครงข่ายการจัดการของเบลคและมิวตัน

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์

แบบของผู้นำ

ผู้นำแบบเผด็จการ

ผู้นำแบบประชาธิปไตย

ผู้นำแบบตามสบายหรือแบบเสรี

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

มีความเชื่อในตนเองโดยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เสริมในเรื่องบุคลิกภาพ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการทนทานต่อแรงกดดันได้ดี

มีความซื่อสัตย์และความเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกน้องหวังให้มีในตัวของผู้นำ

มีความยืนหยัดต่อความต้องการ ความคิดเห็น และทัศนคติที่แสดงออก เพื่อช่วยทำให้ผํนำสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

มีอารมณ์ขันเพื่อช่วยลดความตึงเครียดในการทำงาน

มีความตระหนักในตนเองคือการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อเพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนของตนเองนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด

มีทักษะทางด้านการใช้ความคิดและปัญญาเพื่อที่สามารถตัดสินใจและสามารถในการแก้ไขปัญหา

มีความฉลาดทางอารมณ์ คือเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง

มีความรักและกระตือรือรันในการทำงานเพื่อผลักดันงานให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์

อำนาจของผู้นำ

อำนาจอันชอบธรรม

อำนาจการให้รางวัล

อำนาจจากการบังคับ ลงโทษ

อำนาจจากความเชี่ยวชาญ

อำนาจอ้างอิง

การพัฒนาภาวะผู้นำ

ศึกษาเพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ

เลียนแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับกับผู้นำที่มีประสบการณ์น้อย สามารถนำไปปรับปรุงให้เหมาะตัวเองและงานบริหาร

การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการหาจุดเด่น ของตนเองก่อนและพยายามพัฒนาทักษะนั้นด้วยตนเอง

พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ