Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. Täpne pealkiri

1.1. Pealkiri on teema võimalikult täpne sõnastus

2. Hüpotees

2.1. Hüpotees on väide uurimisprobleemi oletatava lahenduse kohta

3. Uurimusküsimus

3.1. Uurimisküsimus on küsimus, millele tahetakse antud uuringuga vastust leida

4. Metoodika

4.1. Töös kasutatavate teaduslike meetodite kogum

5. Vaatlus

5.1. Jälgitakse uurijast sõltumatult toimivaid protsesse

6. Eksperiment

6.1. Jälgitakse uurija poolt käivitatud protsesse

7. Tausta loomine

8. Isiklik areng

8.1. Õppida koostama, avastada iseseisvalt midagi uut, allikate kasutamise oskus, oskus eristada olulist ebaolulisest, ndmeanalüüsi oskus

8.2. Järelduste tegemise oskus

8.3. Eneseväljendusoskus

8.4. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

8.5. Valmistumine õpingute jätkamiseks

9. Kindel ülesehitus

9.1. tausta loomine  uurimisprobleemi sõnastamine  eesmärgi ja hüpoteesi või uurimisküsimuse sõnastamine  andmete kogumise (metoodika) kavandamine