CƠ CHẾ DI TRUYỀN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CƠ CHẾ DI TRUYỀN by Mind Map: CƠ CHẾ DI TRUYỀN

1. Vị trí

2. Hiện tượng Polixom

3. Phiên mã

3.1. Vị trí

3.1.1. ..

3.1.2. ..

3.2. Thời điểm

3.2.1. ..

3.2.2. ..

3.3. Thành phần tham gia

3.3.1. ..

3.4. Diễn biến

4. Dịch mã

4.1. Thời điểm

4.2. Thành phần tham gia

4.3. Nguyên tắc

4.4. Diễn biến

4.5. Khái niệm

5. sdasd

6. NHÂN ĐÔI ADN

6.1. Thời điểm

6.1.1. Pha S của kì trung gian

6.2. Vị trí

6.2.1. Nhân TB (sv nhân thực)

6.2.2. TBC (sv nhân sơ)

6.3. Thành phần tham gia

6.3.1. ADN khuôn

6.3.2. Nu tự do

6.3.3. Enzim tháo xoắn, ARN polimeraza, Enzim polimeamiraza, ligaza

6.4. Nguyên tắc

6.4.1. NTBS

6.4.2. NT bán bảo toàn

6.5. Diễn biến

6.5.1. Tháo xoắn phân tử ADN

6.5.2. Tổng hợp mạch ADN mới: +Mạch gốc: được tổng hợp liên tục +Mạch tổng hợp: tổng hợp gián đoạn từng đoạn okazaki