TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC by Mind Map: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.1. VAI TRÒ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.1.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng

1.1.1.1. Cách mạng muốn thành công đến nơi, ngoài tinh thần yêu nước thì phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp, xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc bền vững

1.1.1.2. Cần phải có chính sách và phương pháp phù hợp với những đối tượng, từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng

1.1.2. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ khách quan hàng đầu của Đảng, của Cách mạng

1.1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc phải được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong mọi lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách tới hoạt động thực tiễn của Đảng

1.1.2.2. Đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là mục tiêu của Đảng, mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc

1.2. NỘI DUNG

1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

1.2.1.1. Nắm bắt chính xác đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại ,đặc cách mạng VN trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới

1.2.1.2. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

1.2.1.3. Giữ vững độc lập tự chủ ,dựa vào sức mình là chính ,tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình

1.2.1.4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị ,hợp tác ,sẵn sàng “làm bạn với tất cả các nước dân chủ”

1.3. HÌNH THỨC CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT

1.3.1. Là mặt trận dân tộc thống nhất

1.3.1.1. Hiện thân khối đại đoàn kết dân tộc có tổ chức, có sức mạnh

1.3.1.2. Thống nhất mọi tầng lớp xã hội, mọi dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài

1.3.2. Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động ở mặt trận dân tộc thống nhất

1.3.2.1. Xây dựng trên nền tảng công-nông-tri thức

1.3.2.2. Trên cơ sở tạo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của tầng lớp nhân dân

1.3.2.3. Đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, chân thành, than ái giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ

1.3.2.4. Hoạt động theo nguyên tắc thương hiệp dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

2.1. TẠI SAO PHẢI ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

2.1.1. Đoàn kết quốc tế nhằm phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp cách mạng

2.1.2. Chung tay đoàn kết quốc tế cùng nhân dân thế giới góp phần tạo nên thắng lợi các mục tiêu của thời đại

2.2. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

2.2.1. Nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại => tạo sức mạnh lớn hơn, sức mạnh thời đại

2.2.2. Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu của thời đại: hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ

2.2.3. Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng

2.3. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

2.3.1. Lực lượng đoàn kết

2.3.1.1. Phong trào cộng sản và công nhân thế giới

2.3.1.2. Phong trào giải phóng dân tộc

2.3.1.3. Phong trào hòa bình và dân chủ thế giới

2.3.1.4. Các nước XHCN anh em

2.3.1.5. Các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý

2.3.2. Hình thức tổ chức các mặt trận

2.3.2.1. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc

2.3.2.2. Mặt trận đoàn kết Viêt – Lào – Campuchia

2.3.2.3. Mặt trận nhân dân Á – Phi - Mỹ La Tinh

2.3.2.4. Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam

2.3.2.5. Mặt trận nhân dân đoàn kết với Việt Nam chống dế quốc xâm lược

2.4. NGUYÊN TẮC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

2.4.1. Trên tinh thần thống nhất về mục tiêu và lợi ích

2.4.1.1. Phải tìm được những điểm tương đồng giữa lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế

2.4.1.2. Theo HCM, đoàn kết phải trên tinh thần có lí, có tình

2.4.2. Với các nước XHCN

2.4.2.1. Đoàn kết trên nền tảng CN Mác – Lênin

2.4.2.2. Trên tinh thần CN quốc tế vô sản

2.4.3. Đối với các dân tộc

2.4.3.1. VN luôn tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc

2.4.3.2. Đối với các lực lượng tiến bộ: với tinh thần : hòa bình, công lí => Lợi ích chung của các lực lượng

3. Ý NGHĨA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng

3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

3.3. Đại đoàn kết toàn dân phải kết hợp với đoàn kết quốc tế

4. TÊN THÀNH VIÊN CỦA NHÓM

4.1. NGUYỄN HỮU ĐẠT MSSV 20151068

4.2. HOÀNG TẤN ĐẠT MSSV 20151349

4.3. VŨ TIẾN DŨNG MSSV 20151344

4.4. HỒ ĐẠI DƯƠNG MSSV 20146315

4.5. NGÔ TIẾN ĐẠI MSSV 20151348

4.6. ĐẶNG TẤN ĐẠT MSSV 20146038