Đường thẳng song song với mặt phẳng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đường thẳng song song với mặt phẳng by Mind Map: Đường thẳng song song với mặt phẳng

1. tính chất

1.1. định lí 2

1.1.1. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt (P) thì cắt theo giao tuyến song song với a

1.1.2. a // (P) ; a thuộc (Q) ; (P) giao (Q) = b => a // b

1.2. Hệ quả 2

1.2.1. Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng cũng song song với đường thẳng đó.

1.2.2. a // (P) ; a //(Q) ; (P) giao (Q) = b => a//b

1.3. định lí 3

1.3.1. Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau thì có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với b

1.3.2. a chéo b => Tồn tại duy nhất (P) thuộc a ; (P) // b

1.4. Hệ quả 1

1.4.1. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó trong mặt phẳng

2. Điều kiện để một đường thẳng song song với 1 mặt phẳng

2.1. Nếu đường thẳng a không nằm trên mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng nào đó nằm trên (P) thì a song song với (P)

2.2. a//b , b⊂ P, a ∉ (P) => a// (P)

3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

3.1. Đường thẳng a và mp (P) có 2 điểm chung phân biệt

3.1.1. Đường thẳng a nằm trên mp (P)

3.2. Đường thẳng a và mp (P) có 1 điểm chung duy nhất

3.2.1. a và (P) cắt nhau tại A

3.3. Đường thẳng a và mp (P) không có điểm chung

3.3.1. a // (P)