BAB 5 (METAFIZIK)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 5 (METAFIZIK) by Mind Map: BAB 5 (METAFIZIK)

1. APAKAH ITU METAFIZIK?

1.1. Metafizik merupakan bahagian falsafah tentang isu-isu asas seperti realiti, kewujudan, kemanusiaan dan kebebasan

1.2. Meta bermaksud "melampaui atau melebihi atauu di atas atau tingkatan teratas"

1.3. Fizik bermaksud "perkara atau alam yang bersifat material atau fizikal

1.4. Gabungan metafizik merujuk kepada sesuatu yang melampaui sempadan atau batasan fizikal

1.5. Dua pengertian utama berkaitan dengan istilah metafizik adalah:

1.5.1. Berunsur falsafah

1.5.2. Berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan yang bersifat keagamaan

1.6. Metafizik dari Sudut Falsafah

1.6.1. Menurut Aristotle, metafizik adalah satu kajian di peringkt paling abstrak atau paling umum mengenai sesuatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam

1.6.2. Sebagai contoh, Kerusi kerana ianya mempunyai sifat-sifat khusus yang boleh dikaitkan

1.7. Metafizik dari Sudut Keagamaan

1.7.1. Ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata

1.7.2. Kewujudan Tuhan, hidup selepas mati dan konsep syurga dan neraka

2. HUBUNGAN INSAN DENGAN ALAM

2.1. Memelihara alam semesta ciptaan Allah

2.2. Alam ciptaan Allah termasuklah fizik dan metafizik

2.3. Meyelidiki proses kejadian alam/kosmologi berasaskan teori metafizik dan falsafah

2.4. Mensejahterakan kehidupan manusia

2.5. Memelihara hubungan manusian dengan alam

2.6. Meningkatkan taqwa kepada Allah

3. KOSMOLOGI

3.1. "Kosmos" bermaksud alam dan "logi" beerti ilmu

3.2. Kosmologi adalah cabang ilmu astronomi yang berkaitan dengan kewujudan dan perubahan alam semesta dari awal kejadiannya hingga sekarang

3.3. Teori Kejadian Alam Menurut Perspektif

3.3.1. Islam

3.3.1.1. Allah SWT telah membantu hambanya dengan memberikan jawapan kesemua persoalan tersebut melalui Al-Quran

3.3.1.1.1. Contohnya, proses kejadian alam semesta menurut Al-Quran melalui firman Allah di dalam "Surah Al-Anbiya : ayat 30"

3.3.2. Barat

3.3.2.1. Steady State Theory

3.3.2.1.1. Doperkenalkan oleh Herman Bondi, Thomas Gold dan Fred Hoyle

3.3.2.1.2. Alam semesta dikatakan tiada awalan dan tiada penghujungnya

3.3.2.1.3. Alam semesta akan terus berkembang setiap tahun

3.3.2.2. Big Bang Theory

3.3.2.2.1. George Lematre pada tahun 1984, telah mencetuskan teori ini berdasarkan persamaan lapangan di dalam teori relatif umum oleh Albert Einstein pada 1915

3.3.2.2.2. Terjadi disebabkan oleh proses letupan besar yang amat kuat ketika peringkat awal kejadian alam

3.3.2.2.3. Pada awalnya, alam semesta dikatakan dalam bentuk gas dan meletup dan pecah menjadi jasad seperti matahari, planet dan sebagainya

3.3.2.2.4. Jasad tersebut dikenali sebagai galaksi dan kesan dari letupan besar ini membuatkan jarak antara galaksi semakin jauh dan membuktikan bahawa alam mengembang dan bukannya statik

3.3.2.3. Para saintis barat percaya bahawa alam ini akan hancur dan musnah

3.4. Teori Kehancuran Alam Semesta

3.4.1. Perspektif Barat

3.4.1.1. Para saintis Barat percaya bahawa alam ini akan hancur dan musnah

3.4.1.2. Mereka juga percaya bahawa "Teori Ledakan Besar" adalah permulaan alam semesta

3.4.1.3. Teori kehancuran alam difahami melalui "Teori Kehancuran Besar" (Big Crunch Theory)

3.4.1.3.1. Teori ini menjelaskan bahawa suatu masa nanti kesemua jasad atau galaksi yang berada di alam semesta akan hilang daya tarikan graviti antara satu sama lain dan menyebabkan pelanggaran antara jasad/galaksi yang akan menjadikan kehancuran alam semesta

3.4.2. Perspektif Islam

3.4.2.1. Pengakhiran alam disebut sebagai hari kiamat

3.4.2.2. Istilah kehancuran alam dapat dinyatakan dalam beberapa ungkapan di dalam Al-Quran antaranya "Yaumul Khulud" dan "Yaumul Jaza'"

3.4.2.3. Bila akan terjadinya hari kiamat tidak dapat diketahui oleh sesiapa sepertyi mana mereka tidak mengetahui bilakah mereka akan bertemu ajal kematiannya

3.4.2.4. Tetapi manusia diberitahu mengenai keadaan yang akan berlaku ketika peristiwa kiamat ini terjadi

3.4.2.4.1. Contohnya, firman Allah SWT di dalam "Surah al-Infitar : Ayat 1-5"

4. EKOLOGI

4.1. Maksud Ekologi

4.1.1. Ekologi adalah satu cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup atau organisma dengan alam sekitar

4.1.2. Perkataan ekologi adalah daripada perkataan Greek "oikos" yang bermaksud rumah / tempat tinggal dan "logos" beerti sains

4.1.3. Dalam ekologi 'tempat tinggal' dikenali sebagai "habitat" yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain

4.1.4. Ekologi adalah satu cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup atau organisma dengan alam sekitar

4.2. Maksud Ekosistem

4.2.1. Ekosistem ialah satu sistem di mana dua komponen biotik dan komponen abiotik saling memerlukan dan bertindak balas antara satu sama lain dalam satu ruang untuk mencapai keseimbangan

4.2.1.1. Biotik - benda/unsur hidupan seperti manusia, haiwan dan tumbuhan

4.2.1.2. Abiotik - unsur bukan hidup seperti suhu, air, cahaya dan kelembapan

4.3. Skala ekosistem

4.3.1. Skala Meso : Sebuah kolam kecil, ekosistem parit dan kawasan hulu sungai

4.3.2. Skala Mikro : Ekosistem hutan dan ekosistem tasik

4.3.3. Skala Makro : Ekosistem lautan dan seluruh bumi

5. HUBUNGAN INSAN DENGAN TUHAN

5.1. Mereka yang menentukan ketertiban serta keteraturan alam sama ada dikekalkan keharmoniannya atau dimanipulasi mengikut kehendak dan kerasukan jiwa manusia

5.2. Jika baik hubungannya dengan Tuhan, maka baiklah tindakkanya kepada alam dan makhluk lainnya

5.3. Jika buruk hubungannya dengan Tuhan, maka begitulah tindakannya terhadap alam dan sesama mereka

6. TEOLOGI / KEPERCAYAAN / AKIDAH

6.1. Teologi adalah hasil daripada proses pertimbangan dan penilaian akal manusia yang berkaitan ketuhanan, keagamaan dan kerohanian

6.2. Kepercayaan boleh dimaksudkan seperti sebahagian manusia yang berpegang kepada konsep empirikal sebagai sumber kepercayaan kepada konsep evolusi yang diketengahkan oleh Charles Darwin dan manakala sebahgian kumpulan manusia yang berpegang kepata metafizik pula tetap berpegang dengan apa yang disampaikan oleh agama masing-masing

6.3. Kerohanian merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh (spiritual)

7. SISTEM DAN ALIRAN PEMIKIRAN METAFIZIK

7.1. Teisme

7.1.1. Kepercayaan akan wujudnya Tuhan dan Dewa-Dewi

7.2. Monoteisme

7.2.1. Kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu

7.3. Ateisme

7.3.1. Kepercayaan yang mengatakan Tuhan itu tidak wujud

7.4. Agnostisisme

7.4.1. Pandangan bahawa ada atau tidaknya tuhan adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui

7.5. Politeisme

7.5.1. Kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud lebih daripada satu

7.6. Monoisme

7.6.1. Kepercayaan bahawa hanya ada satu entiti dalam alam

7.7. Pluralisme

7.7.1. Kepercayaan yang menerima semua agama-agama yang ada sebagai benar

7.8. Atomisme

7.8.1. Kepercayaan bahawa dunia fizikal terbentuk daripada komponen atom yang tidak boleh dirungkai

7.9. Okasionalisme

7.9.1. Kepercayaan bahawa jiwa dan tubuh tidak berhubung dalam hubungan sebab dan musabab, tetapi hanya dimungkinkan dengan perantaraan Tuhan

7.10. Realisme

7.10.1. Kepercayaan terhadap dunia tanpa ilusi atau sebarang penjelasan tertentu

7.11. Idealisme

7.11.1. Kepercayaan bahawa realiti tidak boleh dipisahkan daripada kefahaman dan persepsi manusia

7.12. Nominalisme

7.12.1. Kepercayaan bahawa konsep umum tentang sesuatu perkara tidak menunjukkan perkara yang sebenar

8. METAFIZIK UNTUK KEMAJUAN ILMU

8.1. Positivisme

8.1.1. Berpendapat bahawa sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah

8.2. Emprikal

8.2.1. Penyataan yang kukuh untuk menerangkan tujuan pengetahuan

8.2.2. Ianya tidak menerima sebarang unsur metafizik atau apa sahaja kaedah penyelidikan yang tidak dapat disahkan kaedah-kaedah sains empirikal

8.2.3. Tidak boleh diterima secara mutlak kerana terdapat pelbagai kejayaan besar yang dicapai oleh para saintis masa kini dan masa lampau walaupun tetap teguh pada ajaran agama dan kepercayaan kepada metafizik