Khái lược về triết học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khái lược về triết học by Mind Map: Khái lược về triết học

1. ra đời vào khoảng từ thế kỷ VIII - VI TCN

2. nguồn gốc của triết học

2.1. nguồn gốc nhận thức

2.1.1. trước khi triết học xuất hiện thế giới quan thần thoại đã chi phối hoạt động nhận thức của con người.

2.2. nguồn gốc xã hội

2.2.1. phân công lao động xã hội dẫn đến sự phân chia lao động là nguồn gốc dẫn đến chế độ tư hữu

3. khái niệm triết học

3.1. Triết học là hệ thống những tri thức lí luận chung nhất bàn về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.

4. so sánh quan điểm biện chứng và quan điểm siêu hình

4.1. phương pháp biện chứng

4.1.1. vừa thấy sự tồn tại, phát triển và tiêu vong

4.1.2. xem xét sự vật ở cả trạng thái tĩnh và trạng thái động

4.1.3. vừa thấy bộ phận vừa thấy toàn thể

4.1.4. vừa thấy sự riêng biệt vừa thấy có mối liện hệ qua lại

4.1.5. là phương pháp xem xét sự vật trong mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động biến đổi không ngừng

4.2. phương pháp siêu hình

4.2.1. là phương pháp xem xét sự vật một cách cô lập tách rời

4.2.2. chỉ thấy tồn tại mà không thấy phát triển và tiêu vong

4.2.3. chỉ thấy trạng thái tĩnh mà không thấy trạng thái động

4.2.4. chỉ thấy bộ phận mà không thấy toàn thể

4.2.5. chỉ thấy riêng biệt mà không thấy có mối quan hệ qua lại.