Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội by Mind Map: Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

1. IV,Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện

1.1. 1.Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh xác định

1.2. 2.Phát huy sức mạnh dân tộc, chủ nghĩa xã hội

1.3. 3.Công bố, kiện toàn, phát huy sức manh và hiệu quả của hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị

1.4. 4.Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

2. III,Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2.1. 1.Độc lập dân tộc là cơ sở, tiêu đề lên CNXH

2.2. 2.CNXH là điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc

2.3. 3.Điều kiện để bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

2.3.1. Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản VN trong suốt tiến trình cách mạng từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa

2.3.2. Phải củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết mà nền tảng là khối liên minh công nông vì đây được coi là muc tiêu và nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của cách mạng

2.3.3. Phải đoàn kết quốc tế, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, đoàn kết gắn bó chặt chẽ với cách mạng thế giới

3. II,Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1. 1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

3.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

3.1.2. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan

3.1.3. Một số đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa

3.2. 2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH ở Việt Nam

3.2.1. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3.2.2. Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4. I,Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc

4.1. 1.Vấn đề độc lập dân tộc

4.1.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của các dân tộc

4.1.2. Độc lập dân tộc phải gắn liền tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân.

4.1.3. Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thât sự hoàn toàn và triệt để.

4.1.4. Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4.2. 2. Về cách mạng giải phóng dân tộc

4.2.1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

4.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện của Việt Nam muốn thắng lợi phải do Đảng cộng sản lãnh đạo.

4.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng đại đoàn kết toàn dân lấy liên minh công nông làm nền tảng.