منادیان

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
منادیان by Mind Map: منادیان

1. حکمت رسانه های مدرن و سواد رسانه ای

1.1. حکمت رسانه های مدرن

1.2. سواد رسانه ای

1.3. اندیشه انتقادی

1.4. تکنیک های اقناعی

1.5. معنویت و رسانه

2. مهارتهای کاربردی

2.1. مبانی رایانه

2.2. جستجوی خلاق

2.3. مطالعه موثر

2.4. لغات و اصطلاحات پرکاربرد زبان

2.5. شهروند الکترونیک

3. برنامه توسعه فردی

3.1. برنامه توسعه فردی

3.1.1. تعریف

3.1.2. اهداف

3.1.3. دست آوردها

3.1.4. سرفصل ها

3.1.5. سناریو

3.1.6. منابع

3.2. تفکر خلاق و ارزشی

3.2.1. تعریف

3.2.2. اهداف

3.2.3. دست آوردها

3.2.4. سرفصل ها

3.2.5. سناریو

3.2.6. منابع

3.3. ارتباطات اثر بخش

3.3.1. تعریف

3.3.2. اهداف

3.3.3. دست آوردها

3.3.4. سرفصل ها

3.3.5. سناریو

3.3.6. منابع

3.4. بهره وری بالا

3.4.1. تعریف

3.4.2. اهداف

3.4.3. دست آوردها

3.4.4. سرفصل ها

3.4.5. سناریو

3.4.6. منابع

3.5. سواد عصر دیجیتال

3.5.1. تعریف

3.5.2. اهداف

3.5.3. دست آوردها

3.5.4. سرفصل ها

3.5.5. سناریو

3.5.6. منابع

3.6. مدیریت لحظه ها

3.6.1. تعریف

3.6.2. اهداف

3.6.3. دست آوردها

3.6.4. سرفصل ها

3.6.5. سناریو

3.6.6. منابع

3.7. هوش هیجانی

3.7.1. تعریف

3.7.2. اهداف

3.7.3. دست آوردها

3.7.4. سرفصل ها

3.7.5. سناریو

3.7.6. منابع

3.8. مهندسی مساله

3.8.1. تعریف

3.8.2. اهداف

3.8.3. دست آوردها

3.8.4. سرفصل ها

3.8.5. سناریو

3.8.6. منابع

4. مهندسی فرهنگی

4.1. ابزارشناسی نوین فردی

4.2. ابزار شناسی نوین فرهنگی

4.3. تولید محتوا

4.4. مهندسی اطلاع رسانی

4.5. تکنیک های عملیات روانی

4.5.1. تعریف

4.5.1.1. ابتدایی

4.5.1.2. کامل تر

4.5.2. اهداف

4.5.3. دستاوردها

4.5.4. سرفصل ها

4.5.4.1. مقدمه

4.5.4.1.1. از پرکاربردترین واژگان در حوزه ادبیات سیاسی و رسانه ای

4.5.4.1.2. ذهنیت مردم در مورد واژه عملیات روانی!!!

4.5.4.1.3. انقلاب اطلاعاتی-ارتباطی و تاثیر عملیات روانی رسانه ای به عنوان مهمترین عامل شکل گیری افکار و تمایلات بشری

4.5.4.1.4. عملیات روانی خوب/عملیات روانی بد

4.5.4.1.5. عدم یکسان بودن عملیات روانی و جنگ روانی

4.5.4.1.6. اهمیت عملیات روانی در پیروزی جنگ ها

4.5.4.1.7. اهمیت عملیات روانی در شغل ها و حرفه های مختلف

4.5.4.1.8. انقلاب اطلاعاتی و بی اطلاعی روزافزون مردم

4.5.4.2. اصول و مفاهیم اساسی عملیات روانی

4.5.4.2.1. تاریخچه

4.5.4.2.2. تعریف

4.5.4.2.3. عناصر عملیات روانی

4.5.4.3. تکنیک های عملیات روانی در سطح راهبردی

4.5.4.4. تکنیک های عملیات روانی سطح تاکتیکی

4.5.4.5. شایعه

4.5.4.6. فریب

4.5.4.7. تکنیک های ضد عملیات روانی و واکنش متقابل

4.5.4.8. اصول و قواعد اساسی عملیات روانی تدافعی

4.5.4.9. مدیریت هوشمند روانی با رویکرد سیستمی

4.5.5. منابع