Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

פוטנציאל פדגוגי של מערכת ניהול למידה במערכת המודל by Mind Map: פוטנציאל פדגוגי של מערכת ניהול למידה
במערכת המודל
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

פוטנציאל פדגוגי של מערכת ניהול למידה במערכת המודל

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

סוגי הערכה

הערכת המנחה

הערכת עמיתים

דירוג ומתן ציונים

מסמכים שיתופיים

הערות ומשובים

יצירת צוותי למידה

אבחון והערכה עצמית

בחני תרגול

בלוג אישי

למידה ממשוב עמיתים

חוזקות של המודל: שיתופיות, מגוון אירועי הערכה, ניהול הלמידה

יתרונות למנחה

מעקב אחר התקדמות הלומדים בתהליך הלמידה

תיעוד וארגון כלל נתוני ההערכה

כלי לתכנון עתידי של ההוראה

הפצת דוחות לבעלי תפקידים

יתרונות ללומדים

קבלת מידע זמין אודות ציונים

גם ביחס לאחרים...

מידע על לוחות זמנים לביצוע מטלות והגשתן

תיעוד של כל התוצרים והמשובים

מטרה: לנהל את כל תהליך הלמידה באופן דיגיטלי: לפתח חומרי למידה דיגיטליים עבור הלומדים, להציע ולהציג בפניהם את הקורסים, את המטלות, לארגן את לוח הזמנים וקבוצות הלימוד, לערוך בקרה על הלומדים, לבחון ולהעריך את הלומדים וכן להציג את תוצאות הלמידה והתהליכים (Paulsen & Keegan, 2002).