Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychologia by Mind Map: Psychologia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychologia

Psychologia jako nauka

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zachowaniem człowieka

Introspekcja

Metoda polegająca na obserwowaniu i opisywaniu własnych doświadczeń

Cele psychologii jako nauki

opisuje to, co się dzieje

wyjaśnie to, co się dzieje ("co?" i "jak?", a nie "dlaczego?")

przewiduje to, co się zdarzy

kieruje tym, co się dzieje

podnosi jakość życia, poprzez kierowanie zachowaniami

Przedmiot

zachowania

przeżycia wewnętrzne

czynności człowieka

Czynność, to działania ludzkie:

skierowane na określony cel, Rodzaje czynności w zależności od celu, na otoczenie, na samego siebie, na stosunki między sobą, a otoczeniem

zorganizowane, każda czynność jest zorganizowana ze względu na określony wynik, szeregowa, luźna, sztywna, hierarchiczna, sieciowa

Psychologia współczesna

teoretyczna

wykrywa prawa rządzące osobami żywymi

doskonali proces regulacji stosunku człowieka do otoczenia

Działy, psychologia ogólna, prawidłowości procesów psychicznych, czynności istot żywych, mechanizmy, które uruchamiają i kierują procesami psychicznymi i czynnościami, obejmuje zagadnienia procesów poznawczych, uczuciowych i motywacyjnych, zajmuje się opisem istoty ludzkiej oraz podobieństwami pomiędzy ludźmi, Procesy psychologiczne, poznawcze (7), wrażenia, odzwierciedlają się cechy ZMYSŁOWE przedmiotów (kolor, twardość,...), jest to proces, w którym pobudzony receptor zmysłowy daje początek impulsom nerwowym, a jego efektem są odczucia, wrażenia tworzą obraz danego przedmiotu, Cechy wrażeń, intensywność (jak bardzo), trwałość (jak długo), modalność wrażeń (ile na raz), Klasyfikacja wrażeń, introreceptory, dostarczają informacji dotyczących tego co dzieje się w naszym ciele, organiczne, równowagi, mięśniowo ruchowe, bólowe, eksternoreceptory, telereceptory, odbierają podniety z pewnej odległości, wzrokowe, słuchowe, węchowe, bólowe, kontaktoreceptory, odbierają podniety w wyniku kontaktu, dotykowe, smakowe, ciepła i zimna, bólowe, wrażenia wzrokowe, Barwy wypełniające, czerwona, niebieska, zielona, Teoria barw, teoria trzech składników, czerwony, niebieski i zielony mieszają się ze sobą tworząc różne kolory, zaburzenia widzenia barw, daltonizm, achromatopsja, wrażenia słuchowe, głośność dźwięku zależy od jego natężenia i wysokości, Teoria słyszenia, odpowiednie impulsy generują sygnał do mózgu, wrażenia węchowe, odzwierciedlają chemiczność substancji lotnych, wrażenia skórne, dotykowe, ciepła, zimna, bólowe, wrażenia mięśniowo-ruchowe, odbierane są przy pomocy receptorów w mięśniach i ścięgnach, regulują nasze ruchy, Wrażliwość i czułość, wrażliwość zależy od bodźca działającego w tej chwili i tego, który działał przedtem, absolutny próg wrażenia, minimalna ilość bodźca potrzebna do wywołania wrażenia, czułość, zdolność do odczuwania niewielkich różnic pomiędzy bodźcami, Analizatory, złożone komórki pobudzane przez bodźce, analizator słuchowy, ucho zewnetrzne, zbiera fale dźwiękowe, kieruje je do przewodu słuchowego, ucho środkowe, błona bębenkowa zmienia dźwięk w drgania mechaniczne, trzy kosteczki (młoteczek, kowadełk i strzemiączko) przewodzą drgania do okienka owalnego, trąbka eustachiasza łączy ucho środkowe z gardłem, ucho wewnętrzne, ślimak - energia mechaniczna zostaje przetworzona w impuls nerwowy, impuls zostaje przeniesiony do płatu skroniowego, gdzie zostaje przekształcony na wrażenie, analizator wzrokowy, gałka oczna umieszczona w oczodole, działanie, światło przechodzi przez rogówkę, wpada do oka przez źrenicę, przechodzi przez soczewkę i ciało szkliste, promienie padają na siatkówkę - powstaje obraz odwrócony, energia świetlna odpowiada zmienia się w elektrochemiczną, nerwem wzrokowym impuls przekazywany jest to potylicy, spostrzeżenia, proces odzwierciedlający całość przedmiotu w naszej świadomości, podział spostrzeżeń, wzrokowe, słuchowe, dotykowe, itp, poziomy spostrzegania, sensomotoryczny (wrażeniowo-dotykowy), poznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów, sematycznooperacyjny (skojarzeniowo-czynnościowy), spostrzeganie przedmiotu, oprócz figury spostrzegamy jej znaczenie, rola słow i schematów w postrzeganiu (rozpoznawanie), rozpoznawanie niespecyficzne, ogólne, rozpoznawanie specyficzne, konkretny, znany nam przedmiot, stałość spostrzeżeń, mimo zmiany warunków spostrzegania, postrzegamy je jako pewne stałe cechy przedmiotów, złudzenia spostrzeżeń, geometryczne, kontrastu, patologiczne, proces postrzegania, mimowolny, bodźce docierają bez udziału naszej woli, zamierzony, bodźce kierują się określonym celem, obserwacja, gdy postrzeganie staje się zamierzoną czynnością poznawczą, polega na świadomym postrzeganiu danego przedmiotu, by je dokładnie poznać, spostrzegawczość, umiejętność wyróżnienia drobnych cech u postrzeganego obiektu, przydaje się podczas uczenia, w szkole i w pracy, wyobrażenia, aktualizacje przedmiotów przedmiotów lub zdarzeń w wyniku pobudzenia ich śladów, rodzaje, odtwórcze, mniej lub bardziej dokładne odpowiedniki spostrzeżeń, wytwórcze, nowe obrazy powstałe w wyniku nałożenia się na siebie kilku spostrzeżeń, cechy, mniejsza wyrazistość w stosunku do spostrzeżeń, fragmentaryczność, nietrwałość, większy stopień ogólności, pamięć, zdolność do rejestrowania i przypominania wrażeń zmysłowych, systemy pamięci, sensoryczna, krótki czas trwania (do 0,5 s), duża pojemność, przechowuje informacje bez zniekształceń i przetworzenia, krótkotrwała, przechowuje niewielkie ilości informacji przez krótki okres czasu, bez powtórek ten czas jest szacowany na około kilkunastu sekund, długotrwała, trwały magazyn pamięci, teoretycznie nieograniczona pojemnośc, cechy pamięci (5), trwałość, szybkość przywoływania, wierność odtwarzania, gotowość, pojemność, rodzaje pamięci, twórcza, odtwórcza, wzrokowa, słuchowa, dowolna, mimowolna, fazy procesów pamięciowych, zapamiętywanie, przechowywanie, przypominanie, zapominanie, uwaga, cecha umożliwiająca wzmożoną aktywność działania człowieka, funkcje, selekcjonowanie - dokonowanie wyboru czynności lub zjawiska, ukierunkowanie aktywności człowieka, rodzaje uwagi, mimowolna, wywołana przez pewne właściwości bodźców, bez wysiłku ze strony jednostki, źródłem są zmiany w środowisku, dowolna, celowe zachowanie, skierowane na określoną działalność, wymaga świadomego zamiaru i wysiłku woli, wtórna, zawiera cechy dowolności i mimowolności, cechy (4), pojemność (zakres), ilość bodźców, na któch można się na raz skupić, natężenie, intensywność skupiania się, podzielność, możliwośc skupienia się na więcej niż jednym przedmiocie, przerzutność, łatwość przechodzenia z jednego obiektu do drugiego, roztargnienie, brak koncentracji na jednym obiekcie przez dłuższy okres czasu, uczenie się, proces, który prowadzi do względnie trwałej zmiany zachowania, opiera się na doświadczeniu, podstawowym warunkiem uczenia się jest pamięć, mechanizmy uczenia się, klasyczne, nowe związki wobec dotychczasowych bodźców i reakcji, które wcześniej tej reakcji nie wywoływały, np. pies pawłowa, instrumentalne, wytworzona reakcja jest środkiem do zaspokojenia potrzeb podmiotu, np. szczur, który przypadkowo po naciśnięciu dźwigni dostanie pożywienie, nauczy się tą dźwignie naciskać, uczenie się przez kojarzenie jest połączeniem mechanizmu klasycznego i instrumentalnego, formy uczenia się, przez skojarzenia, warunkowanie sensoryczne, przez spostrzeżenia, rozwiązywanie problemów, świadome, uświadomienie sobie istniejących zależności, zasad, reguł, prowadzi to do zmiany zachowania, z udziałem świadomości, nieświadome, bez udziału świadomości, obejmuje pozostałe postacie uczenia się poznawczego oraz przez bezpośrednie kojarzenie bodźców i reakcji, zaplanowane, fazy przygotowania w skutecznym uczeniu się, motywacja, dotychczasowa wiedza, oczekiwana wiedza, dobór stylu uczenia się, pozytywne myślenie, relaksacja, wizualizacja, style uczenia się, wzrkowy, słuchowy, czuciowy, uczenie się doznając wrażeń, samodzielne robienie notatek, zapamiętuje dobre rzeczy związane z emocjami, wrażliwa na wrażenia czuciowe, ruchowy, osoba potrzebuje ruchu, uczy się chodząc, przeszkadza jej ruch innych, myślenie, łańcuch operacji umysłowych, podczas których przetwarzane są informacje, aspekty myślenia, przebiegu (jak myślenie przebiega), skrótowe, nagłe ujęcia odległych relacji, zachowany jest kierunek myślenia, intuicyjne, poczuciowe ujmowanie stanów rzeczy, związków czy zależności, rozwiązywanie problemów, rozpoznanie problemu, analiza sytuacji problemowej, czynniki, które składają się na problem, rozbieżności między stanem aktualnym, a oczekiwanym, wypracowania strategii, opracowanie planu działania, podjęcie działań, weryfikacja strategii, powrót do poprzednich faz, refleksyjne, świadome kierowanie czynnościami poznawczymi, świadomości konsekwencji tych czynności w stosunku do celów, w których to działanie jest ukierunkowane, efektów, myślenie produktywne, myślenie w sytuacjach problemowych, zadaniowych, zasada, wiara we własne siły, możliwości, efekty, poznawcze i sprawnościowe wzbogacenie stanu posiadanej wiedzy i umiejętności danej jednostki, myślenie reproduktywne, odtwarzanie wiedzy, przypomnienie sobie różnych treści poznawczych, zasada, zrozumienie, wykorzystywanie wiedzy dotyczącej dobrego uczenia się, dobra organizacja czasu, powtórki, wykorzystanie materiałów źródłowych, stadia rozwoju poznawczego, sensomotoryczne (0-2), spostrzeganie przedmiotów i manipulowanie nimi bez udziału mowy, początki związków przyczynowo skutkowych, przedoperacyjne (2-7), organizm otrzymuje informacje o natężeniu bodźca, egocentryzm, rozwój zdolności do przedstawiania świata za pomocą symboli, operacyjne, konkretne (7-11), opanowanie operacji matematyczno-logicznych, zasada zachowania ilości, operowanie na konkretach, formalne (11-...), operacje myślowe są wykonywane na abstrakcyjnych obrazach przedmiotów, zrozumienie logiki, rozumowanie opiera się na opisach słownych, postformalne (dorośli), myślenie skierowane na jeden kierunek, rozwiązywanie konfliktów przez kompromis, większość problemów występuje w relacjach społecznych, uwarunkowań, przedmiotowe, struktura myślowa materiału, podmiotowe, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, operacje myślowe, zespół czynności umożliwiających odzwierciedlanie stosunków, analiza, rozkładanie problemu na czynniki pierwsze, scalanie, łączenie odrębnych elementów w całość, porównywanie, uogólnianie, przewidywanie, klasyfikowanie, regulacyjne, emocje, związek między osobą, a przedmiotem, zdarzeniem, czy inną osobą, kategorie emocji, smutek, radość, strach, złość, komponenty, pobudzenie, znak, dodatni, ujemny, jakość, różne emocje pobudzają do różnych reakcji, źródła emocji, bodźce zewnętrzne, przedmioty lub obiekty, potrzeby, słowa i czyny, kontakt ze sobą, czynniki, naturalne, wywiera emocje na podstawie wrodzonych cech organizmu, wtórne, bodźce stają się silnym źródłem emocji w wyniku wcześniejszych wydarzeń, emocjogenne, wynikają ze związku oczekiwań jednostki z realną sytuacją, inteligencja, zespół sprawności myślenia umożliwiający rozwiązywanie problemów, zdolności inteligencji, racjonalne, zdolności językowe, umiętność rozwiązywania problemów, myślenie abstrakcyjne, orientacja w przestrzeni, emocjonalne, zdolności społeczne, wyrażanie emocji u siebie i innych, emocjonalne wspomaganie myślenia, rozumienie i analizowanie emocji, kontrolowanie i regulowanie emocji, motywacja, proces, który wzbudza działanie, utrzymuje go i reguluje jego przebieg, cel, wynik działania, którego człowiek jest świadomy, warunki, wynik jest oceniany jako użyteczny przez podmiot, wynik jest możliwy do osiągnięcia, cechy ilościowe motywacji, kierunek, wskazanie wyniku, do którego się zmierza, osiągnięcie wyniku powoduje emocje dodatnie, natężenie, siła, mniejsza lub większa zdolność do wyłączania motywów konkurencyjnych, siła zależy od..., wartości napięcia motywacyjnego, indywidualnego pojęcia o prawdopodobieństwie sukcesu, jak sami sobie wyobrażamy co możemy osiągnąć, wielkość, liczba czynności potrzebna do zaspokojenia motywacji, intensywność, ilość energii jaką należy zużyć, by osiągnąc cel, wzrasta, gdy napotykamy przeszkody, wzrasta, gdy jest wywołana przez czynniki negatywne, im silniejsza motywacja, tym większa i bardziej intensywna, ale nie jest to zależność liniowa, motyw, czynnik determinujący działanie ludzkie, postawa, trwały stosunek danej osoby w konkretnej kwestii, potrzeba, stan między stanem wewntrzym, a celem zewnętrznym, prawa, pierwsze prawo, w miarę wzrostu motywacji sprawność działania wzrasta do pewnego poziomu, a następnie zaczyna się obniżać, drugie prawo, im łatwiejsze zadani, tym lepsze wyniki osiągniemy przy dużym natężeniu motywacji, im trudniejsze zadanie, tym dla sprawności działania korzystniejsze jest niewielkie natężenie motywacji, Stres, dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji, definicje stresu, stres jako bodziec, sytuacja występująca w naszym otoczeniu mająca naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji, stres jako relacja, fizjologiczna jak i psychologiczna będąca odpowiedzią na działanie stresorów, stres jako proces, relacja między jednostką otoczeniem, typy reakcji na stres, dystres, reakcja organizmu na zagrożenie, eustres, pozytywnie działający stres, neustres, bodziec neutralny w działaniu, dla innych jest dystresem lub eustresem, objawy, fizjologiczne, szybsze bicie serca, szybszy oddech, pocenie się, bóle głowy, psychiczne, odczuwanie niepokoju, strach, rozdrażnienie, kłopoty ze snem, fazy stresu, alarmowa, zaskoczenie, niepokój spowodowany skonfrontowaniem z nową sytuacją, przystosowania, organizm uczy się radzić ze stresem, wyczerpania, stałe pobudzenia prowadzi do wyczerpania mechanizmów obronnych, sytuacje trudne, zakłocenia, stanie w kolejce, zagrożenia, zagrożenie życia, deprywacje, niepowodzenie na sprawdzianie, Frustracja, Zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu, Czynniki, zaskoczenie, niespodziewana frustracja jest silniejsza, frustracja spodziewana jest łatwiejsza do zniesienia, oczekiwania co do celu, jeśli wysokie, to przeżywamy większą frustrację, radzimy sobie z frustracją poprzez obniżenie oczekiwań, frustracja niezrozumiała, jest silniejsza niż taka, którą rozumiemy, rozumienie powinno pojawić się przed pojawieniem frustracji, poprzednie frustracje, frustracje nakładają się, bliskość celu, im bliższy cel, tym bliższa frustracja, konflikt motywacyjny, dążenie-dążenie, chce kupić dwie rzeczy ale mogę tylko jedną, unikanie-unikanie, sprzątanie domu, czy mycie auta, dążenie-unikanie, pogłaskałbym pieska, ale się go boje, Złość, Powody złości, frustracja, niesprawiedliwość, obraza, utrata kontroli nad sobą, Kiedy złość jest zdrowa, Gdy dotyczy problemu, a nie osoby, Nie przeradza się w agresję, Bierzemy za nią odpowiedzialność, Trwa krótko i nie przeradza się w urazy, Możemy rozmawiać z osobą, która wywołała złość, Funkcje, informuje, że dzieje się coś niedobrego, metoda rozwiązywania problemów, nawyk, który jest celem samym w sobie, obrona przed wstydem, doznanie zmieniające nastrój, do zachowania dystansu wobec innych, Złość przeradza się w agresję, Agresja jako zabawa z elementami walki, walka z elementami zabawy, wypróbowanie sił, radość ze zwycięstwa, Agresja jako obrona przed zagrożeniami, przezwyciężanie strachu, unikanie obrażeń, Agresja jako relacja na frustracje, gdy potrzeby są zablokowane, wyrządzenie krzywd, odwet za upokorzenie, Wywiad, badanie granic tego co dozwolone, testowanie granicy bólu, Agresja jako ukryte pragnienie miłości, pozyskanie uwagi, walka o swoje, Agrasja celowo-instrumentalna, zaspokajanie braków, Temperament i charakter, charakter, zespół cech psychicznych danej osoby, w której ujawnia się sposób bycia i usposobienia, można go oceniać, przykłady, spóźnialski, spokojny, cierpliwy, temperament, dziedziczone cechy osobowości, zespół względnie stałych cech zachowania, nie ma na niego wpływu, przykłady, powolny, ruchliwy, wrażliwy, osobowość, składa się z temperamentu i charakteru, struktura cech indywidualnych, które decydują o sposobie przystosowania się do środowiska danej jednostki, topologia temperamentu, Hipokratesa, flegmatyk, Untitled, słabopobudliwy, wytrwały, pamiętliwy, sangwinik, żywy, wytrwały, odporny na trudności, choleryk, wybuchowy, gwałtowny, szybko gasnący, melancholik, chwiejny, słabopobudliwy, Cretchmera, leptosomatyk, schizofrenia, pyknik, cyklofremik, atletyk, iksofremik, dyplastyk, Pawłowa, typ układu nerwowego, silny, zrównoważony, powolny, flegmatyk, ruchliwy, sangwinik, niezrównoważony, choleryk, słaby, melancholik, Eysencka, neuortyk-ekstrawertyk, choleryk, neurotyk-introwertyk, melancholik, zrównoważony-introwertyk, flegmatyk, zrównoważony ekstrawertyk, sangwinik, Postawy, uległa, szanujemy tylko prawa innych, strach przed utratą akceptacji, chęć unikania konfliktów, zagrożenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie krzywdy, dajemy innym sygnał, że mogą nami dominować, ryzyko wybuchu agresji, asertywna, szanuje swoje prawa i innych, ryzyko, możemy być nielubiani dlatego, że wyrażamy swoje uczucia, etykieta, człowiek idący przez świat przebojem, zachowanie asertywne, jesteśmy zadowoleni z siebie i innych, umiemy mówić tak i nie, realizujemy cele i zaspakajamy potrzeby, mniej ranimy innych, rośnie wiara w siebie, agresywna, gdy poszanowanie dotyczy tylko praw innych, psychologia społeczna, zagadnienia dotyczące człowieka będącego w sytuacji społecznej, zachowanie jednostki pod wpływem grupy, współpraca w grupie, 4 sytuacje społeczne, pomiędzy jednostkami, osoba A na B i B na A, jednostka w małej grupie, jednostka oddziałuje na grupę lub grupa na jednostce, wielkie zbiorowości, zbiorowość oddziałuje na jednostkę, instytucje i organizacje, działają na zasadzie służbowej, kontakty zależą od stanowiska zawodowego, psychologia rozwojowa, prawa rządzące rozwojem psychicznym i fizycznym człowieka, Badania, podłużne, badanie jednostki wzdłuż życia, długi czas badań, poprzeczne, przekrój przez określoną grupę, w danym momencie, Okresy rozwojowe, prenatalny (poczęcie - 0), okres dynamiczny, najwięcej zmian, całkowite uzależnienie od matki, zagrożeniem jest zły tryb życia matki (alkohol, używki,...), niemowlęcy (0-1), stadium noworodka (0-0;3), nie ma odporności, nie percypuje rzeczywistości, zwiększanie odporności, ruchy nie skoodynowane, poznawanie świata za pomocą dotyku lub smaku, podnoszenie głowy, więź z matką i ojcem, poniemowlęcy (1-3), mowa, chodzenie, zainteresowanie otoczeniem, obsługa przedmiotów, załatwianie potrzeb fizjologicznych, przedszkolny (3-7), żywa wyobraźnia, egocentryzm, dostrzeganie różnicy pomiędzy płcią, duża ilość zadawanych pytań, zabawa (indywidualna), rodzice są autorytetem, szkolny (7-12), zmiana zabawy w naukę, budowanie poczucia obowiązku, samodzielność, kształtowanie relacji międzyludzkich, większy zasób słów, autorytetem staje się nauczyciel, dojrzewania (12-18), zainteresowanie płcią przeciwną, dojrzewanie, dziewczynka - pierwsza miesiączka, chłopiec - mutacja głosu, burze hormonalne, rozdrażnienie, buntowniczość, autorytetem jest grupa rówieśnicza, młodzieńczy (18-24), otwarcie na otoczenie, beztroska, siły witalne, sprawność umysłowa i koncentracja, pytania egzystencjalne, poszukiwanie autorytetu, wczesnej dojrzałości (24-35), nowe role życiowe, odpowiedzialność, praca zawodowa, nabywanie doświadczenia życiowego, względnej stabilizacji (35-50), swoboda w pracy zawodowej, własny dom, niezależność, poczucie bezpieczeństwa i pewności, przedemerytalny (50-60), mniejsza sprawność intelektualna i fizyczna, większe zmęczenie, niepewność w pracy zawodowej, zagrożenie stanowiska, starzenia się (60-80), obniżanie sprawności intelektualnej, problemy zdrowotne, mniejsza aktywność, stany przygnębienia, długowieczności (80-...), choroby, mała sprawność fizyczna, uzależnienie od innych osób, zaburzenia i zaniki pamięci, psychologia genetyczna, bada początki życia psychicznego, jej przedłużeniem jest psychologia zwierząt, psychologia różnicowa, ustala różnice względem populacji rówieśniczych, psychologia porównawcza, bada różnice międzygatunkowe

stosowana

praktyczne zastosowanie osiągnięć psychologii teoretycznej

Działy, psychologia kliniczna, zastosowanie wiedzy psychologiczne w pomocy człowiekowi w trudnościach adaptacyjnych i korekcie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, Zadania, diagnoza, badanie, rozmowa, wywiad, obserwacja, terapia, dostosowana do problemu, farmakologia, psychoterapia, profilaktyka, programy mające na celu zapobieganie pojawianiu się wyleczonych zjawisk, zapewnianie potrzeb psychicznych, zapewnienie komunikacji międzyludzkiej, Zaburzenia psychiczne, psychotyczne, Objawy psychotyczne, omamy-halucynacje, jednostka widzi lub słyszy coś, czego naprawdę nie ma, urojenia, zaburzenia myślenia, przekonanie o czymś, że istnieje, choć to nieprawda, Leczenie, farmakologiczne, Psychozy, schizofrenia, paranoja, maniakalno-depresyjna, niepsychotyczne, nerwice, nie występują objawy psychotyczne, objawem jest lęk, mogą występować fobie, Leczenie, psychoterapia, czasami wspomagana lekami, Przykłady, nerwica lękowa, depresyjno-maniakalna, wegetatywna, zaburzenia osobowości, objawy, deficyt uczuć wyższych, egoizm w relacjach emocjonalnych, egocentryzm w życiu uczuciowym, leczenie, terapia behawioralna, empiryczne pokazywanie zmian, przykłady, psychopatia, encefalopatia, socjopatia, upośledzenia umysłowe, stan niepełnego lub zahamowanego rozwoju umysłowego, osoby upośledzone są bardziej narażone na wykorzystywanie psychiczne, fizyczne i seksualne, Terapia, badanie psychologiczne możliwości intelektualnych, Klasyfikacja upośledzeń, Norma (100 +/- 15), Inteligencja niższa niż przeciętna (84-70), Lekki stopień upośledzenia (69-55), nie widać zmian fizycznych, duża męczliwość, obniżona funkcja sprawności intelektualnej, wolniejsze tempo pracy, łatwowierność, emocje krótkotrwałe i intensywne, nie ma myślenia abstrakcyjnego, nauczanie dostosowane do pór roku, Umiarkowany stopień upośledzenia (54-40), widoczne różnice fizyczne, powolny rozwój rozumienia i posługiwania się mową, opóźniona samodzielność, wolne tempo pracy, mniejsza sprawność ruchowa i manualna, w szkołach uczą się mowy i samodzielności, niektóre są w stanie nauczyć się czytać, bardziej sprawne mogą iść do szkół zawodowych, Znaczny (39-25) i głęboki (24-10) stopień upośledzenia, wyraźne uszkodzenia aparatu ruchowego, znaczny - czasami jakiś zamierzony ruch, głęboki - brak zamierzonych ruchów, wymaga cięgłej opieki, często oddawane do zakładów opieki społecznej, uzależnienia, fizyczne, rezultat wbudowania środka w cykl przemian tkankowych, zależność jest potrzebą fizjologiczną, objawy, zespół abstynencyjny, odczuwanie nieprzyjemnych uczuć fizjologicznych na skutek braku środka, brak apetytu, drgawki, biegunki, zjawisko tolerancji, im dłużej się dany środek przyjmuje, tym można go przyjmować więcej, potrzeba większych dawek, psychiczne, stan psychiczny powstały w skutek nadużywania środków uzależniających, przejawia się różnorodnym stopniem pragnienia tych środków, wiąże się z czasem przyjmowania środka, odstawienie środka powoduje złe samopoczucie i dyskomfort, społeczne, zażywanie środków w grupie, wiąże się z poczuciem przynależności, Kryteria zwiększonego ryzyka uzależnienia, osobowościowe, brak stabilnej sytuacji emocjonalnej, brak zdolności do wysiłku, poczucie zagrożenia, lęk, trudności z rozwiązywaniem problemów, obniżony system wartości, kierowanie się zasadą przyjemności, środowiskowe, rozbita lub niepełna rodzina, konflikty w rodzinie, brak więzi w rodzinie, jedynak z nadopiekuńczymi rodzicami, toksyczne środowisko rodzinne, Leczenie, detoksykacja organizmu, leczenie ambulatoryjne, leczenie w ośrodku, grupy wsparcia, terapią powinna być objęta cała rodzina uzależnionego, psychologia wychowawcza, uczenie się, nauczanie, wychowywanie, uczenie się, jako czynność, wykonywana w celu przyswojenia sobie informacji, jako proces, zachodzi w układzie nerwowym, jego efektem są zmiany zachowania, powstały w wyniku doświadczenia, nie jest efektem dojrzewania lub degradacji, nauczanie, organizowanie sytuacji, w której uczy się druga osoba, wychowanie, działalność zaplanowana ukierunkowana na kształtowanie osobowości, według założonego wzoru, Psychologiczne aspekty wychowania, podstawy oddziaływań wychowawczych, wiedza teoretyczna, podstawowe umiejętności, rozwijanie osobowości dzieci i młodzieży, trudności wychowawcze, Poradnia, Do poradni należy kierować dziecko na wniosek nauczyciela (zgoda rodzica) lub dziecka, Praca poradni, Badania diagnostyczne (przyczyna trudności), Wydawanie opinii, Indywidualna terapia psychologa, Poradnictwo zawodowe (uczniowie 3 klas gimnazjum), Czynniki, od których zależą efekty nauczania i uczenia się, właściwości ucznia, zdolności, motywacja, postawa, obowiązkowość, cechy charakteryzujące sytuację, sytuacja w domu, sytuacja w szkole, sytuacja w klasie, właściwości nauczyciela, przygotowanie, autorytet, stosunek do klasy i przedmiotu, psychologia rewalidacyjna, przywracanie sprawności psychicznej i fizycznej ludziom z uszkodzonymi aparatami rejestracji informacji, system szkolnictwa rewalidacyjnego, szkoły specjalne, klasy integracyjne, godziny rewalidacyjne, procedura orzeczeń, wniosek wypełnają rodzice lub nauczyciel, zaświadczenie od lekarza specjalisty, psychologia pracy, analizuje przebieg aktywności zawodowej, ustala warunki i środki jej merytorycznej organizacji, Zagadnienia, psychologiczna charakterystyka procesu pracy, odbiór informacji, podejmowanie decyzji, działanie, czynniki, od których zależą efekty pracy, obiektywne-zewnętrzne, otoczenie, warunki pracy,..., subiektywne-wewnętrzne, predyspozycje, kwalifikacje, proces zatrudnienia, selekcja. procedury przyjmowania osób na dane stanowisko, poradnictwo zawodowe, doskonalenie zawodowe, ocenianie pracownicze, psychologia organizacji i zarządzania, doskonalenie kadry kierowniczej, kształtowanie dobrych relacji między pracownikami, rozwiązywanie konfiktów, psychologia reklamy i marketingu, psychologia sądowa, bada przyczyny postępowanie kolidującego z prawem, elementy przewodu sądowego i sposoby resocjalizacji, Zagadnienia, psychologia kryminalna, psychologiczna charakterystyka przestępców, psychologia penitencjarna, odnosi się do więźniów i pobytu w więzieniach, psychologia prawa, klasyfikacja czynu przestępczego, psychologia zeznań świadków, problemy wiarygodności zeznań, przyczyny składania fałszywych zeznań, psychologia sportu, wzbogaca trening o kształtowanie się osobowości i postaw u sportowca, psychologia kulturowa, bada warunki działalności kulturotwórczej w aspektach przekazu i odbioru, psychologia polityczna, funkcjonowanie ludzi w polityce, Zagadnienia, charakterystyka osobowości polityka i sposób ich działania, ocena polityków w zależności od tego co mówią i robią, sytuacje konfliktowe w polityce, psychologia religii, bada wpływ religii i religijności na osobowość człowieka, psychologia propagandy, bada warunki i środki kształtowania opinii publicznej oraz postaw ludzi, podstawą jest psychologia społeczna

czynność

działanie ludzkie ukierunkowane na dany cel

rodzaje czynności (zależą od efektu końcowego), na siebie, na otoczenie, na kształtowanie związków pomiędzy osobą a otoczeniem

struktura, odpowiada możliwości zrealizowania wyniku, do którego każda czynność zmierza, szeregowa, sztywna (każdy schodek w drodze na górę), luźna (pomijanie schodków, ale zachowany kierunek), hierarchiczna, różne czynności składają się na jeden cel, muszę poodkurzać dywany i umyć naczynia, by posprzątać dom, sieciowa, sieć różnych, złożonych czynności, funkcjonowanie firmy budowlanej

Koncepcje psychologiczne

Koncepcja behawiorystyczna

Założenia, Środowisko kieruje człowiekiem, Manipulowanie środowiskiem modyfikuje reakcje ludzkie, System kar nagród decyduje o zachowaniu człowieka, Procesy psychiczne nie decydują o zachowaniu człowieka

Metoda, Wzmacnianie pozytywne i negatywne

Przedstawiciele, Watson - twórca, Pawłow, Skinner

Warunkowanie klasyczne i instrumentalne, Klasyczne, Uczenie się znaczenia jakiegoś pierwotnie obojętnego bodźca, dzięki temu, że systematycznie poprzedza go bodziec nieobojętny, Instrumentalne, Uczenie się pierwotnie obojętnej reakcji, dzięki temu, że po niej pojawia się nagroda lub kara.

Generalizacja bodźca, Reakcja na wszystkie podobne bodźce do bodźca warunkowego

Konsekwencje stosowania kar, Kara nie eliminuje zachowań niepożądanych, Człowiek unika źródła karania, Kara wywołuje emocje negatywne, które zwiększają ilośc zachowań niepożądanych, Skutki kary są krótko trwałe, Kara nie mówi jak postępować

Procedury nagradzania (4), Procedura stałych odstępów czasowych, Zachowanie regularnie nagradzane po upływie określonego czasu, Procedura stałych proporcji, Człowiek jest nagradzany po wykonaniu odpowiedniej ilości pracy, Procedura zmiennych odstępów czasowych, Czas pomiędzy reakcją a nagrodą jest zmienny, Procedura zmiennych proporcji, Zmienia się liczba reakcji, po których następuje nagrodzenie

Koncepcja psychodynamiczna

Założenia, Człowiekiem kierują wewnętrzne siły motywacyjne, Działania człowieka są wyznaczone przez wewnętrzne siły, Osobowość to system popędów lub potrzeb, Psychoterapia jako metoda kliniczna ma pomagać człowiekowi w rozwiązywaniu konfliktów i poznawaniu świata

Metoda, Badanie podświadomości

Modele osobowości, Topograficzny, Postać góry lodowej, Świadomość - To co dzieje się tu i teraz, Podświadomość - fakty, zdarzenia, spostrzeżenia, które pozostają w nieświadomości, ale można je stamtąd wyciągnąć, Nieświadomość - treści naszego życia, które nie akceptujemy, Na granicy procesów podświadomych i nieświadomych są procesy cenzurujące, Mechanizm wyparcia przenosi wszystko, co niewygodne do nieświadomości, Strukturalny, ID, najbardziej prymitywna część struktury ludzkiej, siedlisko popędów: seksuanych i agresywnych, zajmuje się zaspokajają tych popędów, kieruje się zasadą przyjemności, funkcjonuje wg reguł procesów pierwotnych, Ego, rozwija się z ID, podstawową funkcją jest radzenie sobie z rzeczywistości, skłania do wyboru dojrzalszych form gratyfikacji, dopuszcza potrzeby z ID, jeśli superego na to pozwoli, ocenia i wybiera najbardziej właściwe metody zaspokojenia potrzeb, wykorzystuje pamięć, myślenie i spostrzeżenia, Superego, reprezentuje wartości moralne, kształtuje się poprzez wychowanie i procesy internalizacji i intojekcji, internalizacja - uwewnętrznienie wartości, introjekcja - uwewnęrznianie bez różnicowania i integracji z innymi wartościami, złożenie z dwóch systemów: sumienie i ego idealne, sumienie - wskazuje to czego się nie powinno robić, idealny obraz swojej osoby, poczucie winy to kara dla superego, poszukuie ono ideału

Mechanizmy obronne, wyparcie, usunięcie lub utrzymanie poza świadomością bolesnych rzeczy, zaprzeczenie, udawanie, że sytuacja zagrażająca nie ma miejsca, reakcja upozorowana, wyrażanie przeciwnych uczuć, projekcja, wciśnięcie własnego nieakceptowalnego impulsu innej osobie, przemieszczenie uczuć, uznanych za nieodpowiednie, z jednej osoby lub rzeczy na drugą, bardziej dozwoloną, sublimacja, przemieszczenie popędu na cel zgodny z wartościami społecznymi, izolacja, oddzielenie myśli od uczuć, intelektualizacja, intelektualne opracowanie impulsów agresywnych i seksualnych, pozwalające na odcięcie się od konfliktowych myśli, czy uczuć, racjonalizacja, używanie samooszukujących się usprawiedliwień nieakceptowanego zachowania lub niepowodzenia, anulowanie, usunięcie agresywnego czynu w rytualny sposób, poprzez odkupienie go lub wynagrodzenie, regresja, powrót do zachowania charakterystycznego do wcześniejszych okresów rozwojowych, identyfikacja z agresorem, przejęcie roli i/lub atrybutów agresora

Stadia rozwoju psychoseksualnego, Oralne (0-2), zaspokajanie potrzeb biologicznych (jedzenie), czynnością dominującą jest ssanie, dzięki ssaniu wytwarza się ufna relacja z matką, po fiksacji wytwarza się charakter oralny, charakter oralny - zachłanność, niecierpliwość, nastawienie na branie, podporządkowywanie sobie innych, Analne (2-3), źródłem przyjemności jest możliwośc kontrolowania potrzeb fizjologicznych, po fiksacji wytwarza się charakter analny, charakter analny - upór, pedantyzm, skąpstwo, koncentrowanie na błędach, Falliczne (3-5), źródłem przyjemności są popędy seksualne, identyfikacja seksualna i aktywność autoerotyczna, zainteresowanie płcią przeciwną, ważna w identyfikacji płci, zafiksowanie prowadzi do agresywności i zuchwałości, Latencji (6-12), wyciszenie zachowań seksualnych i skupienie się na nauce, Genitalne (12-18), powrót do zainteresowań seksualnych, pierwsze kontakty seksualne, masturbacja, źródłem przyjemności jest miłość i seksualność

Pojęcie konfliktu, wewnętrzne, dążenie do osiągnięcia niezgodnych ze sobą celów, zewnętrzne, konflikt między swoimi celami, a celami innych ludzi

Lęk neurotyczny, rodzi się z opozycji celów ID i Ego. ID ciągle domaga się obiektu, Ego zaś podejmuje próby zapobiegnięcia temu. Lęk neurotyczny może powstać w efekcie kar lub frustracji popędów porządania, Manifestacje lęku neurotycznego, lęk nieokreślony, stała obawa, że przytrafi się coś strasznego; osoba obawia się, że ID pokona Ego, fobia, intensywny irracjonalny strach; lęk uprzedmiotowiony; tak naprawdę osoba boi się czegoś innego, panika, nagłe pojawienie się intensywnego, paraliżującego strachu; za przejaw paniki uważa się nagłe zachowanie antyspołeczne

Koncepcja poznawcza

Założenia, człowiek jest samodzielnym podmiotem, który samodzielnie działa i celowo, człowiek przyjmuje i interpretuje informacje, nadaje im wartość, podejmuje działania sprawując nad nimi kontrolę, człowiek umie generować informacje oraz wiedzę, umysł człowieka posiada inteligencję, pamięć, zdolność myślenia abstrakcyjnego

Metoda, spotkania grupowe

Przedstawiciele, Bruner, Piaget, Tomaszewski

Struktury poznawcze, To systemy informacji wewnętrznych, utrwalone w pamięci (wiedza i doświadczenie), Informacje znajdujące się w strukturach, sądy o środowisku naturalnym, wiedza o kulturze, zachowanie społeczne, wiedza o sobie, Kryteria określania struktur poznawczych, Abstrakcyjność - konkretność, umiejętność od oderwania się od konkretnej rzeczywistości, manipulacja ogólnymi pojęciami, wielkość orientacji w świecie, rozwiązywanie teoretycznych problemów, Bierność - Aktywność, birne struktury odgrywają minimalną rolę w kontroli zachowania, Złożoność, Otwartość, zmiennośc poglądów pod wpływem nowych informacji

Rodzaje wiedzy, deklaratywna (narracyjna), "wiem, że...", dane o faktach, można ją przekazywać słownie, proceduralna (operacyjna), "wiem, jak...", sieć danych o metodach, strategiach, programach działania, przekazanie wiedzy zazwyczaj wymaga demonstracji

Filtr informacyjny, W sytuacji nadmiaru informacji występuje zjawisko selekcji, Filtr decyduje o tym, jakie informacje sa przyjmowane, a jakie blokowane, Ludzie akceptują tylko te dane, które spełniają ich oczekiwania

Deficyt informacyjny, Jeżeli w środowisku brakuje informacji potrzebnych do skutecznego działania, to ludzie wykonują czynności eksploracyjne, czyli poszukują istotnych wiadomości

Deprywacja sensoryczna, Odcięcie jednostki od bodźców zewnętrznych i dopływu informacji., U takiego człowieka występują zaburzenia percepcji, Człowiek może wtedy stracić poczucie własnej tożsamości

Metabolizm informacyjny, operacja polegająca na odbiorze i przemianie danych zewnętrznych

Myślenie twórcze, twórczość psychologiczna, ulepszanie, nowe pomysły wzbogacające indywidualne życie człowieka, twórczość historyczna, wynalazki, odkrycia i wynalazki techniczne, które do tej pory nie były znane ludzkości

Przyczyny twórczości, model konfliktowy, źródłem twórczości są konflikty motywów, frustracje i wewnętrzne sprzeczności, tworzenie to odskocznia, model spełnienia, twórczość jest rodzajem aktualizacji naturalnych modeli jednostki, rodzajem samospełnienia

Rodzaje wartości, heraklesowe, dominacja nad innymi ludźmi, dionizyjskie, konsumpcja, komfort, dostatnie życie, appolińskie, twórczość, poznanie świata, rozwój sztuki i nauki, prometejskie, altruizm, walka z cierpieniem, złem, okrucieństwem, sokratyczne, poznanie i rozumienie samego siebie, doskonalenie własnej osobowości

Emocje, czynnik spustowy zachowanie, mobilizują organizm do działania, pełnią funkcje informacyjne, służą do porozumiewania się, wpływają na procesy poznawcze - myślenie, uczenie się, postrzeganie

Koncepcja humanistyczna

Założenia, człowiek jest złożony z "ja" i "organizmu", podstawą właściwością natury ludzkiej jest rozwój; jest on uwarunkowany przez czynniki wewnętrzne, człowiek dąży do samorealizacji, w organiźmie motywacja jest centralnym źródłem energii, człowiek jest z natury dobry, ludzkie zachowanie jest warunkowane przez teraźniejszość

Metoda, dążenie do posiadania cech osoby w pełni funkcjonującej

Przedstawiciele, Rogers, Maslow, Frankl

Rogers - terapia skoncentrowana na kliencie, Jednostka najlepiej zna siebie, dlatego jej wypowiedzi o sobie są najbardziej trafne, W terapii dominuje samoopis i samoocena, Postawa terapeuty, zachowanie terapeuty musi być zgodne z jego prawdziwymi przekonaniami, terapeuta musi bezwarunkowo akceptować pacjenta, ważne jest empatyczne zrozumienie pacjenta, Człowiek potrafi samemu rozwiązać swoje problemy, Terapia dąży do wytworzenia umiejętności bezwarunkowej akceptacji samego siebie

Krytyczne podejście do koncepcji humanistycznej, zastrzeżenia wobec "dobrej" natury ludzkiej, wiele ludzie przedkłada inne rzeczy nad samorealizację, nie wiele można powiedzieć o człowieku, nie znając jego przeszłości i przyszłości, humaniści nie pokazali natury ludzkiej, pokazali raczej jaki powinien on być, a nie jaki jest

ADHD

Zespół nadpobudliwości psycho-ruchowej

5-10% dzieci w wieku przedszkolnym

30-50% nastolatków

występuje u dzieci z zaburzonym wytwarzaniem i funkcjonowaniem neoroprzekaźników

neuroprzekaźnik to substancja umożliwiająca kontakt między komórkami

Neuroprzekaźniki

dopamina, odpowiedzialna za selekcję bodźców i skupienie się na jednym z nich, właściwy poziom dopaminy pozwala skupić się na jednym zadaniu

noradrenalina, pozwala się skupić na tym co nowe i niezwykłe, odpowiada za reakcję walki i ucieczki, nadmiar powoduje ciągły stan pobudzenia

serotonina, regulacja nastroju, kontrola zachowań, prawidłowy rytm snu

Objawy

zaburzenia uwagi, krótki czas skupienia uwagi, trudności z koncentracją, łatwe rozpraszanie, nie kończy prac, trudności ze złożonymi instrukcjami, gubi przedmioty

nadaktywnośc ruchowa, bezzasadna ruchliwość - jest irytująca i denerwuje otoczenie, z trudem pozostaje na jednym miejscu, aktywnośc chaotyczna i bezcelowa, robi rzeczy ryzykowne, bez przewidywania konsekwencji, gadatliwość i hałaśliwość

impulsywność, nie przewiduje skutków, podejmuje pochopne decyzje, robi, a potem myśli, brak cierpliwości i wytrwałości, wydaje się agresywne, bo nie potrafi odczekać z zaspokojeniem potrzeb, prowokuje innych do wydawania złych opinii o sobie, samotne, odrzucone, nie umie przegrywać

Kryteria diagnozy

objawy ujawniają się przed 7 rokiem życia

objawy występują w dwóch różnych środowiskach

objawy utrudniają funkcjonowanie społeczne w istotny sposób

Lekturki

Dzieci potrzebują potwierdzania swoich uczuć

Nie martw się. Następnym razem pójdzie ci lepiej

Określ swoje uczucia, Widzę, że jesteś rozczarowany

Potwierdź uczucia dziecka pomrukiem lub słowem, Och..., Mhm..., Rozumiem

Daj dziecku w fantazji to, czego nie może mieć naprawdę, Czy nie byłoby fajnie fajnie, gdybyś miał zaczarowany ołówek, który niepopełniałby błedów?

Zaakceptuj uczucia dziecka, nawet jeśli nie możesz zaakceptować niewłaściwego zachowania, Tak złościsz się z powodu tej złej oceny, że walisz nogą w biurko. Nie mogę na to pozwolić. Powiedz mi co cię martwi

Idealne spotkanie rodziców z nauczycielami

Nie zaczynaj od rzeczy, które są nie w porządku

Zacznij od tego, co dobre

Nie wyliczaj tego, co dziecko nie zrobiło

Opisz to, co dziecko powinno zrobić

Nie ukrywaj istotnych informacji

Przekazuj informacje mające związek ze sprawą

Nie udzielajcie sobie nawzajem rad

Opisz co dzieje się w domu i w szkole

Nie należy tracić wiary w możliwości dziecka

Ustalcie wspólny plan działania

Nie kończyć spotkania negatywnym stwierdzeniem

Zakończ spotkanie pozytywnym stwierdzeniem

Nie zapominaj o ustaleniach ze spotkania

Postępuj zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu

Rozwiązywanie problemów

Wysłuchaj co dziecko czuje i potrzebuje

Streść punkt widzenia dziecka

Wyraź swoje uczucia i potrzeby

Zachęć dziecko do wspólnej "burzy mózgów"

Zapisz swoje wszystki pomysły, bez ich oceniania

Wspólna decyzja, które pomysły się podobają, a które nie i jak je wprowadzić w życie

Chwalenie

Nie oceniaj, Ten wiersz jest piękny. Jesteś wspaniałym poetą

Opisz to widzisz lub słyszysz, Potrafiłeś oddać rytm jazdy pociągu i znalazłeś ciekawe rymy

Opisz, co czujesz, Czuję jakbym jechał w tym pociągu

Nie krytykuj, Popatrz na te błędy ortograficzne. Stać cię na więcej

Wskaż co należy zrobić, Trzeba poprawić błędy ortograficzne w tym wierszu i można go umieścić w szkolnej gazetce

Uwalnianie dziecka od narzuconej mu roli

Gadasz jak najęta. Nikt nie może dojść do słowa

Zaprezentuj dziecku inny obraz jej osoby, Potrafisz nad sobą panować! Masz dużo do powiedzenia, ale jesteś w stanie dopuścić innych do głosu

Stwórz sytuację, w której dziecko może zobaczyć siebie w innym świetle, Poprowadź zebranie klasowe i dopilnuj, żeby każdy dostał głos

Pozwól dziecku usłyszeć jak mówisz o nim coś pozytywnego, Ona ma wiele pomysłów, ale mimo to często udaje się jej powstrzymać od mówienia

Określ wzór zachowania, Och, nie chciałam przeszkadzać. Poczekam, aż skończysz to co mówisz

Przypomnij dziecku jakieś poprzednie osiągnięcia, Pamiętam naszą ostatnią dyskusję. Słuchałaś spokojnie, a potem przedstawiłaś swoje stanowisko.

Powiedz dziecku, jakie są twoje oczekiwania, Chciałbym, żebyś wypowiadał się krótko

Zachęcanie do współpracy

Kto narobił takiego bałaganu na podłodze?

Opisz problem, Widzę mokrą szmatę na podłodze

Udziel informacji, Łatwiej wyczyścić farbę zanim wyschnie

Zaproponuj wybór, Albo wyczyścisz to mokrą szmatą, albo wilgotną gąbką

Wyraź to jednym słowem, Farba!

Opisz, co czujesz, Nie lubię, jak podłoga jest zachlapana farbą

Wyraź to na piśmie, Artyści! Zanim wyjdziecie z pokoju, wyczyścicie podłogę dokładnie

Wykorzystajcie element zabawy, Gangsterzy

Zamiast karania

Dziecko, Powtarzałem ci tyle razy, żebyś nie używał brzydkich słów. Teraz muszę cię ukarać, Wskaż pomocną metodę, Słyszę, że jesteś zmartwiony. Byłoby lepiej, gdybyś wyrażał to bez używania wulgarnych słów, Wyraź swoją dysabrobatę, Martwi mnie to, że używasz takich brzydkich słów, Określ swoje oczekiwania, Oczekuję, że znajdziesz inny sposób na wyrażanie zdenerwowania, Pokaż dziecku, jak może się poprawić, Zrób listę słów, których możesz używać zamiast tamtych, Zaproponuj wybór, Przeklinaj w myślach, albo nie używaj wulgaryzmów, Pozwól dziecku doświadczyć konsekwencji swojego działania, Kiedy słyszę takie słowa, to nie mam ochoty ci pomagać w matematyce

Nastolatek, Pyskaczu! Masz szlaban na cały weekend, Opisz co czujesz, Złości mnie takie gadanie, Określ czego oczekujesz, Kiedy staram się rzucić palenie, to oczekuję twojego wsparcia, Zaproponuj wybór, Powiedz mi co może pomóc w rzuceniu palenia, albo mi to napisz, Pokaż jak można naprawić swoje postępowanie, Kiedy kogoś obrazisz, to należy przeprosić, Przejdź do działania, Ta rozmowa jest skończona. Nie będę wysłuchiwał twoich obraźliwych uwag

Jak sobie radzić z uczuciami

Nie lekceważ uczuć dziecka, Powiem ci, co powinnaś zrobić

Pomóż zebrać myśli i nazwij uczucia, Wygląda na to, że ciągnie cię w dwie strony...

Potwierdź uczucia słowem lub mruknięciem, Ojej!

Daj w fantazji to, czego dziecko nie może mieć w rzeczywistości, Ale byłoby wspaniale, gdybyś mogła się sklonować

Zaakceptuj uczucia, ale ukierunkuj działanie, Słyszę, że chciałabyć iść do koleżanki, ale dałaś mi słowo, że zostaniesz. Liczę na ciebie

Rodzice a nauczyciele

Zarzuty pod kątem nauczycieli, uważają się za lepszych, bo skończyli studia, irytują się po inicjatywie podjętej przez rodzica, przemawiają z wyższością, używają naukowego języka, kontaktują się z rodzicami tylko w poważnych sprawach

Nauczyciele powinni, traktować rodziców i dzieci tak jak sami chcieliby być traktowani, zastanawiać się nad swoimi słowami, gdyż ich osąd ma ogromne znaczenie

Nauczyciele pragną, zaangażowania ze strony rodziców, uczciwego informowania o tym jak dziecko radzi sobie w domu, wiedzieć, czy to co robią ma jakikolwiek wpływ na dziecko, współpracować z rodzicami

Podsumowanie, rodzice i nauczyciele potrzebują wzajemnej akceptacji, informacji i zrozumienia, obie strony wymagają, by ich starania były doceniane, obie strony potrzebują szacunku, rodzice i nauczyciele muszą współpracować i wzajemnie się wspierać

Aronson

Środki masowego przekazy, propaganda i przekonanie

Nawet gdy środki masowego przekazu nie starają się nam nic wmówić wprost, to udaje im się kształtować nasz sposób patrzenia na świat

Oglądanie zachowania gwałtownych jednostek w TV jest bardziej ekscytujące niż oglądanie jednostek spokojnych i zdyscyplinowanych

Zakażenie przez środki masowego przekazu, samobójstwa, na skutek informacji o samobójstwach, środki masowego przekazu nie tylko informują o tym, co się stało, ale kreują oni również to co się stanie

Politycy jako artyści, istnieją znaczne różnice pomiędzy tym jak politycy są przedstawiani w bezpłatnych programach i płatnych spotach wyborczych

Kształcenie, czy propaganda, Informacje w podręcznikach mają formę propagandy

Dwa główne środki przekonywania, Droga ośrodkowa, solidne argumenty, argumenty oparte na faktach i liczbach, skłaniają do myślenia, Droga obwodowa, nie uruchamia myślenia, przekazuje sygnały, które pobudzają do akceptacji argumentacji bez większego namysłu

Czynniki zwiększające efektywność przekazu, kto mówi?, na nasze opinie wpływają osoby, które znają się na rzeczy i są godne zaufania, wiarygodność nadawcy wzrasta, jeśli wyraża stanowisko poroznie sprzeczne z jego interesem, wiarygodność nadawcy wzrasta, jeśli nie stara się on nas nakłonić np. do kupna przedmiotu, jeśli ktoś nam się podoba, to zazwyczaj będziemy ulegać jego wpływowi, nawet jeśli oczywistym będzie, że stara się wpłynąć na naszą opinię, jak mówi?, apele logiczne, czy emocjonalne, emocjonalne, dane statystyczne, czy przykład osobisty, przykład osobisty, argumenty jednostronne, czy dwustronne, zależy od audytorium, jednostronne - gdy audytorium nie ma wiedzy na dany temat, dwustronne - gdy audytorium ma wiedzę na ten temat, kolejność prezentacji, na początku - gdy wybór ma być po dłuższym okresie czasu, na końcu - gdy wybór ma być zaraz po prezentacji, wielkość rozbieżności - łagodzenie swojego stanowiska, jeśli autorytet mówcy jest duży, to im większa rozbieżność jego zdania ze zdaniem innych ludzi, w tym większym stopniu audytorium zmieni swoje stanowisko, jeśli autorytet mówcy jest niewielki, to najbardziej skuteczna będzie argumentacja o umiarkowanej różnicy poglądów, do kogo mówi?, można sprawić, by audytorium było mniej podatne na perswazję

Poznanie społeczne

Sposoby myślenia o sobie i o otaczającym świecie

Wpływ kontekstu na ocenę społeczną, Kontekst społeczny - sposób przedstawiania i opisywania różnych rzeczy, Porównanie alternatywnych możliwości, Obiekt może wydać się lepszy już gorszy, w zależności od tego obiektu, z którym go porównujemy, Nie ma znaczenia, który przedmiot wybierze się do porównanie, bo obiekty wyglądają lepiej lub gorzej w zależności od kontekstu, Aktywizacja pojęć, To jak interpretujemy sytuację zależy od tego o czym w danym momencie myślimy, Interpretacja zależy od tego, co w danej chwili się uwydatnia, Napotkane niedawno pojęcia łatwiej przychodzą na myśl, a więc są używane do interpretowania zdarzeń społecznych, Sposób ujęcia i przedstawiania decyzji, Dany problem jest przedstawiony w sposób reprezentujący zysk lub stratę, Ludzie nie lubią strat i unikają ich, Wielkie znaczenie ma to, w jaki sposób sytuacja zostanie przedstawiona, Kolejność podawania informacji, Efekt pierwszeństwa, Informacje, które otrzymujemy najpierw mają decydujący wpływ na naszą opinię, Ilość informacji, Dysponowanie duża ilością informacji bywa użyteczne, lecz może zmienić sposób postrzegania danego obiektu, Obojętne i nieistotne informacje osłabiają wrażenie, czy ocenę

Heurystyki oceniania, Prosta, przybliżona droga do rozwiązania danego problemu, która wymaga niewiele myślenia, Heurystyka reprezentatywna, koncentrowanie się na podobieństwie jednego obiektu do drugiego, wnioskowanie, że jeden obiekt jest podobny do drugiego, jest używana w tworzeniu wrażeń i ocenianiu innych osób, Heurystyka dostępności (przykładów), odnosi się do ocen zależnych od łatwości, z jaką przypominamy sobie dane przykłady, łatwiej przypomnieć sobie coś, co nie jest typowe dla danego obrazu, Heurystyka oparta na postawach (dobrej lub złej), zmagazynowana ocena (dobra lub zła) danego obiektu, przekonanie, które zawiera komponenty oceniające, Heurytyki stosuje się, gdy nie ma czasu na dokładne przemyślenie danego problemu

Kategoryzacja a stereotypy społeczne, Stereotypowa wiedza a oczekiwania, Kategoryzacja przywołuje stereotypy, Stereotypy wpływają na odbiór danego przedmiotu lub jednostki, Dostrzeganie związku tam, gdzie go nie ma, Dostrzegamy związek tam, gdzie myślimy, że powinien być, chociaż go tam nie ma, Umacnia stereotypy i przekonania, Skutki podziału na grupę własną i obcą, Uznanie członków grupy obcej jako podobnych do siebie nawzajem, Faworyzowanie grupy własnej i uznawanie jej za lepszą

Pamięć od-twórcza, nie można uzyskać dokładnej kopii minionych zdarzeń, pamięć odtwarza zdarzenia przefiltrowane przez wyobrażenia o danej sytuacji, wpływ na wspomnienia ma to, co ludzie powiedzieli na temat danego zdarzenia, pamięć może mieć charakter odtwórczy, w sytuacjach zachodzących dynamiczne

Pamięć autobiograficzna, nie pamiętamy naszej przeszłości tak dokładnie, jakbyśmy tego chcieli, z czasem zachodzą poważne zmiany i zniekształcenia, wspomnienia zostają zniekształcone tak, by odpowiadać naszemu obrazowi o sobie

Trzy możliwe błędy w wyjaśnianiu sytuacji społecznych, Podstawowy błąd atrybucji, skłonność ludzi do przeceniania znaczenia czynników społecznych i dyspozycyjnych, przy opisywaniu danego zdarzenia, jako obserwatorzy nieuwzględniamy faktu, że dana osoba odgrywa wiele ról społecznych, gdy my widzimy ją tylko w jednej, przy wyjaśnianiu przyczyn sytuacji często nie uwzględniamy ról społecznych, Błąd działającego-obserwatora, skłonność obserwatora do przypisywania swoich działań czynnikom sytuacyjnym, obserwatorzy przypisują działania do osobowościowych czynników dyspozycyjnych, Błąd autopercepcji, Myślenie egocentryczne, skłonność do myślenia, że własne "ja" odgrywa w różnych sytuacjach centralną rolę, Tendencja samoobronna, Skłonność do przypisywnia atrybucji dyzpozycyjnej w przypadku sukcesów i sytuacyjnej w przypadku porażek

Konformizm

zmiana zachowania pod wpływem presji grupy osób

Co nasila konformizm?, Jednomyślność grupy, Osobowośc człowieka, Różnice kulturowe i cywilizacyjne, Płeć, Skład grupy

Nagrody i kary a informacja, zachowanie innych przekonuje nas, że pierwotna ocena była błędna, chcemy uniknąć kary lub zyskać nagrodę, gdy będziemy konformistami, dostosowujemy się do zachowania innych, gdyż jest to jedyna wskazówka jak należy postępować

Reakcja na wpływ społeczny, uleganie, zachowanie powodowane chęcią uniknięcia kary lub zyskania nagrody, zachowanie trwa dopóki istnieje kara lub nagroda, najmniej trwała z reakcji, nagrody i kary są skuteczne, gdy chcemy kogoś nauczyć lub nakłonić do czegos, identyfikacja, reakcja na wpływ społeczny, spowodowany pragnieniem osoby do bycia podobnym do danej grupy lub osoby, trwalsza niż uleganie, jeśli pojawi się nowy obiekt, do którego będziemy chcieli się upodobnić, to stary zostanie usunięty, internalizacja, pragnienie by mieć słuszność, słuszność jest siłą niezależną od nagród i kar

Zwiększanie skłonności do udzielania pomocy, określenie sytuacji jako krytycznej, przyjęcie na siebie osobistej odpowiedzialności za zainteresowanie, zjawisko empatii - im większy ból danej osoby, tym silniejsze nasze nieprzyjemne uczucie

Uprzedzenia

Uprzedzenie, Wroga lub nieprzychylna postawa wobec pewnej dającej się wyróżnić grupy, Oparta na uogólnieniach i fałszywych lub niekompletnych informacjach

Stereotypy, przypisywanie jednakowych cech wszystkim osobom należącym do danej grupy, nie uwzględniają różnic między jednostkami

Stereotypy i atrybucje, posługiwanie się stereotypem jest szczególnym przypadkiem atrybucji, przypisujemy nasze błędy sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, a błędy innych osób ich cechom osobowościowym, stereotypy związane z płcią odbiegają od rzeczywistości

Obwinianie ofiary, Gdy znamy wynik danego zdarzenia, to czynności je powodujące stają się bardzo jasne, bby zrozumieć sytuację ofiary i wczuć się w nią, musimy umieć zredukować z punktu widzenia ofiary wydarzenia, które doprowadziły do wyrządzenia jej krzywdy.

Uprzedzenia a nauka, gdy wychowujemy się w społeczeństwie pełnym uprzedzeń, często akceptujemy te uprzedzenia bezkrytycznie, dane naukowe mogą potęgować uprzedzenia

Przyczyny uprzedzeń, ekonomiczna i polityczna rywalizacja lub konflikt, przemieszczona agresja, wiara w to, że pewna grupa jest odpowiedzialna za całe zło, predyspozycje osobowościowe, niektórzy ludzie mają predyspozycje do tego, by być uprzedzonymi, osoba autorytarna, sztywne poglądy, konserwatywne wartości, skłonność do karania, nie toleruje słabości, konformizm w stosunku norm społecznych, dostosowanie ludzi do norm istniejących w społeczeństwie

Agresja

Agresja jest zamierzonym działaniem mającym na celu wyrządzenie krzywdy drugiej osobie

Podział agresji, wroga, wynika z gniewu i ma na ceu spowodowanie obrażeń, instrumentalna, zamiar wyrządzenia krzywdy drugiej osobie, ale jest to tylko środek w drodze do celu

Rozładowywanie agresji, wydatkowanie jej w postaci akceptowalnej przez społeczeństwo, uprawianie agresji w wyobraźni, bezpośrednia agresja w stronę osoby wywyłującej frustrację

Przyczyny agresji, neurologiczne i chemiczne, alkohol, testosteron, ból i dyskomfort

Frustracja rodzi agresją

Redukcja przemoc, Argumentacja rozumowa, Stosowanie kar, Karanie agresywnych modeli, Nagradzanie alternatywnych sposobów zachowania, Obecność nieagresywnych modeli, Rozwijanie empatii

Uzasadnienie własnego postępowania

Dysonans poznawczy, Stan napięcia, kiedy jednostka posiada dwa elementy poznawcze, które są niezgodne ze sobą, elementy są w dysonansie gdy z przeciwieństwa jednego wynika drugi, dysonans jest przykry, ludzie chcą go redukować, redukcja polega na usunięciu jednego z elementów, lub dodaniu jednego - pośredniego, ludzie nie lubią oglądać lub słuchać rzeczy, które kolidują z ich przekonaniami

Redukcja dysonansu a zachowanie racjonalne, redukując dysonans utrzymujemy dodatnie zdanie o sobie, redukcja dysonansu nie pozwala na poznanie istotnych faktów, w polityce i religii ludzie zaangażowani prawie nigdy nie przyjmują oddzielnego punktu widzenia

Dysonans jako następstwo podjętej decyzji, ludzie odczuwają dysonans po trudnych decyzjach, po podjęciu decyzji człowiek stara się rozproszyć wątpliwości, czy jego decyzja była słuszna, wyszukując uspokajające informacje, człowiek stara się koncentrować na pozytywnych aspektach wybranego obiektu i kłaść nacisk na ujemne cechy obiektów nie wybranych, kiedy decyzja jest nieodwołalna zostaje wzbudzony większy dysonans

Uzasadnianie wysiłku, skłonność ludzi do przypisywania większej atrakcyjności czemuś, w czego osiągnięcie włożyli wiele trudu, Sposobami uzasadniania wysiłku są np. przecenianie postępów; przewartościowanie tego, co się posiadało wcześniej; przekonanie siebie, że włożony wysiłek, wcale nie był taki wielki

Znaczenie samooceny, osoba o niskiej samoocenie nie będzie odczuwała dysonansu po niemoralnym czynie, niska samoocena może być źródłem zachowań przestępczych

Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna

Ludzie lubią najbardziej, tych, których przekonania sa podobne do ich własnych, tych, którzy są kompetentni, tych, którzy posiadają godne podziwu cechy, tych, którzy sami ich lubią

Wpływ pochwał i przysłuch, lubimy tych, którzy nas chwalą, gdy osoba chwali nas przesadnie, to nie będziemy jej lubić, lubimy tych, którzy wyświadczają nam bezinteresowne przysługi

Cechy osobowościowe osoby lubianej, Kompetencja, Atrakcyjność fizyczna

Podobieństwo poglądów a sympatia, im bardziej poglądy danej osoby są podobne do naszych, tym bardziej ją lubimy

Teoria zysków i strat, Im bliższy przyjaciel, im dłużej był on dla nas niezmiennikiem źródła poważania i nagród tym gorsza jest dla nas utrata jego uznania