ส รุ ป เ รื่ อ ง โ ป ร ตี น 👑

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส รุ ป เ รื่ อ ง โ ป ร ตี น 👑 by Mind Map: ส รุ ป เ รื่ อ ง โ ป ร ตี น 👑

1. พันธะ

1.1. ไดเพปไทด์

2. ธาตุ

2.1. ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน เเละ ไนโตรเจน

2.2. นอกจากนั้นกรดอะมิโนบางชนิดยังมี ซัลฟอร์เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย กรดอะมิโนที่พบในพืชเเละสัตว์มีประมาณ 20 ชนิด

3. โครงสร้างโปรตีน

3.1. โครงสร้างปฐมภูมิ

3.1.1. กรดเเอมิโนมาเรียงต่อกันกับสายพอลิเพปไทด์

3.2. โครงสร้างทุติยภูมิ

3.2.1. เกิดจากการสร้างพันธะไฮโดรเจนของกรดเเอมิโน

3.3. โครงสร้างตติยภูมิ

3.3.1. โครงสร้างทุติยภูมิพับม้วนเข้าหากัน

3.4. โครงสร้างจตุรภูมิ

3.4.1. พอลิเพบไทด์มากกว่า 1 สาย

4. ประเภทโปรตีน

4.1. โปรตีน ลำเลียง

4.2. เอนไซม์

4.3. โปรตีนโครงสร้าง

4.4. โปรตีนสะสม

4.5. โปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

4.6. โปรตีนตัวรับ