อุตสาหกรรม

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุตสาหกรรม by Mind Map: อุตสาหกรรม

1. ความหมาย

1.1. แคบ

1.1.1. ผลิตเพื่อการค้า (โรงงาน)

1.2. กว้าง

1.2.1. อาศัยเงินทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน - ผลิต ส/ค บริการ สู่ตลาด

2. อุตสาหกรรมทาง ศศ

2.1. หน่วยผลิตทุกหน่วย ผลิต Same

2.2. ส/ค ขายทดแทนกันได้

2.2.1. INS to insert (Windows)

2.2.2. TAB to insert (Mac OS)

2.2.3. ENTER to add siblings

2.2.4. DEL to delete

2.2.5. Press F1 to see all key shortcuts

2.3. ex. อุตฯ ผลไม้กระป๋อง

3. หน่วยการผลิต (Firm)

3.1. หน่วยธุรกิจพื้นฐาน

3.1.1. ผลิตหลายชนิด,ชนิดเดียว

3.1.1.1. บ.เสริมสุข

3.1.1.1.1. ผลิตน้ำอัดลม

3.1.1.1.2. ผลิตน้ำเปล่า