Інформаціні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаціні технології навчання by Mind Map: Інформаціні технології навчання

1. Загальні відомості про курс

1.1. Мета курсу:

1.1.1. Формування сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, практичні навички застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчального процесу; підготувати студентів до педагогічно ефективного використання інформаційних технологій навчання у подальшій професійній діяльності. Мета досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального комп’ютера т, ознайомлення з основами технології розв'язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки та побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

1.2. Завдання курсу:

1.2.1. 1. отримання знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі; 2. отримання знань, умінь і навичок при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням, поданням, передаванням; 3. ознайомлення з використання інформаційних технологій в системі освіти; 4. ефективно використовувати сучасні прикладні програмні продукти у подальшій професійній діяльності; 5. використовувати здобуті навички роботи на персональному комп'ютері для самостійного освоєння нових програмних засобів; У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань, отримання умінь і навичок із таких питань: інформаційна система, операційна система, текстовий процесор, табличний процесор, програми створення презентацій, використанні мультимедійних технологій в системі освіти, створення та використання тестових засобів навчання, робота з педагогічними програмними засобами. Підвищенню ефективності лабораторних занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних досліджень з актуальних проблем розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, використання педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 252 год. за один семестр, із них: 10 год. – лекції, 60 год. – лабораторні роботи, 10 год. – індивідуальна робота, 10 год. - модульний контроль, 126 год. – самостійна робота, 36 год. – семестровий контроль. Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології навчання» завершується складанням іспиту.

2. Список літератури

2.1. Основна:

2.1.1. 1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І.Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 704 с. 2. Абрамов В.О., Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І., Шекунов А.В. Основи інформатики: Навч. посібник. – К.: Видав. КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006. 3. Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі: Навч. посіб. / Упоряд. Г.Ф.Бонч-Бруєвич, В.О.Абрамов, Т.І.Носенко – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. – 102 с. 4. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп’ютерних технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 64 5. Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В. Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навч. посібник. – К.: НМЦ засобів навчання, 2001. 6. Основи інформатики. Модуль1.Інформаційні засади побудови обчислювальних систем: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей/Упоряд. В.О.Абрамов, Г.Ф.Бонч-Бруєвич, Т.І.Носенко, А.В.Шекунов. – К.: КМПУ ім.. Б.Д.Грінченка, 2007. – 94с. 7. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Навч. посіб./ В.Г.Іванов, В.В.Карасюк, М.В.Гвозденко: за ред. В.Г.Іванова. – К.:Юрінком інтер, 2004. – 328с. 8. Мажений О.О. Microsoft Windows XP. Стислий курс.: - М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2004. – 224 с. 9. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер для учителя: Учебный курс. – Харьков: Фолио, 2003. 10. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав. гр. “Основа”, 2003.

2.1.2. Додаткова:

2.2. Додаткова:

2.2.1. 11. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с. 12. Аникеев И., Бардина О. Microsoft Office 2000.М.: Бином, 1999. 13. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 448с. 14. Ботт Э., Леонард В. Использование Microsoft Office 2000: Спец.издание. – М.: Издат. Дом “Вильямс”, 2000 15. Виткуп М.Е., Петренко В.В. Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие. – К.: Центр “Методика-информ”, 2002. - 351с. 16. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і Web-дизайн. – Львів:Деол, 2002. 168с. 17. Кузин А.В., Левонисова С.В., Базы данных. – М.: Academia, 2008. – 320 с. 18. Майкл Грох, Джозеф Стокман, Гэвин Пауэлл. Microsoft Office Access 2007. Библия пользователя. – М.: Диалектика, 2008. – 1200 с. 19. Тимошок Т. В. Microsoft Office Access 2007. Самоучитель. – М. Диалектика, 2008. – 464 с.

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Змістовий модуль І.

3.1.1. Тема 1-2. Вступ. Інформатика й інформаційні технології. Персональний комп’ютер.

3.1.1.1. Ознайомитись з історією розвитку ЕОМ.

3.1.1.2. Дослідити вклад українських вчених у розвиток комп’ютерної техніки.

3.1.1.3. Ознайомитись з сучасними тенденціями розвитку комп’ютерної техніки. Звіт у вигляді презентації.

3.1.2. Тема 3. Використання мережевих ресурсів та Інтернет ресурсів в навчальному процесі.

3.1.2.1. Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж.

3.1.2.2. Форуми та їх призначення.

3.1.2.3. Поняття про телеконференції, їх групи. Пошук потрібних нових груп.

3.1.2.4. Робота з пошуковими серверами, електронними бібліотеками.

3.1.2.5. Педагогічні можливості застосування ресурсів мережі Інтернет.

3.1.2.6. Використання ресурсів Інтернет в позакласній роботі. Поточний контроль у вигляді електронного тестування.

3.2. Змістові модулі ІІ.

3.2.1. Тема 4-5. Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Office Word.

3.2.1.1. Використання можливостей програми Microsoft Office Word для підготовки наочності.

3.2.1.2. Створити базу даних методичної матеріалів засобами Microsoft Office Word. Поточний контроль у вигляді електронного тестування.

3.3. Змістовий модуль III.

3.3.1. Тема 6-7. Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Office Excel.

3.3.1.1. Використання можливостей програми Microsoft Office Excel для підготовки наочності.

3.3.1.2. Створити базу даних методичної матеріалів засобами Microsoft Office Excel. Поточний контроль у вигляді електронного тестування.

3.4. Змістовий модуль IV.

3.4.1. Тема 6-7. Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Office Excel.

3.4.1.1. Використання можливостей програми Microsoft Office Excel для підготовки наочності.

3.4.1.2. Створити базу даних методичної матеріалів засобами Microsoft Office Excel. Поточний контроль у вигляді електронного тестування.

3.5. Змістовий модуль IV.

3.5.1. Тема 8-10. Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Office Access.

3.5.1.1. Використання можливостей програми Microsoft Office Access для підготовки наочності.

3.5.1.2. Створити базу даних методичної матеріалів засобами Test+, Test-W2. Поточний контроль у вигляді електронного тестування.

3.6. Змістовий модуль V.

3.6.1. Тема 11. Мультимедійні технології навчання.

3.6.1.1. Дидактичні особливості застосування мультимедійних технологій на уроках різних типів. Перевірка знань за допомогою комп’ютерів.

4. Методичне забезпечення курсу

4.1. 1) опорні конспекти лекцій; 2) навчальні посібники; 3) робоча навчальна програма; 4) збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; 5) засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); 6) презентації.

5. Питання до іспиту:

5.1. 1. Поняття інформації. Види інформації та їх властивості. Методи кодування інформації. Вимірювання інформації. 2. Джерела інформації, повідомлення, інформаційний шум. Інформаційні процеси. 3. Призначення та характеристика пристроїв персонального комп’ютера. Архітектура ПК. Складові системного блоку та характеристики його компонентів (системна плата, мікропроцесор, кеш-пам’ять, оперативна пам’ять). 4. Пам’ять. Види пам’яті. Накопичувачі (НГМД, НЖМД, СД). 5. Периферійні пристрої: принтер, сканер, модем, маніпулятори, монітор. 6. Програмне забезпечення ПК. Класифікація ПЗ . Прикладні програми та їх класифікація ОС Windows. Файлова система. Системне програмне забезпечення. 7. Робота з файлами, папками та ярликами. Сервісні операції. Форматування та дефрагментація диска. Архівація даних. 8. Комп’ютерні віруси. Захист від комп’ютерних вірусів. Класифікація комп’ютерних вірусів. 9. ОС Windows. Робота з об’єктами операційної ситеми. Загальна характеристика вікна. Меню „Пуск”. Складові робочого столу. ОС Windows. Програма „Проводник”. Керування папками, файлами та ярликами. 10. Налагодження робочого середовища операційної системи Windows. 11. Графічний редактор Paint. Робота з основними інструментами. 12. Стандартні програми ОС Windows: калькулятор, блокнот. 13. Робота з довідкою та пошуковою системою ОС Windows 14. Визначення та призначення комп’ютерних мереж. Поняття сервера, робочої станції. Класифікація комп’ютерних мереж. 15. Глобальна мережа. Загальні відомості. Приєднання до мережі Internet. Система адрес в мережі Internet. 16. Особливості роботи з браузером Internet Explorer. Налаштування роботи браузера. 17. Пошук в мережі Інтернет. Типи пошуку. Пошукові системи. Тематичні каталоги. 18. Електронна пошта. Призначення та можливості. Телеконференції. Електронні бібліотеки. 19. Освітні ресурси в мережі Інтернет. 20. Текстовий редактор Word. Інтерфейс MS Word 2007. Робота з документами: завантаження, збереження, пошук. Редагування та форматування символів в MS Word. 21. ТР MS Word. Редагування та форматування абзаців. Основні параметри форматування розділів. 22. ТР MS Word. Використання таблиць в MS Word. Виділення окремих елементів таблиці в MS Word. Форматування таблиць в MS Word. Автоформат таблиці. Перетворення тексту в таблицю в MS Word. 23. Обчислення в таблицях в MS Word. Об’єднання комірок таблиці. Розбиття елементів таблиці. 24. Робота з малюнками в MS Word. Редагування малюнків в MS Word. 25. Програма MS Graph. Призначення і використання. Редагування діаграми в MS Word 26. Програма MS Equation. Призначення і використання. Введення математичних формул і рівнянь в MS Word. 27. Використання нумерованих та маркірованих списків в MS Word. Додавання в тексті графічних об’єктів Word Art. 28. Табличний процесор MS Excel. Загальні відомості. Структура робочої книги. Робота з книгами: завантаження, збереження, пошук. 29. Формування та редагування робочого аркуша. Робота з аркушами в MS Excel. Типи даних, які можуть бути введеними в комірки робочої книги MS Excel. Регулювання розміру комірок в MS Excel. 30. Типи посилань на комірки та діапазони комірок в MS Excel. Автозаповнення клітинок в MS Excel. Створення власного списку автозаповнення. 31. Організація обчислень. Абсолютна та відносна адресація в MS Excel. Використання функцій в MS Excel. 32. MS Excel. Побудова графіків та діаграм. Параметри діаграми в MS Excel. Редагування діаграми в MS Excel. Типи діаграм. Ряди даних. Легенда в MS Excel. 33. Робота зі списками. Сортування. Фільтрація. Впорядкування даних в MS Excel. Можливості автофільтра в MS Excel. Пошук записів за допомогою форми введення даних в MS Excel. 34. Поняття макросу. Застосування макросів в MS Excel. 35. База даних. Система управління базами даних. Об’єкти СУБД MS Access. Режими роботи СУБД MS Access. Ключові поля. Зв’язки між таблицями. Схема даних. 36. Запити СУБД MS Access. Види запитів. Порядок створення запитів. Види умов у запитах. Розрахункові запити. 37. Форми СУБД MS Access. Режими створення форм. 38. Звіти СУБД MS Access. 39. Програма MS PowerPoint. Загальні відомості. Структура презентації. Режими роботи в програмі. Робота з файлами: завантаження, збереження, пошук. 40. MS PowerPoint. Налаштування анімації. Використання тригерів. 41. MS PowerPoint. Кольорові схеми оформлення. Створення власної кольорової схеми. 42. MS PowerPoint. Використання графічних об’єктів. 43. Вимоги до електронних презентацій створених в програмі MS PowerPoint 44. MS Publisher. Призначення та можливості. Особливості інтерфейсу.

6. Модуль 1

6.1. ЛЕКЦІЯ 1

6.1.1. Інформація та інформаційні технології. Характеристика і класифікація засобів комп’ютерної техніки. Windows як операційна система.

6.1.2. Основні поняття

6.1.2.1. інформація, шум, інформаційні процеси, інформатика, архітектура ПК, процесор, пам’ять, пристрої введення та виведення інформації, операційна система, функції ОС, файли, папки, шлях до файлу, види вікон, їх основні елементи, панель управління.

6.2. ЛЕКЦІЯ 2

6.2.1. Використання мережевих та Інтернет ресурсів у навчальному процесі

6.2.2. Основні поняття

6.2.2.1. комп’ютерна мережа, браузер, адресація в Інтернет, web-сторінка, web-простір, служби Інтернет, завантаження файлів, збереження web- сторінок, створення закладок, тощо.

6.3. Лабораторна робота № 1

6.3.1. Операційна система Microsoft Windows XP. Робота з файлами, папками, ярликами. Програма Провідник. Налаштування робочого середовища операційної системи Windows

6.3.2. Основні поняття

6.3.2.1. • операційна система;

6.3.2.2. • типи операційних систем;

6.3.2.3. • вікно;

6.3.2.4. • типи вікон;

6.3.2.5. • файл;

6.3.2.6. • ім’я файлу;

6.3.2.7. • тип файлу та його розширення;

6.3.2.8. • каталог, папка;

6.3.2.9. • ієрархія папок (дерево);

6.3.2.10. • піктограма;

6.3.2.11. • ярлик;

6.3.2.12. • маска пошуку;

6.3.2.13. • комбінації клавіш;

6.3.2.14. панель управління;

6.3.2.15. • утиліти;

6.3.2.16. • панель задач;

6.3.2.17. • системний час;

6.3.2.18. • системна дата;

6.3.2.19. • звукова схема;

6.3.2.20. • фон;

6.3.2.21. • заставка.

6.4. Лабораторна робота № 2

6.4.1. Робота зі стандартними програмами ОС Windows.

6.4.2. Основні поняття

6.4.2.1. • графічний редактор;

6.4.2.2. • типи графічних зображень;

6.4.2.3. • панель інструментів Paint;

6.4.2.4. • палітра;

6.4.2.5. • калькулятор;

6.4.2.6. • редактор тексту;

6.4.2.7. • регістр;

6.4.2.8. • форматування;

6.4.2.9. • табуляція;

6.4.2.10. • механізм вбудовування;

6.4.2.11. • механізм зв’язування.

6.5. Лабораторна робота № 3

6.5.1. Робота з сервісними програмами. Антивірусні програми, програми архіватори.

6.5.2. Основні поняття

6.5.2.1. • комп’ютерний вірус;

6.5.2.2. • антивірусні програми;

6.5.2.3. • види антивірусних програм;

6.5.2.4. • оновлення антивірусних баз;

6.5.2.5. • сканування на наявність вірусів;

6.5.2.6. • архів;

6.5.2.7. • програма архіватор;

6.5.2.8. • саморозпаковуючийся архів;

6.5.2.9. • багатотомний архів;

6.5.2.10. • форматування;

6.5.2.11. • дефрагментація;

6.5.2.12. • томи, доріжки, кластери.

6.6. Лабораторна робота № 4

6.6.1. Налаштування роботи в мережі Інтернет. Пошук в мережі Інтернет. Робота з електронною поштою.

6.6.2. Основні поняття

6.6.2.1. програма – браузер;

6.6.2.2. • веб-сайт;

6.6.2.3. • URL – адреса;

6.6.2.4. • пошукова машина;

6.6.2.5. • пошуковий каталог;

6.6.2.6. • розширений пошук;

6.6.2.7. • швидкий пошук;

6.6.2.8. • папка Обране;

6.6.2.9. • електронна пошта;

6.6.2.10. • e-mail;

6.6.2.11. • поштовий сервер;

6.6.2.12. • поштова скринька;

6.6.2.13. • електронний лист;

6.6.2.14. • відправлені і надіслані листи;

6.6.2.15. • чернетки;

6.6.2.16. • фільтри.

6.7. Лабораторна робота № 5

6.7.1. Використання пошукових систем та тематичних каталогів при роботі з навчальною інформацією у мережі Internet

6.7.2. Основні поняття

6.7.2.1. • портал;

6.7.2.2. • пошукові машини;

6.7.2.3. • тематичні каталоги;

6.7.2.4. • освітні ресурси.

6.8. Лабораторна робота № 6

6.8.1. Словники, перекладачі, енциклопедії, електронні бібліотеки, освітні ресурси.

6.8.2. Основні поняття

6.8.2.1. • електронні словники;

6.8.2.2. • он-лайн перекладачі;

6.8.2.3. • електронні енциклопедії.

7. Модуль 2

7.1. ЛЕКЦІЯ 3

7.1.1. Особливості використання та можливості застосування прикладних програм MS Office

7.1.2. Основні поняття

7.1.2.1. текстовий процесор Word, пошук та заміна, редагування, форматування об’єктів, стиль, авто фігури, електронні таблиці MS Excel, сортування даних, графічні об’єкти, діаграми, список автозаповнення, формула, функція, легенда, макрос, тощо.

7.2. Лабораторна робота № 7

7.2.1. Опрацювання навчальної інформації засобами Microsoft Office Word

7.2.2. Основні поняття

7.2.2.1. • основні елементи документа;

7.2.2.2. • комбінації клавіш;

7.2.2.3. • автозбереження;

7.2.2.4. • резервні копії документів;

7.2.2.5. • режими відображення документів;

7.2.2.6. • пошук текстових документів за різними критеріями;

7.2.2.7. • заміна тексту;

7.2.2.8. • захист документа.

7.3. Лабораторна робота № 8

7.3.1. Форматування символів та абзаців засобами MS Word

7.3.2. Основні поняття

7.3.2.1. • опції редагування;

7.3.2.2. • параметри форматування символів;

7.3.2.3. • параметри форматування абзацу;

7.3.2.4. • вирівнювання;

7.3.2.5. • відступ;

7.3.2.6. • міжрядковий та міжсимвольний інтервали;

7.3.2.7. • розміщення на сторінці;

7.3.2.8. • табуляція;

7.3.2.9. • обрамлення та заповнення;

7.3.2.10. • список;

7.3.2.11. • мітки;

7.3.2.12. • гіперпосилання;

7.3.2.13. • колонтитули;

7.3.2.14. • нумерація сторінок;

7.3.2.15. • копіювання формату абзацу;

7.3.2.16. • орфографія, граматика, тезаурус.

7.4. Лабораторна робота № 9

7.4.1. Робота з таблицями в MS Word.

7.4.2. Основні поняття

7.4.2.1. • елемент таблиці;

7.4.2.2. • рядок таблиці;

7.4.2.3. • стовпчик таблиці;

7.4.2.4. • маркер окремої комірки;

7.4.2.5. • сітка таблиці;

7.4.2.6. • виділення окремих елементів таблиці;

7.4.2.7. • властивості таблиці;

7.4.2.8. • панель інструментів для роботи з таблицями.

7.5. Лабораторна робота № 10

7.5.1. Робота з об’єктами в MS Word

7.5.2. Основні поняття

7.5.2.1. • малюнки, фігури;

7.5.2.2. • бібліотека ClipArt;

7.5.2.3. • обрамлення малюнка;

7.5.2.4. • рамка, напис;

7.5.2.5. • властивості фігур;

7.5.2.6. • стрічка Формат;

7.5.2.7. • впорядкування фігур;

7.5.2.8. • WordArt;

7.5.2.9. • колонки.

7.6. Лабораторна робота № 11

7.6.1. Створення дидактичних матеріалів засобами MS Word

7.6.2. Основні поняття

7.6.2.1. план-конспект уроку

7.7. Лабораторна робота № 12

7.7.1. Створення дидактичних матеріалів засобами MS Word

7.7.2. Основні поняття

7.7.2.1. • ребуси

7.8. Лабораторна робота № 13

7.8.1. Створення дидактичних матеріалів засобами MS Word

7.8.2. Основні поняття

7.8.2.1. дидактичні картки

8. Модуль 3

8.1. Лабораторна робота № 14

8.1.1. Введення та редагування даних MS Excel

8.1.2. Основні поняття

8.1.2.1. • інтерфейс вікна;

8.1.2.2. • налаштування параметрів програми;

8.1.2.3. • книга;

8.1.2.4. • комірка;

8.1.2.5. • формат комірки;

8.1.2.6. • редагування даних;

8.1.2.7. • форматування даних;

8.1.2.8. • рядок формул;

8.1.2.9. • формула;

8.1.2.10. • списки автозаповнення;

8.1.2.11. • авто заповнення;

8.1.2.12. • діапазон клітин.

8.2. Лабораторна робота № 15

8.2.1. Форматування таблиць засобами MS Excel

8.2.2. Основні поняття

8.2.2.1. • типи даних;

8.2.2.2. вирівнювання;

8.2.2.3. об'єднання комірок;

8.2.2.4. • форматування тексту;

8.2.2.5. • форматування символу;

8.2.2.6. • копіювання формату;

8.2.2.7. • автоформат;

8.2.2.8. • умовне форматування.

8.3. Лабораторна робота № 16

8.3.1. Функції, формули, діаграми в MS Excel.

8.3.2. Основні поняття

8.3.2.1. імена клітин;

8.3.2.2. • відносна, абсолютна та змішана адресація;

8.3.2.3. • формула;

8.3.2.4. • арифметичні та логічні операції;

8.3.2.5. • функція;

8.3.2.6. • стандартні функції;

8.3.2.7. • діаграма;

8.3.2.8. • майстер функцій.

8.4. Лабораторна робота № 17.

8.4.1. Робота зі списками в MS Excel

8.4.2. Основні поняття

8.4.2.1. • список;

8.4.2.2. • форма введення даних;

8.4.2.3. • сортування даних ;

8.4.2.4. • фільтрація даних;

8.4.2.5. • авто фільтр;

8.4.2.6. • розширений фільтр;

8.5. Лабораторна робота № 18-19

8.5.1. Створення дидактичних матеріалів на базі MS Excel

8.5.1.1. Основні поняття

8.5.1.1.1. макроси.

8.6. Лабораторна робота № 20

8.6.1. Створення тестів в MS Excel

9. Модуль 4

9.1. ЛЕКЦІЯ 4

9.1.1. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Система управління базами даних Microsoft Office Access

9.1.2. Основні поняття

9.1.2.1. • Загальні відомості про програму

9.1.2.2. • Етапи проектування бази даних

9.1.2.3. • Типи та властивості полів

9.1.2.4. • Маски введення даних, списки підстановки

9.1.2.5. • Створення таблиці

9.1.2.6. • Введення записів

9.1.2.7. • Робота з даними таблиці

9.1.2.8. • Встановлення ключа та створення індексів для таблиці БД

9.1.2.9. • Встановлення зв’язків між таблицями

9.1.2.10. • Створення і відкриття запитів (сортування блоків даних у запиті, запит з параметром, обчислювальні поля в запитах, підсумкові запити, перехресні запити);

9.1.2.11. • Створення форм та звітів

9.2. Лабораторна робота № 21

9.2.1. Створення тестів у програмах Test-W2 та test+.

9.2.2. Основні поняття

9.2.2.1. • тести;

9.2.2.2. • типи тестових запитань;

9.2.2.3. • основні вимоги до тестів;

9.2.2.4. • тестові засоби навчання;

9.2.2.5. • методика використання тестів на уроках;

9.2.2.6. • розробка фрагменту уроку з використання тестових засобів навчання.

9.3. Лабораторна робота № 22.

9.3.1. Створення он-лайн тестів.

9.3.2. Основні поняття

9.3.2.1. • тести;

9.3.2.2. • типи тестових запитань;

9.3.2.3. • основні вимоги до тестів;

9.3.2.4. • тестові засоби навчання;

9.3.2.5. • методика використання тестів на уроках;

9.3.2.6. • розробка фрагменту уроку з використання тестових засобів навчання.

9.4. Лабораторна робота № 23

9.4.1. Системи управління базами даних MS Access. Робота з таблицями. Встановлення зв’язків між таблицями.

9.4.2. Основні поняття

9.4.2.1. • таблиця;

9.4.2.2. • типи даних;

9.4.2.3. • ключові поля та зв’язування таблиць;

9.4.2.4. • типи зв’язків;

9.4.2.5. • схема даних.

9.5. Лабораторна робота № 24

9.5.1. Створення запитів MS Access.

9.5.2. Основні поняття

9.5.2.1. • запит;

9.5.2.2. • запит з параметром;

9.5.2.3. • обчислювальні поля;

9.5.2.4. • підсумкові запити;

9.5.2.5. • перехресні запити.

9.6. Лабораторна робота № 25

9.6.1. Створення форм і звітів бази даних MS Access

9.6.2. Основні поняття

9.6.2.1. • форми;

9.6.2.2. • елементи форми;

9.6.2.3. • форми для зв’язаних таблиць;

9.6.2.4. • звіти.

10. Модуль 5

10.1. ЛЕКЦІЯ 5

10.1.1. Мультимедійні технології навчання

10.1.2. Основні поняття

10.1.2.1. презентація, слайд, режим перегляду, анімація, перехід між слайдами, гіперпосилання, управляючі кнопки, оформлення слайду; публікація, буклет, макет публікації.

10.2. Лабораторна робота № 26

10.2.1. Створення презентацій в MS PowerPoint

10.2.2. Основні поняття

10.2.2.1. • презентація;

10.2.2.2. • слайд-шоу;

10.2.2.3. • структура;

10.2.2.4. • макет слайду;

10.2.2.5. • створення презентації;

10.2.2.6. • параметри сторінки;

10.2.2.7. • орієнтація слайду;

10.2.2.8. • кольорова схема;

10.2.2.9. • створення власної кольорової схеми;

10.2.2.10. • фотоальбом;

10.2.2.11. • керування показом слайдів;

10.2.2.12. • колонтитули;

10.2.2.13. • використання вбудованих об’єктів (рисунки, фігури, звук, відео, WordArt).

10.3. Лабораторна робота № 27

10.3.1. Робота з анімацією MS PowerPoint.

10.3.2. Основні поняття

10.3.2.1. • анімація;

10.3.2.2. • налаштування анімації;

10.3.2.3. • ефекти анімації;

10.3.2.4. • тригери;

10.3.2.5. • зміна слайдів.

10.4. Лабораторна робота № 28

10.4.1. Створення дидактичних матеріалів на базі MS PowerPoint

10.4.2. Основні поняття

10.4.2.1. • план-конспект;

10.4.2.2. • гіперпосилання;

10.4.2.3. • управляючі кнопки.

10.5. Лабораторна робота № 29

10.5.1. Створення дидактичних матеріалів на базі MS PowerPoint

10.5.2. Основні поняття

10.5.2.1. • презентація-гра;

10.5.2.2. • тригери;

10.5.2.3. • управляючі кнопки;

10.5.2.4. • гіперпосиланняю

10.6. Лабораторна робота № 30

10.6.1. Використання MS Publisher у навчальному процесі

10.6.2. Основні поняття

10.6.2.1. • типи публікацій;

10.6.2.2. • публікація;

10.6.2.3. • буклет;

10.6.2.4. • календар;

10.6.2.5. • веб-сайт;

10.6.2.6. • способи збереження публікацій;

10.6.2.7. • макети;

10.6.2.8. • налаштування кольорових схем;

10.6.2.9. • налаштування шрифтових схем;

10.6.2.10. • параметри сторінки.