gospodarka rynkowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
gospodarka rynkowa by Mind Map: gospodarka rynkowa

1. systemy rynkowe

1.1. gospodarka rynkowa - kapitalizm, własność prywatna

1.2. gospodarka centralnie planowana socjalizm, własność państwowa

2. interwencjonizm państwowy

2.1. doktrynę ekonomiczną promującą aktywne zaangażowanie państwa w procesy gospodarcze

2.2. np. polityka budżetowa oraz monetarna, inwestycje państwowe, dotacje, protekcjonizm oraz regulacja cen

3. popyt

3.1. ilość dobra, którą nabywcy chcą i mogą kupić po danej cenie w określonym czasie

4. podaż

4.1. Podaż definiujemy jako ilość dobra, którą dostawcy chcą i mogą dostarczyć na rynek w określonym czasie.

5. mechanizm rynkowy

5.1. proces obejmujący działania podmiotów na rynku wyniku której dochodzi do równowagę rynkową (wielkość popytu równa wartości podaży)

6. prawo popytu i podaży

6.1. wzrost ceny popyt rośnie podaż maleje

6.2. spadek ceny popyt maleje podaż rośnie

7. cykl koniunkturalny

7.1. okresowe wahania podstawowych mierników gospodarczych w górę i dół od głównego długookresowego trendu

8. Bank Centralny

8.1. funkcje

8.1.1. funkcja kredytowa

8.1.2. funkcja pieniężna

8.1.3. funkcja lokacyjna

8.2. działania

8.2.1. prowadzenie polityki pieniężnej,

8.2.2. działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego

8.2.3. działalność emisyjna

9. rola rynku w gospodarce

9.1. ustalenie stanów równowagi cen, stawki, płac

9.1.1. rynek jest weryfikatorem społecznej przydatności produkcji i jednocześnie mechanizmem dostosowywania produkcji do potrzeb (dopiero na rynku okazuje się, czy dana produkcja znalazła uznanie potencjalnych nabywców)

10. funkcje rynku

10.1. najważniejsza dla konsumenta to informacja o danym produkcie

10.1.1. dowiadujemy się np. od jakiego producenta pochodzi produkt, do czego służy i jakiej jest jakości.

10.2. funkcje:

10.2.1. informacyjną

10.2.1.1. polega na tym, że rynek stanowi źródło informacji zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających. Kupującym rynek dostarcza danych o ilości i cenach dóbr na nim dostępnych, a sprzedającym – o popycie na oferowane dobra lub usługi.

10.2.2. równowagi

10.2.2.1. polega na równoważeniu poziomu i struktury poszczególnych elementów rynku popytu, podaży przez informowanie kupujących i sprzedających o parametrach popytu i podaży oraz poziomie cen.

10.2.3. akceptacji towarów i usług

10.2.3.1. rynek przyczynia się do ewaluacji (określenia wartości) wytworzonych produktów i świadczonych usług. W sytuacji, gdy produkt lub usługa nie zostaną zaakceptowane przez konsumentów, konieczne jest ich wycofanie z rynku.

10.2.4. alokacyjna

10.2.4.1. polega na tym, że na rynku ma miejsce proces alokacji, czyli podziału zasobów (pracy, ziemi, kapitału) pomiędzy te zastosowania, które są najbardziej efektywne i przynoszą

11. klasyfikacja rynku

11.1. rynek dóbr i usług konsumpcyjnych

11.1.1. przedmiotem kupca prod. zaspokajające klienta

11.2. rynek czynników produkcji

11.3. rynek finansowy

12. rynek

12.1. producenta

12.1.1. sprzedawca w sytuacji uprzywilejowanej ustala warunki, wysoki popyt

12.2. konsumenta

12.2.1. kupujący wybiera towary spośród oferowanych przez różnych producentów i wybierać najlepsze jakościowo/cenowo, wysoka podaż

13. budżet państwa

13.1. podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa, uchwalany na okres roku budżetowego.

13.1.1. Jako dochody budżetu państwa uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe, dochody jednostek budżetowych oraz dochody zagraniczne.