REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH by Mind Map: REGULAMIN ORGANIZACYJNY  AKADEMII EKONOMICZNEJ   IM. KAROLA ADAMIECKIEGO   W KATOWICACH

1. ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA AKADEMII

1.1. § 17 Senat

1.1.1. 1. Senat Akademii sprawuje funkcje stanowiące, opiniodawcze oraz nadzorcze w zakresie określonym przepisami ustawy oraz statutu.

1.1.2. 2. Skład i kompetencje Senatu określają przepisy ustawy.

1.1.3. 3. Posiedzeniom Senatu przewodniczy rektor lub z jego upoważnienia prorektor.

1.1.4. 4. Tryb działania Senatu określa regulamin uchwalony przez Senat.

1.2. § 18 Rektor

1.2.1. 1. Rektor kieruje działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Akademii.

1.2.2. 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów.

1.2.3. 3. Kompetencje Rektora określają przepisy ustawy, statutu oraz innych przepisów prawnych regulujących zadania, obowiązki i uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji kierownika jednostki oraz przełoŜonego wszystkich pracowników, w szczególności w zakresie:

1.2.3.1. a)

1.2.3.1.1. organizacyjnego rozwoju Akademii,

1.2.3.2. b)

1.2.3.2.1. współpracy z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej,

1.2.3.3. c)

1.2.3.3.1. polityki zatrudnieniowej i płacowej,

1.2.3.4. d)

1.2.3.4.1. finansów Akademii,

1.2.3.5. e)

1.2.3.5.1. polityki inwestycyjnej,

1.2.3.6. f)

1.2.3.6.1. koordynacji planowania i sprawozdawczości oraz sporządzania informacji i analiz dla potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych

1.2.3.7. g)

1.2.3.7.1. spraw obronnych,

1.2.3.8. h)

1.2.3.8.1. spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

1.2.3.9. i)

1.2.3.9.1. kontroli wewnętrznej,

1.2.3.10. j)

1.2.3.10.1. bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.2.4. 4. Rektor kieruje działalnością Akademii przy pomocy:

1.2.4.1. a) Prorektora ds. Edukacji,

1.2.4.2. b) Prorektora ds. Nauki,

1.2.4.3. c) Prorektora ds. Organizacyjnych

1.2.4.4. d) Dziekanów wydziałów

1.2.4.5. e) Kanclerza

1.3. § 19 Prorektorzy

1.3.1. 1. Szczegółowy zakres działania Prorektorów określa Rektor w drodze zarządzenia, informując o tym Senat i społeczność akademicką.

1.3.2. 2. Do zadań Prorektorów należy:

1.3.2.1. a)

1.3.2.1.1. a) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z nadzorowaną działalnością, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla organów kolegialnych, Rektora, Dziekana i Kanclerza,

1.3.2.2. b)

1.3.2.2.1. b) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach środków przydzielonych na nadzorowaną działalność w planie rzeczowo – finansowym Akademii, w tym wynikających z udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych, w wysokościach określonych w pisemnych pełnomocnictwach Rektora,

1.3.2.3. c)

1.3.2.3.1. c) wykonywanie uprawnień Akademii jako strony umów cywilnoprawnych, w granicach określonych zakresem działania i pełnomocnictwem oraz w ramach posiadanych na ten cel środków,

1.3.2.4. d)

1.3.2.4.1. d) rozpatrywanie (mieszczących się w zakresie kompetencji) odwołań pracowników i studentów od decyzji Dziekanów,

1.3.2.5. e)

1.3.2.5.1. e) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz akceptowanie wniosków kierowników tych jednostek w sprawach zatrudniania pracowników jednostki,

1.3.2.6. f)

1.3.2.6.1. f) określanie zakresów zadań dla kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,

1.3.2.7. g)

1.3.2.7.1. g) ocena pracy kierowników i pracowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wnioskowanie w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych jednostek. Akceptacja wniosków kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych dotyczących nagradzania, karania i zwalniania pracowników jednostki,

1.3.2.8. h)

1.3.2.8.1. h) wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk administracyjnych w ramach podległego pionu.

1.3.3. 3. Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za:

1.3.3.1. a) realizację powierzonych im zadań,

1.3.3.2. b) skutki finansowe podjętych decyzji,

1.3.3.3. c) naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

1.3.3.4. d) czynności związane z procesem zamówień publicznych, zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicznych.

1.3.4. 4. Główne zadania Prorektora ds. edukacji:

1.3.4.1. a)

1.3.4.1.1. koordynacja działań związanych z: − realizacją procesu dydaktycznego Akademii, − organizacją studiów dla studentów cudzoziemców, − uprawnieniami wydziałów do prowadzenia, powoływania nowych kierunków studiów oraz ich akredytacją,

1.3.4.2. b)

1.3.4.2.1. nadzór nad realizacją: − uchwał podejmowanych przez Senat oraz decyzji i zarządzeń rektora, odnoszących się do procesu kształcenia i spraw studenckich, − planu rzeczowo – finansowego, w części dotyczącej działalności naukowej, kulturalnej i społecznej studentów oraz nad świadczeniami pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

1.3.4.3. c)

1.3.4.3.1. inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji studiów, wdraŜania nowych technologii kształcenia i wyposaŜenia technicznego dydaktyki, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

1.3.4.4. d)

1.3.4.4.1. organizacja rekrutacji na wszystkie systemy studiów oraz nadzorowanie jej przebiegu, przewodniczenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz współpraca i kontrola prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

1.3.4.5. e)

1.3.4.5.1. organizacja roku akademickiego,

1.3.4.6. f)

1.3.4.6.1. wspieranie działalności kół naukowych, organizacji, stowarzyszeń i klubów studenckich,

1.3.4.7. g)

1.3.4.7.1. współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie spraw studenckich (w tym pomocy materialnej dla studentów oraz domów studenckich).

1.3.5. 5. Główne zadania Prorektora ds. nauki:

1.3.5.1. a) koordynacja:

1.3.5.1.1. − działalności naukowo – badawczej, − przedsięwzięć w zakresie organizacji krajowych konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów i warsztatów oraz współpraca z instytucjami naukowymi, jednostkami administracyjnymi, gospodarczymi i samorządowymi, − działalności międzynarodowej w zakresie międzynarodowych programów badawczych,

1.3.5.2. b) nadzór nad:

1.3.5.2.1. − realizacją działalności naukowo – badawczej, − wydatkowaniem środków przeznaczonych na finansowanie działalności naukowej i badawczej podległych jednostek organizacyjnych,

1.3.5.3. c) promowanie potencjału naukowego pracowników Akademii w środowisku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

1.3.6. 6. Główne zadania Prorektora ds. organizacyjnych:

1.3.6.1. a) koordynacja działań związanych z:

1.3.6.1.1. − organizacją i rozwojem Akademii, − informatyzacją Akademii, − promocją studentów i absolwentów na rynku pracy, poszerzaniem kontaktów i organizacją współpracy z absolwentami oraz tworzeniem trwałych form współpracy ze środowiskiem gospodarczym,

1.3.6.2. b) nadzór nad:

1.3.6.2.1. − tworzeniem i realizacją wieloletnich oraz rocznych planów działalności Akademii, jak równieŜ nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów bazy lokalowej, − ochroną danych osobowych i informacji niejawnych, − kształceniem młodej kadry naukowo – dydaktycznej,

1.3.6.3. c) współpraca z Radą UŜytkowników Sieci ŚASK.

1.4. § 20 Wydziały

1.4.1. 1. W Akademii funkcjonują podstawowe jednostki organizacyjne:

1.4.1.1. a) Wydział Ekonomii,

1.4.1.2. b) Wydział Finansów i Ubezpieczeń,

1.4.1.3. c) Wydział Zarządzania,

1.4.1.4. d) Wydział Informatyki i Komunikacji.

1.4.2. 2. Wydział realizuje zadania naukowe w ramach określonych dyscyplin nauk ekonomicznych a także dydaktyczne w zakresie prowadzonych kierunków studiów na wydziale oraz przedmiotów na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały.

1.4.3. 3. Organizację wydziału oraz zasady działania jego organów i jednostek organizacyjnych określają zapisy Rozdziału IV Regulaminu (§ 23 - § 29).

1.5. § 21 Kanclerz

1.5.1. 1. Kanclerza zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu Akademii.

1.5.2. 2. Zadania i kompetencje Kanclerza określają przepisy ustawy, Statut, niniejszy Regulamin (§ 4 - § 8) oraz pełnomocnictwa udzielone przez Rektora.

1.5.3. 3. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców, w tym Kwestora, których jest bezpośrednim przełożonym. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności zastępców określa Kanclerz z uwzględnieniem art. 82 ust. 1 ustawy i § 22 niniejszego Regulaminu.

1.6. § 22 Zastępcy Kanclerza

1.6.1. 1. Zastępcami Kanclerza są:

1.6.1.1. a) Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor,

1.6.1.2. b) Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych,

1.6.1.3. c) Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych.

1.6.2. 2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Akademii, odpowiada za planowanie, prowadzenie i organizację całokształtu prac związanych z obsługą finansowo-księgową działalności Akademii oraz prowadzenie jej gospodarki finansowej.

1.6.3. 3. Do zadań Kwestora należy:

1.6.3.1. a) prowadzenia rachunkowości Akademii,

1.6.3.2. b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

1.6.3.3. c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,

1.6.3.4. d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

1.6.4. 4. Do uprawnień Kwestora należy:

1.6.4.1. a)

1.6.4.1.1. odmowa podpisania dokumentu w przypadku stwierdzenia jego nierzetelności lub jeżeli ujęte w dokumencie zobowiązanie nie posiada pokrycia finansowego albo nie jest ujęte w planie rzeczowo–finansowym,

1.6.4.2. b)

1.6.4.2.1. dokonywanie zwrotu dokumentu w celu usunięcia nieprawidłowości formalno- rachunkowych (skutki zwłoki w realizacji dokumentu obciąŜają odpowiednio pracownika odpowiedzialnego za jego przygotowanie i kierownika jednostki),

1.6.4.3. c)

1.6.4.3.1. Żądanie od innych jednostek (służb) przedłożenia dokumentów źródłowych udzielania informacji pisemnych, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

1.6.4.4. d)

1.6.4.4.1. Żądanie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących sporządzania dokumentów finansowych, obiegu i kontroli tych dokumentów, sprawowania kontroli funkcjonalnej oraz informacji finansowych,

1.6.4.5. e)

1.6.4.5.1. występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, wykraczającej poza zakres działania głównego księgowego,

1.6.4.6. f)

1.6.4.6.1. występowanie z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji słuŜbowych lub pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej pracownika odpowiedzialnego za powstanie nieprawidłowości.

1.6.5. 5. Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:

1.6.5.1. a)

1.6.5.1.1. organizowanie i prowadzenie procesu planowania inwestycyjnego zgodnie z przyjętą strategią i programami rozwoju Akademii,

1.6.5.2. b)

1.6.5.2.1. opracowywanie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich i innych,

1.6.5.3. c)

1.6.5.3.1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i racjonalnym wykorzystaniem taboru samochodowego, zgodnie z ustalonymi zasadami,

1.6.5.4. d)

1.6.5.4.1. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków produkcji materiałów dydaktycznych i wydawnictw naukowych,

1.6.5.5. e)

1.6.5.5.1. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych, zgodnie z odrębnie udzielonymi pełnomocnictwami i zakresem kompetencji.

1.6.6. 6. Do uprawnień Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych należy:

1.6.6.1. a)

1.6.6.1.1. reprezentowanie Akademii w sprawach mieszczących się w zakresie powierzonych do realizacji zadań,

1.6.6.2. b)

1.6.6.2.1. zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie powierzonych do realizacji zadań w ramach pełnomocnictw udzielonych przez rektora (na wniosek kanclerza), a w ramach dodatkowo udzielonego upoważnienia np. zawieranie umów zleceń, umów o dzieło oraz zlecanie odbycia podróży służbowej,

1.6.6.3. c)

1.6.6.3.1. zatwierdzanie dowodów do wypłaty oraz podpisywanie czeków i poleceń przelewów,

1.6.6.4. d)

1.6.6.4.1. składników mienia oraz przyjęcia lub dokonania darowizny rzeczowej,

1.6.6.5. e)

1.6.6.5.1. wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych w podległych jednostkach organizacyjnych,

1.6.6.6. f)

1.6.6.6.1. opiniowanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie ocen, wnioskowanie o udzielanie kar i nagradzanie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pracy

1.6.6.7. g)

1.6.6.7.1. wstępowanie do kierowników jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład kierowanego pionu o przygotowanie opracowań i materiałów związanych z planowanymi inwestycjami (potrzeb jednostki, analiz, programów uŜytkowych, danych technicznych i funkcjonalnych, uzasadnień, analiz wykorzystania itp.) i sprawozdawczości z wykonania,

1.6.6.8. h)

1.6.6.8.1. występowanie z wnioskami o wydanie zarządzeń i innych uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia działalności wraz z projektami rozwiązań ogólnych i szczegółowych.

1.6.7. 7. Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych, dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:

1.6.7.1. a)

1.6.7.1.1. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Akademii,

1.6.7.2. b)

1.6.7.2.1. utrzymanie pełnej sprawności technicznej budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich posiadanych obiektach, w tym obiektach działalności socjalnej i kulturalnej studentów,

1.6.7.3. c)

1.6.7.3.1. racjonalną gospodarkę energetyczną i zapewnienie dostawy mediów,

1.6.7.4. d)

1.6.7.4.1. tworzenie określonych przepisami warunków ochrony mienia Akademii i zabezpieczenia pomieszczeń,

1.6.7.5. e)

1.6.7.5.1. realizację planów poprawy warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego,

1.6.7.6. f)

1.6.7.6.1. utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego oraz zapewnienie funkcjonowania służb utrzymania czystości i ochrony obiektów,

1.6.7.7. g)

1.6.7.7.1. organizowanie działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami i narzędziami,

1.6.7.8. h)

1.6.7.8.1. przygotowanie Akademii do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, zagrożenia powodziowego itp.),

1.6.7.9. i)

1.6.7.9.1. zapewnianie funkcjonowania Akademii w dni wolne od pracy (w zakresie: ochrony obiektów, utrzymania porządku i czystości, usuwania awarii i nadzoru administracyjno-technicznego),

1.6.7.10. j)

1.6.7.10.1. zapewnianie technicznego wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych,

1.6.7.11. k)

1.6.7.11.1. zapewnianie sprawnego i funkcjonalnego systemu łączności telekomunikacyjnej.

1.6.8. 8. Do stałych uprawnień Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych należy:

1.6.8.1. b)

1.6.8.1.1. zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie powierzonych do realizacji zadań w ramach pełnomocnictw udzielonych przez rektora (na wniosek kanclerza), a w ramach dodatkowo udzielonego upoważnienia np. zawieranie umów zleceń, umów o dzieło oraz zlecanie odbycia podróży służbowej,

1.6.8.2. c)

1.6.8.2.1. zatwierdzanie dowodów do wypłaty oraz podpisywanie czeków i poleceń przelewów,

1.6.8.3. d)

1.6.8.3.1. wnioskowanie lub opiniowanie wniosków o nabycie lub zbycie przez Akademię składników mienia oraz przyjęcia lub dokonania darowizny rzeczowej,

1.6.8.4. e)

1.6.8.4.1. wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych w podległych jednostkach organizacyjnych,

1.6.8.5. f)

1.6.8.5.1. opiniowanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie ocen, wnioskowanie o udzielanie kar i nagradzanie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pracy,

1.6.8.6. g)

1.6.8.6.1. występowanie z wnioskami o wydanie zarządzeń i innych uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia działalności wraz z projektami rozwiązań ogólnych i szczegółowych.

2. ROZDZIAŁ IV. WYDZIAŁ I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

2.1. Rada Wydziału

2.1.1. 1. Rada Wydziału pełni funkcje stanowiące, nadzorujące i opiniodawcze w sprawach dotyczących wydziału.

2.1.2. 2. Skład Rady Wydziału określają przepisy ustawy i statutu.

2.1.3. 3. Tryb działania Rady Wydziału określa regulamin uchwalony przez Radę Wydziału.

2.2. Dziekan

2.2.1. 1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz w granicach określonych ustawą i statutem. Dziekan jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału.

2.2.2. 2. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy oraz statutu.

2.2.3. 3. Dziekan realizuje swoje zadania przy pomocy Prodziekanów oraz określa ich zadania i kompetencje.

2.2.4. 4. Dziekan sprawuje nadzór nad administracją i rozporządzaniem środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji wydziału oraz podejmuje decyzje w zakresie nienależącym do kompetencji Rady Wydziału lub innych organów Akademii.

2.2.5. 5. Dziekan moŜe niektóre kompetencje określone w ust. 4 przekazać Prodziekanom.

2.3. Prodziekani

2.3.1. 1. Dziekan kieruje Wydziałem przy pomocy nie więcej niŜ trzech prodziekanów.

2.3.2. 2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji prodziekanów określa Dziekan

2.3.3. z uwzględnieniem zapisów ust. 3 i 4.

2.3.4. 3. Do obszarów działania prodziekana ds. nauki naleŜy w szczególności:

2.3.5. a) inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności naukowo-badawczej na

2.3.6. wydziale,

2.3.7. b) nadzór wraz z Dziekanem nad prawidłowym przebiegiem przewodów doktorskich,

2.3.8. habilitacyjnych i profesorskich,

2.3.9. c) wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych.

2.3.10. 4. Do obszarów działania prodziekana ds. studentów naleŜy w szczególności:

2.3.11. a) współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie realizacji procesu

2.3.12. dydaktycznego i przyznawania pomocy materialnej studentom,

2.3.13. b) kontrola realizacji toku studiów.

2.4. Jednostki organizacyjne Wydziału

2.4.1. 1. W ramach wydziału są tworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności

2.4.2. katedry, zakłady.

2.4.3. 2. Tryb powoływania, przekształcania i likwidacji katedr i zakładów określa statut.

2.4.4. 3. Zakres działania katedry lub zakładu określa Rektor w zarządzeniu powołującym

2.4.5. odpowiednio katedrę lub zakład.

2.4.6. 4. Tryb powoływania i odwoływania kierowników katedr i zakładów określa statut.

2.5. Dziekanat

2.5.1. 1. Do zadań dziekanatu należy organizacyjno-techniczna obsługa procesu naukowego

2.5.2. i dydaktycznego realizowanego na wydziale, a takŜe obsługa Rady Wydziału, Dziekana

2.5.3. i Prodziekanów, a w szczególności:

2.5.4. a) przygotowanie i obsługa procesu dydaktycznego oraz działania związane

2.5.5. z podnoszeniem jakości kształcenia,

2.5.6. b) prowadzenie dokumentacji studentów, w tym obsługa systemu informatycznego,

2.5.7. c) koordynowanie prac związanych z oceną parametryczną wydziału oraz

2.5.8. sporządzanie sprawozdań z działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej

2.5.9. wydziału,

2.6. Sekretariaty katedr

2.6.1. 1. Do zadań sekretariatu katedry (katedr) należy zapewnienie obsługi administracyjno- technicznej procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego, w szczególności:

2.6.1.1. a)

2.6.1.1.1. a) zapewnienie sprawnej organizacji i obsługi administracyjno-technicznej spotkań naukowych i dydaktycznych jednostki (konferencji, sesji naukowych oraz wizyt krajowych i zagranicznych),

2.6.1.2. b)

2.6.1.2.1. b) współpraca z dziekanatami w zakresie obsługi procesu dydaktycznego,

2.6.1.3. c)

2.6.1.3.1. c) obsługa systemu informatycznego w zakresie obciążeń dydaktycznych pracowników katedry,

2.6.1.4. d)

2.6.1.4.1. d) wykonywanie zadań służbowych zlecanych przez kierownika katedry lub kierownika dziekanatu.

2.6.2. 2. Pracownicy zatrudnieni w sekretariatach katedr podlegają służbowo kierownikowi dziekanatu.