Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

מעורבות האדם בסביבה by Mind Map: מעורבות האדם בסביבה
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

מעורבות האדם בסביבה

אמנות ותקנים

אמנות

תקנים

אקולוגיה

הגדרה

נושאים בהם עסקת האקולוגיה

יחסי גומלין בין האקולוגיה לתחומים המשיקים בביולוגיה

איכות הסביבה

מערכת אקולוגית

התפתחות האוכלוסייה האנושית

גורמים משפיעים

דורות

כושר הנשיאה של השטחK

לסיכום

ניצול יתר של משאבי סביבה

ניצול משאבי מזון

ניצול משאבי אנרגיה

ניצול של משאבי מים

זיהום סביבתי

הגדרה

סוגי זיהום

כלכלה סביבתית

תחום שהולך ומתפתח ותופס נפח- יחסי גומלין בין כלכלה לסביבה. כלכלה משפיעה תמיד על הסביבה, הסביבה גם משפיעה על הכלכלה.

תופעות גלובליות הצפויות להשפיע על הכלכלה העולמית

יחסי גומלין כלכלה סביבה לכאורה אינטרסים מנוגדים

צמיחה כלכלית

מה החלק של המדינות המתפתחות בצמיחה הכלכלית העולמית?

פיתוח בר קיימא

כלכלה ליניארית

כלכלה מחזורית

הערך הכלכלי של איכות הסביבה

סינדרום נימבי והתועלת מאי ציות סביבתי

רקע

עקרון המזהם משלם

רווחים מאי ציות סביבתי

מודל בן

סיכום