President Barack Obama

by Bonita Payton 07/08/2013
665