I/O

this is mind map for learning IT and CS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I/O by Mind Map: I/O

1. web:

1.1. mô phỏng:

1.1.1. cấu trúc trang

1.1.1.1. HTTP

1.1.1.2. web server + web browser

1.1.1.3. HTTPS

1.1.1.4. Protocol

1.1.2. các bước code cụ thể

1.1.2.1. notes

1.1.3. các thành phần cụ thể

1.1.3.1. notes

1.1.4. kiến thức chung:

1.2. Project final

1.2.1. https://vatshayan.hashnode.dev/top-web-development-projects-for-everyone

1.2.2. https://github.com/topics/final-year-project

1.2.3. các dự án:

1.2.3.1. các bước làm dự án và ứng dụng hay web:

1.2.3.1.1. các bước chi tiết

1.3. Frontend

1.3.1. link source

1.3.1.1. https://www.theodinproject.com/lessons/foundations-how-this-course-will-work

1.3.2. HTML

1.3.2.1. https://www.codewithfaraz.com/article/103/50-html-css-and-javascript-projects-with-source-code-for-beginners#7-sign-up-form

1.3.2.2. https://www.theodinproject.com/lessons/foundations-html-boilerplate

1.3.2.3. các TAG HTML:

1.3.2.3.1. Nôte:

1.3.2.3.2. cấu trúc

1.3.3. CSS

1.3.3.1. CÁC THẺ CSS

1.3.3.1.1. học:

1.3.3.2. notes:

1.3.3.2.1. notes:how to use

1.3.4. REACT JS

1.3.5. các tools: cookies+web tools browser:web pages,web server,application,framework+library

1.3.5.1. https://infograph.venngage.com/templates/mind-maps

1.3.6. hổ trợ tool các công nghệ web trình duyệt ,ứng dụng tạo sản phẩm.

1.3.6.1. nguồn học google :https://techdevguide.withgoogle.com/paths/foundational/

1.3.7. tổng hợp ngôn ngử:

1.3.7.1. JAVA

1.3.7.1.1. NOtes:

1.3.7.1.2. OOP

1.3.7.2. PHP

1.3.7.3. VUE.JS

1.3.7.4. NODE.JS

1.3.7.5. ANgola

1.3.8. Javascipt

1.3.8.1. JS:

1.3.8.1.1. https://roadmap.sh/javascript

1.3.8.1.2. https://www.mindmeister.com/app/map/2330882086?fullscreen=1&v=public

1.3.8.1.3. linh tong hop : https://www.mindmeister.com/app/map/1097305969?fullscreen=1&v=public

1.3.8.1.4. javascript:https://fullstack.edu.vn/courses/javascript-co-ban

1.3.8.1.5. notes/cơ chế:

1.3.9. SQL:

1.3.9.1. link

1.3.9.1.1. sql: https://mode.com/sql-tutorial/sql-in-mode

1.3.9.1.2. https://www.mindmeister.com/1692536444/module2?fullscreen=1

1.3.10. real project: guide way to do

2. C++

2.1. W3S:https://www.w3schools.com/cpp/cpp_functions.asp

2.2. link học c++:https://cpp.daynhauhoc.com/7/2-truyen-doi-so-cho-ham-la-gia-tri-hoac-tham-chieu/

2.3. https://cafedev.vn/series-tu-hoc-c-c/#google_vignette

3. KNOWLEDGE BACIS

3.1. varaiable

3.1.1. BIT

3.1.1.1. IDE

3.1.1.1.1. thông dịch và biên dịch

3.1.2. Nhập/Xuất

3.1.2.1. note

3.1.2.1.1. các phương thức khác:

3.1.2.1.2. code hay gặp cơ bản

3.1.3. khai báo biến

3.1.3.1. cấp phát động

3.1.3.2. cấp phát tỉnh

3.1.4. Kiến thức ban đầu

3.1.5. phạm vi biến

3.1.5.1. cục bộ

3.1.5.2. toàn phần

3.1.5.3. con trỏ địa chỉ

3.1.6. cấp phát bộ nhớ

3.1.7. các thao tác với biến

3.1.7.1. gán giá trị cho biến

3.1.7.2. sử dụng biến

3.1.7.3. xóa biến

3.1.8. ứng dụng

3.2. data type

3.2.1. kiểu số nguyên

3.2.2. kiểu số thực

3.2.3. kiểu chuổi

3.2.4. kiểu kí tự

3.2.5. kiểu logic

3.3. Function

3.3.1. khai báo

3.3.1.1. note:

3.3.2. định nghĩa

3.3.2.1. note:các thành phần

3.3.3. kiểu trả về của hàm

3.3.4. sử dụng hàm

3.3.5. tham số truyền vào

3.3.5.1. tham số

3.3.5.1.1. tham trị

3.3.5.1.2. tham chiếu

3.3.5.1.3. tham số hình thức và tham số thực tế

3.3.5.2. đối số

3.3.6. địa chỉ của hàm

3.3.7. trả về : return

3.3.8. tái sử dụng hàm

3.3.8.1. chú ý hàm:

3.4. CÁC CÂU LỆNH (điều kiện+vòng lặp)

3.4.1. if...else

3.4.1.1. note:

3.4.1.2. cách dùng:

3.4.2. swtich case

3.4.3. for

3.4.3.1. note:

3.4.3.2. ví dụ:

3.4.4. do while

3.4.5. while

3.5. kiểu dử liệu năng cao

3.5.1. kiểu mảng

3.5.1.1. note

3.5.1.2. các thao tác trên mảng

3.5.1.3. tính ưng dụng của mảng:

3.5.1.4. ví dụ:

3.5.1.5. code:

3.5.2. kiểu cây

3.5.2.1. lý thuyết

3.5.2.2. code mẫu:

3.5.3. kiểu struct

3.5.4. đồ thị

3.5.5. con trỏ

3.5.5.1. lý thuyết

3.5.5.2. code mẫu: ví dụ

3.5.5.3. tính ứng dụng:

3.5.6. bảng băm

3.5.7. kiểu đối tượng

3.5.8. kiểu danh sách liên kết

3.5.8.1. lý thuyết

3.5.8.2. code mẫu:

3.5.8.3. node:

3.5.9. kiểu tập hợp

3.5.10. lưu trử dử liệu

3.5.11. FILE

3.5.11.1. Notes:

3.5.11.2. lý thuyết:

3.5.11.3. các thao tác trên file:

3.5.11.3.1. note:

3.5.11.3.2. code mẫu:

3.5.11.4. tính ứng dụng:

3.5.12. Chuổi

3.5.12.1. lý thuyết:

3.5.12.2. hàm thực tế

3.5.12.3. note:

3.5.12.3.1. code mẩu:

3.5.13. Thư viện

3.5.13.1. giới thiệu

3.5.13.2. cách dùng:

4. DSA+ALGORITHMS Datastructures + Algorithms=Programs

4.1. Datastructures + Algorithms=Program

4.1.1. SEARCH

4.1.1.1. tìm kiếm tuần tự

4.1.1.1.1. phân tích

4.1.1.2. tìm kiếm nhị phân

4.1.1.2.1. phân tích

4.1.1.3. cơ chế và thuật toán tìm kiếm của

4.1.1.4. note

4.1.2. SORT

4.1.2.1. quicksort

4.1.2.2. heapsort

4.1.2.3. mergesort

4.1.2.4. selectionsort

4.1.2.5. bubblesort

4.1.2.6. insertionsort

4.1.2.7. note + code:

4.1.3. các thuật toán khác

4.1.3.1. Duyệt

4.1.3.1.1. Duyệt theo chiều rộng-bfs

4.1.3.1.2. Duyệt theo chiều sâu-dfs

4.1.3.2. Tìm đường đi

4.1.3.2.1. Thuật toán Vương Hạo

4.1.3.2.2. Thuật toán Robinson

4.1.3.2.3. Thuật toán GST1-2

4.1.3.2.4. Thuật toán QUILAN

4.1.3.2.5. Thuật toán A*

4.1.3.2.6. Thuật toán ID3

4.1.3.2.7. Thuật toán Akt

4.1.3.3. các đoạn thuật toán

4.1.3.3.1. https://github.com/Lazygarde/Data_Structures_and_Algorithms_Code_PTIT/blob/main/CTDL_002%20-%20T%E1%BB%95ng%20d%C3%A3y%20con%20%3D%20K

5. SOFTWARE ENGINEER

5.1. https://learntocodewith.me/posts/become-a-software-engineer/

5.2. Tư duy về phần mền +code

5.3. role cấp bậc :

5.4. link tổng hợp môn : https://csdiy.wiki/

6. Network

6.1. link học

6.1.1. https://www.geeksforgeeks.org/computer-network-tutorials/#basics

6.1.2. https://www.geeksforgeeks.org/basics-computer-networking/

6.2. giới thiệu về mạng network

6.2.1. Những thành phần :

6.2.2. những công cụ:

6.3. cấu hình mạng:

6.4. cách cấu hình mạng:

6.5. note:

6.6. thời gian học mạng:

7. TOOL

7.1. link github:

7.1.1. link học:https://github.com/bmorelli25/Become-A-Full-Stack-Web-Developer?tab=readme-ov-file

7.1.2. chia time learn:https://github.com/ForrestKnight/open-source-cs?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3R-NfP9p0oO-5tYpdVoIAxK0Bb9aI5KDTslAQn8kGot19H3AkdQV6boZU_aem_AdJGcjwXeE7Ah8kSxcpnWX9wWBpqTAKA28j3SjE68UGWZtI7EW0U7Xb_zYZujjgthkw2_H8Ujw6VEH-4XgLLW109

7.1.3. uweb dev réource:https://github.com/iamismile/web-dev-resources?tab=readme-ov-file#-developer-roadmaps

7.1.4. learn code TV:https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books/blob/main/courses/free-courses-vi.md#cautrucdulieuvagiaithuat

7.1.5. web tutoriol:https://www.geeksforgeeks.org/web-development/

7.2. GIT

7.2.1. kho repo hữu ích:

7.2.1.1. https://github.com/trimstray/the-book-of-secret-knowledge

7.2.1.2. tool free for dev:https://github.com/ripienaar/free-for-dev

7.2.1.3. project:https://github.com/practical-tutorials/project-based-learning

7.2.1.4. bookmark frontend for dev : https://github.com/dypsilon/frontend-dev-bookmarks/blob/master/README.md

7.2.1.5. https://github.com/akikoo/frontend-dev-bookmarks?tab=readme-ov-file

7.3. Ai

7.3.1. https://claude.ai/chat/e6831210-3f38-41d4-81fc-cf5a6fceb7fe

7.3.2. grop toc do nhanh grop: https://groq.com/

7.4. Linked_id

7.5. CLI

7.5.1. https://www.theodinproject.com/lessons/foundations-command-line-basics

7.6. DATA repository

7.6.1. https://zjhdd-my.sharepoint.com/personal/nguyenngocphuochieu_zjhdd_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0

7.6.2. https://www.mindmeister.com/app/map/3279787506

7.6.2.1. https://www.mindmeister.com/app/map/1979465923

7.6.3. notion ghi chu web:

7.6.3.1. https://www.notion.so/learn-programming-279a9b50b0da4db99fce64c84ae34c45

7.7. CV:

7.7.1. portfolio

7.7.1.1. xây dựng kho tài liệu các nhân

7.8. project+

7.8.1. https://coursementor.com/blog/software-engineering-projects/

7.8.1.1. https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x?tab=readme-ov-file#build-your-own-shell

7.8.1.2. link hoc tai nguyen java:https://www.baeldung.com/java-contribution-guidelines

7.8.1.3. https://free-for.dev/#/?id=dev-blogging-sites

7.8.1.4. https://github.com/sdmg15/Best-websites-a-programmer-should-visit?utm_source=freestuffdev

7.8.1.5. https://freestuff.dev/alternative/free-for-dev/

7.9. Roadmap:

7.9.1. https://roadmap.sh/

8. các khóa học:

8.1. https://www.classcentral.com/

9. Phần mền:

9.1. Tài khoản

9.1.1. đăng nhập

9.1.1.1. By python

9.1.1.1.1. note:

9.1.2. đăng ký

9.2. xây dựng Portfolio:

9.3. các tác vụ+chức năng(ứng dụng)

9.3.1. note:

9.3.1.1. note chung

9.3.2. thêm

9.3.3. sửa

9.3.4. xóa

9.3.5. chuyển trang,hiệu

9.4. các phần mền cần làm: application

10. N

11. HỌC VỚI ỨNG ỤNG thực tế :VÍ DỤ THUẬT TOÁN ĐƯỢC ỨNG DỤNG VÀO NHƯ THẾ NÀO VÀ THUẬT TOÁN ĐÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO(KHÁI NIỆM ) LÝ THUYẾT

11.1. học khái niệm

11.1.1. note cách học:

11.2. Note:

11.3. học ứng dụng

11.3.1. sản phẩm

11.4. học lý thuyết

11.4.1. cú pháp

11.5. học tính ứng dụng( trong thực tế)

11.6. link học ở trường

11.6.1. file:///D:/2023-2024/HK2-NAM2(23-24)/K%E1%BB%B7%20thu%E1%BA%ADt%20l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh/code_KTLT/baitaptrenlop/index.html

11.7. khi có time thời gian rãnh thì: tập trung tăng kỷ năng + trí tuệ

11.7.1. học khi có thời gian trể

11.8. phân ngành:

11.8.1. hệ thống thông tin

11.8.2. kỷ thuật máy tính

12. OS

12.1. hệ điều hành

12.1.1. linux

12.1.1.1. các câu lệnh gioa tiếp với hệ điều hành

12.1.1.1.1. bài học:

12.2. phần cứng máy tính

12.2.1. học cách xử lý của máy tính

12.3. NOTES:

12.3.1. link học MẠNG

12.3.1.1. https://sites.google.com/site/huanluongsgu/c%C3%A1c-m%C3%B4n-h%E1%BB%8Dc/thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-lan?authuser=0

12.3.1.2. Note:

12.3.1.3. các câu lệnh:

12.3.1.4. các khóa học:

12.3.1.4.1. note+COMPATIA

12.4. Công dụng :

13. CƠ SỞ DỬ LIỆU: