ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยประมวลกลาง

1.2.1. หน่วยควบคุมหน้าที่

1.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกทำหน้าที่

1.3. หน่วยแสดงผล

1.3.1. หน้าจอภาพ

1.3.2. เครื่องพิมพ์

1.4. หน่วยความจำภายใน

1.4.1. หน่วยความจำภายใน

1.4.2. หน่วยความจำสำรอง

2. บุคลากราทางคอมพิวเตอร์ (People ware)

2.1. ผู้บริหาร

2.1.1. ทำหน้าที่วางแนวนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.2. นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบ

2.2.1. ทำหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบงานเพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

2.3. นักเขียนโปรแกรม

2.3.1. ทำหน้าที่เขียนและสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.4.1. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องเตรียมข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

3. ซอฟต์แวร์ (Software)

3.1. โปรแกรมจัดระบบ

3.1.1. โปรแกรมควบคุมเครื่อง

3.1.2. ระบบปฏิบัติการ

3.2. โปรแกรมประยุกต์

3.2.1. โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

3.3. โปรแกรมแปลภาษา

3.3.1. คอมไพเจอร์

3.3.2. อินเตอร์พรีเตอร์

3.4. โปรแกรมอรรถประโยชน์

3.4.1. โปรแกรมจำกัดไวรัสคอมพิวเตอร์

3.4.2. โปรแกรมที่ใช้บีบอัดข้อมูล