การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. Web

1.1.1. http://www.thaiwbi.com/course/Dreamweaver4StaicPage/

1.1.2. http://www.youtube.com/watch?v=imAU13RjVwo

1.2. CAI

1.2.1. http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/index.html

1.3. OCW

1.3.1. http://www.engsub.eng.chula.ac.th/elearning-center//index.php?q=node/32

2. ด้านบันเทิง

2.1. VDO

2.1.1. http://www.doolakorntv.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_24_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_2556-16532.html

2.2. Music

2.2.1. http://musicstation.kapook.com/view55862.html

2.3. Game

2.3.1. http://gdo.winner.co.th/main

3. ด้านกีฬา

3.1. อุปกรณ์กีฬา

3.1.1. http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=36&limit=1&limitstart=1

3.1.2. http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=36

3.2. สุขภาพ

3.2.1. https://sites.google.com/site/exercisemoph/home

3.2.2. https://sites.google.com/site/exercisemoph/klum-pxngkan-kar-bad-ceb

3.3. ข่าวสารต่างๆ

3.3.1. http://www.siamsport.co.th/home.asp

3.3.2. http://sports.ch7.com/detail/36898/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86.html

4. ด้านการแพทย์

4.1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

4.1.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

4.2. งานทะเบียนและประวัติคนไข้

4.2.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/# งานทะเบียนและประวัติคนไข้

4.3. งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน

4.3.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน

4.4. งานทะเบียนการเป็นโรค

4.4.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#งานทะเบียนการเป็นโรค

4.5. งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

4.5.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/# งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

4.6. การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารการแพทย์

4.6.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารการแพทย์

4.7. การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองด้านการแพทย์

4.7.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองด้านการแพทย์

4.8. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

4.8.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

4.9. การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

4.9.1. http://guru.sanook.com/encyclopedia/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/#การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

5. ด้านการเกษตร

5.1. http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2071&title=%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%B7%D2%A7%B4%E9%D2%B9%E0%A1%C9%B5%C3%A1%C3%C3%C1

5.2. เทคโนโลยีการเกษตร

5.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=oS0vIDu59wE

5.2.2. http://www.youtube.com/watch?v=f-Ry-69KEtM

6. ด้านธุรกิจ

6.1. http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2050&title=

6.2. http://kruah.rcbat.ac.th/files/130515099121972_1306060994738.pdf

6.3. http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2046&title=%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%E3%B9%B8%D8%C3%A1%D4%A8%CA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%D4%B9

6.4. http://www.learners.in.th/blogs/posts/67811

7. ด้านสังคมการสื่อสาร

7.1. Facebook

7.1.1. https://www.facebook.com/

7.2. Youtube

7.2.1. http://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA&oq=%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87&gs_l=youtube.1.2.0l10.23785.28217.0.31628.9.6.1.2.2.0.109.531.4j2.6.0...0.0...1ac.1.11.youtube.CeyLZuet3Vs

7.3. E-mali

7.3.1. https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1372823099&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1033&id=64855&mkt=en-us&cbcxt=mai&snsc=1