การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

1.1. อิเล็กทรอนิกส์บุค

1.2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.3. การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน

1.4. วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

1.4.1. http://06550136-02.blogspot.com/

1.5. ระบบวิดีโอออนดีมานด์

1.6. การสืบค้นข้อมูล

2. ด้านวิทยาศาสตร์

2.1. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ

2.1.1. เครื่องวิเคราะห์สารเคมี

2.1.2. เครื่องมือการทดลองต่างๆ

3. ด้านคมนาคมและการสื่อสาร

3.1. คอมพิวเตอร์ถุกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร

4. ด้านความบันเทิง

4.1. ฟังเพลง (Music)

4.2. โรงภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

4.3. เล่นเกม(games)

4.4. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/22522/

5. ด้านข้าราชการ

5.1. คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในทะเบียนราชการ

5.1.1. ค่าโทรศัพท์

5.1.2. ค่าอินเตอร์เน็ต

5.1.3. ค่าไฟ/ค่าน้ำประปา

5.1.4. การเก็บภาษีอากรต่างๆ

5.1.5. การมีส่วนในการใช้เผป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้ง

6. ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิก

6.1. คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการช่วยออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนถึงช่วยในการคิดวิเคราะห์อีกด้วย